Author: รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

การออกแบบระบบงาน

ความหมายของระบบงาน ระบบงาน (Work System) หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยกระบวนการภายใจและแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ จากภายนอก ที่จำเป็นต่อการพัฒนาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในตลาด ระบบงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์กร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่สำคัญ คู่สัญญา ผู้ให้ความร่วมมือ และส่วนอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ที่จำเป็นต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการสนับสนุน การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานเป็นเรื่องระดับกลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการปกป้องและใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร และตัดสินใจว่าสิ่งใดองค์กรไม่ต้องดำเนินการเองหรือให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในตลาดขององค์กร กระบวนการทำงาน (Work Process) หมายถึง กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญที่สุดภายในองค์กร ซึ่งอาจรวมถึง การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ การสนับสนุนลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการสนับสนุน กระบวนการทำงานขององค์กร มักเกี่ยวกับ สมรรถนะหลักขององค์กร ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จขององค์กร เทียบกับคู่แข่ง กระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กรต้องดำเนินการให้สำเร็จด้วยบุคลากรขององค์กรเสมอ แนวทางในการออกแบบระบบงาน พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ สภาพการแข่งขัน ระบุกระบวนการทำงานที่มีอยู่ พิจารณาขอบข่าย ภาระหน้าที่ ของแต่ละกระบวนการ พิจารณาความ่เชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่ม / ลด […]

1,084 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การแก้ปัญหา คือ กระบวนการที่ระบุปัญหาและคิดวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม และดำเนินการแก้ปัญหาให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ แนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การมุ่งเน้นที่แหล่งกำเนิด การเคารพความเป็นมนุษย์ กำหนดความสำคัญก่อนหลัง การบริหารจัดการด้วยข้อเท็จจริง วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ขั้นตอนการแก้ปัญหา การระบุปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหา การระบุสาเหตุของปัญหา ขั้นตอนการตัดสินใจ การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การเลือกมาตรการแก้ปัญหา การนำไปปฏิบัติ การนำไปปฏิบัติ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ นำแผนไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผน การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดวิธีการควบคุม ระบุประโยชน์ที่ได้รับ และปัญหาอุปสรรค เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การระดมสมอง มีกฎพื้นฐาน 4 ประการ คือ มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ หยุดวิจารณ์ให้ระงับการวิจารณ์ไว้ก่อน เปิดรับความคิดแปลกใหม่ และรวมและพัฒนาความคิด สำหรับขั้นตอนการระดมสมอง คือ กำหนดหัวข้อ ก่อนประชุมให้อธิบายกฎระเบียบ เขียนปัญหาลงบนกระดาน เสนอความคิด เสนอความคิดแค่คนละอย่างต่อการนำเสนอ 1 ครั้ง ทำการบันทึกความคิดทั้งหมดที่ได้ […]

1,626 total views, 4 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

ระบบป้องกันความผิดพลาด

นิยาม ความหมาย หลักการตรวจสอบ ระบบ POKA-YOKE คือ ระบบป้องกันความผิดพลาดเผอเรอ จากการทำงานของพนักงานหรือจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรเพื่อไม่ให้เกิดการผลิดของเสียเกิดขึ้น ระบบซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของสภาพการทำงานของเครื่องจักรหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่การเกิดของเสีย 4 หลักการของระบบ POKA-YOKE ตรวจสอบที่แหล่งกำเนิด ออกแบบปรับปรุงเพื่อให้สภาพการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการยากที่จะเกิดของเสีย ตรวจสอบให้ได้ของดีทั้ง 100% วงจรตรวจสอบ/แก้ไข การประยุกต์ใช้งานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม การตรวจสอบมี 3 ประเภทคือ การตรวจสอบที่แหล่งกำเนิด ค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนการผลิต ให้ข้อมูลและทำการปรับปรุงแก้ไข นำไปสู่กระบวนการผลิตที่ไม่เกิดของเสีย การตรวจสอบด้วยตนเองโดยพนักงาน การตรวจสอบตามลำดับกระบวนการ ทำไมจึงต้องทำให้ได้ของดี 100% เพื่อควบคุมไม่ให้มีของเสียไปสู่มือของลูกค้า ไม่นำของเสียมาผลิต ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสียไปยังกระบวนการถัดไป โดยทั่วไปแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียเกิดขึ้นจะใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการแก้ไขงานเสีย ชนิดและการทำงานของระบบ POKA-YOKE           POKA-YOKE แบ่งตามผลลัพธ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบควบคุม และแบบให้สัญญาณเตือน หากแบ่งตามรูปแบบการทำงานได้เป็น 3 ประเภท คือ แบบควบคุมรูปร่างรูปทรง แบบตรวจสอบไม่ให้มีการหลงข้ามกระบวนการ และแบบควบคุมค่าตัวเลขในกระบวนการให้ถูกต้อง           ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ POKA-YOKE ป้าย […]

