Author: รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

(English) แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 278 total views, no views today

278 total views, no views today

DETAIL

(English) ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ ที่เสนอโดย Van Meter and Van Horn

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 444 total views, no views today

444 total views, no views today

DETAIL

(English) รัฐประศาสนศาสตร์กับหลักนิติธรรม (Rules of Law)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 515 total views, 1 views today

515 total views, 1 views today

DETAIL

(English) Block Chain Technology

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 239 total views, no views today

239 total views, no views today

DETAIL

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence (AI) เป็นการสร้างความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต อยู่ในความสนใจของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จะมีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เป็นความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้โดยมีเครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริงเหมือนความคิดมนุษย์ และสามารถกระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น เช่น        – การทำให้สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ในภาษาต่างๆ แปลงข้อความเป็นภาษา ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการพัฒนาผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์คนแรกของโลกที่สามารถพูดได้หลายภาษา เป็นต้น          – การพัฒนาให้มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ ด้วยการให้คอมพิวเตอร์รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนำภาพไป ประมวลผล หรือทำให้เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าในโรงงาน หรือการสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบากที่คนยากต่อการทำได้ เป็นต้น      – การออกแบบทำให้เรียนรู้ได้ โดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การตรวจแผ่นดินไหว เป็นต้น      กล่าวโดยสรุป ปัญญาประดิษฐ์จะมีการพัฒนาระบบให้มี 4 ลักษณะ คือ ระบบ ที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ […]

263 total views, no views today

DETAIL

การให้บริการสาธารณะแบบเปิดและการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน (Open and Connected Services)

การให้บริการสาธารณะแบบเปิดและการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน (Open and Connected Services)        ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีของความทันสมัยที่เข้าหาประชาชน ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่อยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ดูแผนที่ Google Maps ตอบ Line เพื่อน โพลต์ข้อความผ่าน Facebook ค้นหาข้อมูลผ่าน Google เข้าถึงบริการแอปพลิเคชันที่ตนต้องการ โทรศัพท์คุยงานกับเพื่อนร่วมงาน เปิดดู Clip VDO ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยทั้งหมดแทบทำในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในอนาคตต่อไปจะเกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากนี้ไปจะเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน เป็นต้น ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต ซึ่งจึงทำให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจะใช้วิธีการตั้งรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างดำเนินงานแบบเดิม แต่บริการสธารณะจะต้องทำให้เป็นระบบเปิดและระบบที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า Open and […]

177 total views, no views today

DETAIL

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)        การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า E-participation โดยองค์การสหประชาติได้นิยามความหมายของคำว่า E-participation ไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการของการให้พลเมืองของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การออกแบบและการส่งต่อบริการสาธารณะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน (United Nations, 2018, p. 112) โดยองค์การสหประชาชาติได้พัฒนา E-Participation Index (EPI) ขึ้นมา ประกอบไปด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) e-information ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (2) e-consultation ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ และ (3) e-decision-making ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบริการสาธารณะ (United Nations, 2018, p. 112) และจากรายงานผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติในรายงานเรื่อง “UN E-Government Survey 2018” ในปี ค.ศ.2018 พบว่า 10 ประเทศของโลกที่ได้ผลการประเมินที่มี e-Participation Index อยู่ในระดับสูง […]

198 total views, no views today

DETAIL
TOP