Author: รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

ลักษณะผลงานทางวิชาการ ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA) ปีที่เผยแพร่ ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่ *วิธีการเผยแพร่ และนำผลงานไปใช้ หลักฐาน หมายเหตุ     2.58 นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ.  (2563).  หน่วยที่ 8            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการดำเนิน          งาน.  ในแนวการศึกษาชุดวิชาการจัดการ         ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดำเนิน          งาน.  นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.   2563 รูปเล่ม     […]

86 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | Staff Blogs
DETAIL

ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (4)

          ในการตรวจสุขภาพทางการเงินหรือการวิเคราะห์งบการเงิน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือ เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้ สภาพคล่อง ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ ภาระผูกพันทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร มูลค่าตลาด           ต่อไปจะอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในแต่ละกลุ่มข้างต้น   สภาพคล่อง           สภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถของกิจการในการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนไปจ่ายชำระหนี้หนี้สินหมุนเวียนเมื่อครบกำหนด อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญคือ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (CR) =     ถ้า CR ³ 1 แสดงว่า สภาพคล่องดี แต่ถ้า CR < 1 แสดงว่า สภาพคล่องไม่ดี อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร็ว (QR) =     ถ้า QR ³ 1 แสดงว่า สภาพคล่องดี แต่ถ้า QR < 1 แสดงว่า สภาพคล่องไม่ดี […]

403 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : เทคนิคการวิเคราะห์แนวดิ่งและแนวนอน (3)

          ในการตรวจสุขภาพทางการเงินหรือการวิเคราะห์งบการเงิน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน โดยทั่วไปเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินมี 3 เทคนิค คือ การวิเคราะห์แนวดิ่ง การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน           แต่ละเทคนิคมีวิธีการวิเคราะห์ย่อยๆ ซึ่งให้ผลการวิเคราะห์แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ในที่นี้จะกล่าวถึง 2 เทคนิคแรกเท่านั้น   การวิเคราะห์แนวดิ่ง           การวิเคราะห์แนวดิ่งเป็นการวิเคราะห์งบการเงินใดงบการเงินหนึ่ง ณ จุดหรือช่วงเวลาหนึ่งๆ เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้าง หรือสัดส่วนของรายการในงบการเงินนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับรายการฐาน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 100           เช่น งบแสดงฐานะการเงิน จะใช้สินทรัพย์รวมเป็นรายการฐาน แล้วคำนวณแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นอัตราร้อยละของสินทรัพย์รวม เช่น ลูกหนี้การค้า 20% ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือ 15% ของสินทรัพย์รวม เป็นต้น           กรณีงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะใช้รายได้จากการขายหรือยอดขายสุทธิเป็นรายการฐาน แล้วคำนวณแต่ละรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้เป็นอัตราร้อยละของยอดขายสุทธิ เช่น ต้นทุนขาย 65% ของยอดขายสุทธิ ต้นทุนทางการเงิน 3% ของยอดขายสุทธิ เป็นต้น           การวิเคราะห์แนวดิ่ง เป็นการแปลงตัวเลขจำนวนเงินให้อยู่ในรูปอัตราร้อยละ […]

344 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : กระบวนการ (2)

          การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี เพื่อให้นิติบุคคลทราบว่าสุขภาพทางการเงินของตนเกี่ยวกับสภาพคล่อง ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ ภาระผูกพันทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าตลาด ดีหรือไม่ อย่างไร เพื่อปรับปรุงแก้ไขสุขภาพทางการเงินให้ดีขึ้น           กระบวนการของการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี หรือการวิเคราะห์งบการเงิน มีดังนี้ ระบุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินให้ชัดเจน ผู้วิเคราะห์ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เช่น               1) สภาพคล่อง               2) ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์               3) ภาระผูกพันทางการเงิน               4) ความสามารถในการทำกำไร               5) มูลค่าตลาด รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นต้องตอบวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนที่ 1 เลือกเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน แต่ละเทคนิคมีวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แตกต่างกันไป จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีและต้องตอบวัตถุประสงค์และข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินมี 3 เทคนิคใหญ่ต่อไปนี้           […]

1,022 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : ความหมาย และประเภท (1)

          บุคคลธรรมดาที่อยู่ในวัยทำงานหรือสูงวัยอาจคุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพกายและจิตเป็นประจำปี ส่วนนิติบุคคลต้องตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชีเป็นประจำปีด้วยเช่นเดียวกัน   ความหมายของการตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี           การตรวจสุขภาพทางการเงินของนิติบุคคลประจำปี หมายถึง การตรวจสภาพของฐานะการเงิน ผลการดำเนินเงิน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของนิติบุคคลโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินที่นักบัญชีจัดทำขึ้นในรูปของงบการเงิน รายงานทางการเงิน หรือรายงานอื่นเป็นประจำทุกปี           งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นแบบแผนแสดงอยู่ในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน           รายงานทางการเงิน หมายถึง สื่อที่นำเสนอข้อมูลทางการเงิน โดยมีงบการเงินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ อาจแสดงอยู่ในรูปรายงานประจำปี หนังสือชี้ชวน เอกสารแจ้งข่าวหรือพยากรณ์   ประเภทของการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี           การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชีมี 2 ประเภทคือ การตรวจสอบภายนอกหรือการสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้นการตรวจสอบภายนอกเป็นการยืนยันหรือพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ข้อมูลทางการเงินเท่านั้น การตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบกิจกรรมภายในหน่วยงานบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ           การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินนอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน […]

1,055 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

ข้อดีของกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายตามฐานแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ   ผู้วิจัย : ยูปิน  เหลียว และซินกวาย  ชุย มหาวิทยาลัยเฟ็งเจีย ไทฉาง ไต้หวัน   บทคัดย่อ :           ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้กลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย (Make – to – Stock : MTS) ได้นำมาประยุกต์เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายว่า การพยากรณ์มีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมธุรกิจ ผู้วิจัยแนะนำว่าแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น (Linear Mixed – Effect : LME) ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายภายใต้ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม           การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลจริงของปริมาณความต้องการของลูกค้าจากบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม และบริษัทต้องการให้การพยากรณ์ความต้องการสินค้ามีความถูกต้องก่อนที่จะยอมรับกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย           การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลอง LME นำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ แบบจำลองอนุกรมเวลา แบบจำลองการปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลและแบบจำลองเชิงเส้น พบว่า แบบจำลอง LME มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ต่ำที่สุด           […]

1,091 total views, 6 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

เอกสารตามประมวลรัษฎากร

เอกสารตามประมวลรัษฎากร รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ            ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจัดทำเอกสารทางภาษีอากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคำนวณภาษีอากร และการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้           1. ผู้เสียภาษี ต้องจัดทำและหรือจัดเก็บเอกสารทางภาษีอากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษี โดยเอกสารทางภาษีอากรดังกล่าวต้องแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานหรือการประกอบธุรกิจของตน               1.1 ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมินบางประเภทคำนวณค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (หรือค่าใช้จ่ายจริง ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา) ต้องมีเอกสารทางภาษีอากรแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าว               1.2  ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องมีเอกสารทางภาษีอากรเกี่ยวกับรายได้ หรือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ รายจ่าย ทรัพย์สินหรือหนี้สิน เช่น ใบรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน เป็นต้น         […]

214 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีภาษีอากรกับการบัญชีการเงิน

ความแตกต่างระหว่างการบัญชีภาษีอากรกับการบัญชีการเงิน                                                                                                             […]

642 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL
TOP