991 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

Future Skill Development ความรู้และทักษะอนาคต การเตรียมพร้อมพัฒนาคน ทิศทาง & แนวโน้มของเทคโนโลยีที่สำคัญ สู่ Digital Transformation

Digital Productivity Improvement using Lean Technique           Industrial 4.0           ที่มา มาจาก อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศเยอรมัน ซึ่งมาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติเยอรมันที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ.2013 แนวคิด คือ โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปี ข้างหน้า และเยอรมันจะต้องอยู่ในหัวขบวนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหม่           ยุค 1.0 เป็นยุคแห่งเครื่องจักรไอน้ำ แมคคานิเคลออโตเมชั่น           ยุค 2.0 ยุคอินดัสเตรียลไลเซชั่น แมสโปรดักชั่น           ยุค 3.0 ยุคอิเล็กทรอนิกส์ออโตเมชั่น           ยุค 4.0 ยุคสมาร์ทออโตเมชั่น ใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน           ระบบไซเบอร์-กายภาพ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีอย่าง กริดไฟฟ้าอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะ วัตถุแต่ละชิ้นสามารถถูกระบุได้โดยไม่ซ้ำกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว และสามารถทำงานร่วมกันได้บนโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเครือข่ายสรรพสิ่งจะมีวัตถุเกือบ […]

1,662 total views, 10 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

เทคนิคการลดต้นทุน

การควบคุมต้นทุน เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ต้นทุนมาตรฐานและการปฏิบัติงานจริง ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ ผลผลิต 1 หน่วยโดยอยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานในงวดหนึ่งๆ เช่น 1.มาตรฐานด้านปริมาณ ( Quantity Standard ) เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับจำนวนการใช้ 2.มาตรฐานเกี่ยวกับราคา (Price Standard ) เป็นมาตรฐานด้านจำนวนเงินต่อวัตถุดิบ 3.มาตรฐานด้านอัตราค่าแรง (Labor Price Standard) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน แนวทางในการกำหนดต้นทุนมาตรฐาน กำหนดมาตรฐานตามทฤษฎี (The Theoretical, Ideal or perfection standard) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี (The attainable good performance standard) กำหนดมาตรฐานยึดถือผลปฏิบัติงานในอดีต (Average past performance standard) ข้อดีของระบบต้นทุนมาตรฐาน ใช้เป็นข้อมูลเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความท้าทายแก่พนักงานที่จะทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือดีกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมและส่งเสริมการลดต้นทุน […]

1,005 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

กลยุทธ์ราคาในการตลาดร่วมสมัย

โดยปกติแล้วการกำหนดราคาในช่องทางทางการตลาดร่วมสมัย จะอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งปันรายรับที่จะได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายต่าง ๆ ย่อมต้องการส่วนแบ่งของราคาขายมาเป็นรายได้ของตนที่ครอบคลุมต้นทุนและสามารถบรรลุเป้าหมายกำไรที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในบทบาทใดก็ตาม ย่อมมีแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดราคาเดียวกัน กล่าวคือ ต้องการราคาที่ก่อให้เกิดรายได้ขั้นต้นที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและดำเนินงานต่าง ๆ ได้ และสามารถสร้างกำไรได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายหลักของทุกธุรกิจ ก็คือ การแสวงหากำไรสูงสุด (Profit  maximization) ดังนั้น ในการกำหนดราคาธุรกิจจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ต้นทุน ตลาด การแข่งขัน และช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย โดยสำหรับตลาดร่วมสมัยแบบต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทของตลาดเพื่อใช้ในการพิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำกำไรให้กับธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อธุรกิจทราบถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดราคาแล้ว ลำดับถัดไปเป็นการนำเอาองค์ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการกำหนดเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดราคาซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี สำหรับการตลาดร่วมสมัยสามารถแบ่งกลยุทธ์ในการกำหนดราคา (Pricing strategy) ออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก (Strauss J. and Frost R., 2014; Marshall G.W. and Johnston M.W., 2015) ดังนี้ (1) กลยุทธ์ในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่ (New business pricing strategy) (2) […]

