Author: รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบห้องน้ำเพื่อคนทั้งมวล

       ห้องน้ำนับเป็นทรัพยากรกายภาพที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้งานของคนทุกกลุ่ม สถานที่สาธารณะทุกแห่งจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องน้ำไว้สำหรับกลุ่มผู้พิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  โดยเกณฑ์ในการออกแบบห้องน้ำเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งได้สรุปจากเอกสารต่างๆ  ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภาครัฐ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 ข้อกำหนดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน         ทั้งนี้ได้สรุปเกณฑ์การออกแบบห้องน้ำให้เข้าใจได้ง่าย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ บรรณานุกรม ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2563). การพัฒนารูปแบบทรัพยากรกายภาพและสภาพแวดล้อมของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดชุมพร. รายงานวิจัยโครงการย่อยที่ 2 ชุดโครงการการส่งเสริมศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนเพื่อคนทั้งมวลในจังหวัดชุมพร. สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 212 หน้า. 100 total views, no views today

100 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | Staff Blogs
DETAIL

เกณฑ์การออกแบบทรัพยากรกายภาพ สภาพแวดล้อม และการสื่อความหมายเพื่อคนทั้งมวล

การออกแบบทรัพยากรกายภาพ สภาพแวดล้อม และการสื่อความหมายเพื่อคนทั้งมวล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจากเอกสาร ประกอบด้วย มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกภาครัฐ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 ข้อกำหนดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน          โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ทรัพยากรกายภาพ   ประกอบด้วย ถนนและทางเข้าออก ที่จอดรถ ทางลาด ทางเดินและทางสัญจร บันได ราวจับ ราวกันตก และผนังกันตก ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร ระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย      1. สภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร      2. สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกอาคาร  ส่วนที่ […]

111 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | Staff Blogs
DETAIL

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพื่อคนทั้งมวล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อคนทั้งมวล ในที่นี้ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภาครัฐ และข้อกำหนดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการเพื่อคนทั้งมวล 1. พระราชบัญญัติ 1.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กล่าวถึงสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยกําหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย โดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กําหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในด้านต่างๆ โดยจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ส่งผลให้เกิดกฎของกระทรวงต่างๆ ที่ออกมาเพื่อส่งเสริม สิทธิและความเท่าเทียมในด้านต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกกฎกระทรวง กล่าวถึงการจัดอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านกายภาพ และการบริการในอาคารสถานที่สาธารณะ 1.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 กล่าวว่าต้องมีการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารต่างๆ […]

108 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | Staff Blogs
DETAIL

หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

          หลักการการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การนำแนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนำไปปฏิบัติได้อย่างครอบคลุม โดยประกอบด้วยหลัการ 7 ประการ ดังนี้ (Follette, S.T.,2001) 1) ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (Equitable use) มีความเสมอภาค ใช้งานได้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ เช่น การติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะสองระดับ ระดับทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ และระดับที่คนนั่งรถเข็นใช้ได้ เป็นต้น 2) ความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in use) มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้กับผู้ที่ถนัดซ้ายและขวาหรือปรับสภาพความสูงต่ำขึ้นลงได้ตาม ความสูงของผู้ใช้ 3) การใช้ง่าย/เข้าใจง่าย (Simple and Intuitive use) เรียบง่ายและเข้าใจได้ดีเช่นมีภาพหรือคำอธิบายที่เรียบง่ายสำหรับคนทุกประเภท ไม่ว่าจะมีความรู้ระดับไหนอ่านหนังสือออกหรือไม่ อ่านภาษาต่างประเทศได้หรือไม่หรืออาจใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์สากลสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายฯลฯ 4) ข้อมูลชัดเจน (Perceptible information) มีข้อมูลพอเพียงมีข้อมูลง่ายสำหรับประกอบการใช้งานที่พอเพียง 5) การมีระบบป้องกันความผิดพลาด (Tolerance for error) ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดเช่นมีระบบป้องกันอันตรายหากมีการใช้ผิดพลาดรวมทั้งไม่เสียหายได้โดยง่าย 6) การใช้แรงน้อย (Low physical effort) ทุ่นแรงกายสะดวกและไม่ต้องออกแรงมากเช่นใช้ที่เปิดก๊อกน้ำแบบยกขึ้น-กดลงแทนการใช้มือขันก๊อกแบบเป็นเกลียวสวิตช์ไฟฟ้าแบบตัวใหญ่ที่กดเบาๆก็สามารถทำงานได้แทนสวิตช์เล็กที่ต้องใช้นิ้วมือออกแรงงัดอย่างแรง […]

98 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | Staff Blogs
DETAIL

แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

          การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เริ่มใช้ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาโดย Mace, R. โดยได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ว่าเป็นแนวทางในการออกแบบที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบของอาคารที่ให้คนทุกคนใช้ประโยชน์ได้ (Mace, R., 1985) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเป็นการประมาณการที่ดีที่สุดของมุมมองทางด้านสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้งานที่เป็นไปได้จำนวนมากที่สุด (Lawton, MP., 2001).           การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อม ที่ปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุและสภาพร่างกาย (ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2558)           Universal Design เป็นแนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริมจากแนวความคิดเดิม เพื่อให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และได้มีการพัฒนาตามลำดับเป็น Accessible Design, Adaptable Design, Barrier Free Design, Design for all […]

108 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | Staff Blogs
DETAIL

(ภาษาไทย) สถานการณ์การดำเนินธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ตอนที่ 3

ประเทศเวียดนาม (Vietnam: V) ในช่วงที่ผ่านมาภาคก่อสร้างถือเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนาม ด้วยสัดส่วนราวร้อยละ 7 ของ GDP แม้ในช่วงที่ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศประสบภาวะชะงักงัน แต่ภาคก่อสร้างยังสามารถขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภาคก่อสร้างของเวียดนามจะขยายตัวเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 6.7 ในช่วงระหว่างปี 2557-2561 โดยได้รับอานิสงส์จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ที่หลั่งไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขยายตัวของสังคมเมือง นอกจากนี้ ปัจจุบันจำนวนอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยในเวียดนาม โดยเฉพาะในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีราคาอยู่ในระดับสูงมาก ขณะเดียวกันความต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเข้าไปดำเนินธุรกิจก่อสร้างในเวียดนามมีโอกาสรออยู่มาก ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างในเวียดนาม ประชากรในเขตเมืองของเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประชากรในเขตเมืองของเวียดนามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี หรือมีประชากรราว 9 ล้านคนย้ายออกจากพื้นที่นอกเขตเมืองเข้ามาอาศัยในเขตเมือง ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าสัดส่วนจำนวนประชากรที่อาศัยในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2557 เป็นร้อยละ 38 ในปี 2563 ซึ่งมีส่วนทำให้ความต้องการที่พักอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงปี 2553-2563 เวียดนามมีแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอีกกว่า 364 […]

254 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

(ภาษาไทย) สถานการณ์การดำเนินธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ตอนที่ 2

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (Laos: L) สปป.ลาว ถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าไทยที่ยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก เนื่องจาก สปป.ลาว ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในระดับสูง ทั้งนี้ สินค้าไทยยังสามารถครองตลาด สปป.ลาว ได้อย่างไม่ยากนัก เนื่องจากชาวลาวสามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับชาวลาวให้การยอมรับและนิยมสินค้าไทยค่อนข้างสูง นอกจากนี้ อาณาเขตที่ติดต่อกันของทั้งสองประเทศยังเอื้อต่อการขนส่งสินค้าอีกด้วย การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน สปป.ลาว อาทิ ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบชลประทาน เพื่อให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 ทำให้วัสดุก่อสร้างจากไทย โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑ์และปูนซีเมนต์ เป็นที่ต้องการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใน สปป.ลาว ขณะที่รถบรรทุกและรถแทรกเตอร์จากไทยซึ่งเป็นสินค้าทุนที่จำเป็นก็เป็นที่ต้องการในระดับสูง ขณะเดียวกันการที่ชาวลาวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวลาวเริ่มนำเข้ารถยนต์จากไทยมากขึ้น จึงเป็นที่คาดว่ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ จะเป็นสินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นใน สปป.ลาว ในระยะข้างหน้า รัฐบาล สปป.ลาว สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ และส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิต […]

271 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

(ภาษาไทย) สถานการณ์การดำเนินธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ตอนที่ 1

กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก และเนื่องจากมีพรมแดนติดกับไทยทุกประเทศจึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศ CLMV นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย ทั้งที่เข้าไปดำเนินการเองและเป็นผู้รับเหมาช่วง (sub-contract) เนื่องจากกลุ่มประเทศ CLMV อยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศจึงทำให้มีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมากตามการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี อีกทั้งการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวยังไม่รุนแรงมากนัก จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างไทยที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV นี้ ประเทศในกลุ่ม CLMV มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกื้อหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี (ดังตารางที่ 1) จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุนในสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามมา ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตารางที่ 1    อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ CLMV ปี 2554-2556 2554 2555* 2556**    โลก 2.6 2.1 2.6        เอเชีย 4.0 4.6 5.0 –          […]

271 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL
TOP