671 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

ปัจจัยพิจารณาในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัย

การกำหนดราคาที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่การกำหนดราคาที่ถูกต้องนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา แม้ว่าต้นทุนจะส่งผลต่อราคาที่ธุรกิจกำหนดเอาไว้ แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นที่สำคัญอีกมากที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา โดยเฉพาะในยุคแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ และก่อให้เกิดระบบการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หรือการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้การกำหนดราคาในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการกำหนดราคาที่ใช้รูปแบบที่หลากหลายและผสมผสานกันมากขึ้น ก่อนที่จะกล่าวถึงการกำหนดราคา ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่ามีปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้างที่อาจมีผลต่อราคา โดยในทางการตลาดปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดราคามีอยู่ด้วยกัน 7 ปัจจัยหลัก ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) การจัดจำหน่าย (3) ต้นทุน (4) อุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า (5) คู่แข่ง (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (7) เป้าหมายของการกำหนดราคา 172 total views, no views today

172 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL

การกำหนดราคาที่มุ่งเน้นคุณค่า

ปัจจุบันคุณค่าที่ลูกค้ากำหนดเป็นปัจจัยหลักสำคัญของการทำการตลาด ที่ธุรกิจต้องกำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยธุรกิจต้องสามารถสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องกำหนดองค์ประกอบแต่ละตัวของส่วนประสมการตลาดให้สอดคล้องกันเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจไปพร้อมกัน ซึ่งส่วนประสมการตลาดที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ราคา (Price) อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการกำหนดราคาที่มีประสิทธิผลจะไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดของส่วนประสมการตลาดอีกสามประการได้ แต่การกำหนดราคาที่ไม่มีประสิทธิผลจะทำให้ประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่เหลือของส่วนประสมการตลาดลดลงเช่นกัน โดยคุณค่าของลูกค้า (Customer value) หมายถึง การประเมินโดยรวมจากลูกค้าของธุรกิจเกี่ยวกับความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการ ที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่ต้องเสียไป ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าอาจแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ผลประโยชน์หลัก และผลประโยชน์เพิ่มเติม ผลประโยชน์หลัก (Core benefits) คือ ความต้องการพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการให้ผู้ผลิตทำการผลิตให้ได้ตามความต้องการนั้น ซึ่งจะกำหนดเป็นระดับคุณภาพและสมรรถนะ รวมถึงความคาดหวังต่อบริการก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ในปัจจุบันบทบาทของลูกค้าในการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาของธุรกิจมีสูงขึ้น เช่น ศูนย์บริการรับข้อร้องเรียน แนะนำหรือติชมกับลูกค้าซึ่งเปิดบริการ 24 ชั่วโมง และมีระบบการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีภายในหนึ่งชั่วโมง จึงทำให้ลูกค้ามองว่าความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจนี้เป็นผลประโยชน์หลักที่สามารถเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า ผลประโยชน์เพิ่มเติม (Add-on benefits) เป็นคุณลักษณะ (Attributes) ของสินค้าหรือบริการที่นอกเหนือจากผลประโยชน์หลัก ซึ่งลูกค้าจะใช้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเหล่านี้ในการเลือกซัพพลายเออร์ที่แตกต่างและเหนือกว่าซัพพลายเออร์รายอื่น ตัวอย่างของผลประโยชน์เพิ่มเติม เช่น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมและประกันคุณภาพ ระบบการจัดส่ง หรือการมีความยืดหยุ่นของซัพพลายเออร์ในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า อาทิ หากลูกค้าทำการสั่งซื้อหรือกำหนดข้อจำกัด (Specification) ของสินค้าไม่ถูกต้อง […]

169 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช | รองศาสตราจารย์ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
DETAIL
TOP