Author: รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล

นัยยะสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นัยยะสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   นัยยะสำคัญของนโยบายสาธารณะที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถพิจารณาได้จากนัยยะสำคัญของนโยบายสาธารณะที่มีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องสำคัญ ดังนี้ นัยยะสำคัญต่อประชาชน นโยบายสาธารณะในมุมหนึ่ง เป็นผลผลิตของระบบการเมืองที่สอดคล้องต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน และพลังสนับสนุนของประชาชน นโยบายสาธารณะจึงต้องมีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อแก้ไข้ปัญหาและความต้องการของประชาชน ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่สำคัญ ได้แก่ 1.1 ปัญหาข้อขัดข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นมาในอดีต และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการไม่รู้หนังสือ เป็นต้น 1.2 ปัญหาการป้องกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นประจำ ถ้าได้มีการเตรียมการป้องกันก็จะสามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาไฟป่า เป็นต้น 1.3 ปัญหาเชิงพัฒนา ปัญหาที่ไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการมองปัญหานั้นต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำในการมองปัญหาในอนาคตในลักษณะการปฏิบัติการเชิงรุก โดยปัญหาเชิงพัฒนาในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อเป็นครัวของโลก เป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่น เป็นศูนย์กลางสุขภาพและความงาม เป็นต้น นัยยะสำคัญต่อนักการเมือง นักการเมืองในฐานะผู้กำหนดนโยบายสาธารณะมีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อจัดสรรคุณค่าทางสังคมให้สอดคล้องต่อข้อเรียกร้องของประชาชน เช่น ข้อเรียกร้องในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ข้อเรียกร้องในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นต้น นัยยะสำคัญต่อนักบริหาร การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ นักบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่แผน แผนงานและโครงการ รวมทั้งสร้างการยอมรับ สร้างพลังความร่วมมือ และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักบริหารที่ดี […]

104 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | Staff Blogs
DETAIL

เป้าประสงค์ของนโยบายสาธารณะ

เป้าประสงค์ของนโยบายสาธารณะ       นโยบายสาธารณะในมุมมองโดยทั่วไปเป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นโดยภาครัฐ ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งอาจมีเป้าประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน     เพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันให้เบาลงหรือหมดไป อันจะนำไปสู่การการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม  เช่น ปัญหาเกษตรกรขาดแคลนที่ดินทำกิน รัฐบาลก็กำหนดออกมาในรูปของนโยบายปฏิรูปที่ดิน หรือปัญหาการจราจร ก็กำหนดออกมาเป็นพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถยนต์และนโยบายสวมหมวกนิรภัย หรือปัญหาประชาชนมีสุขภาพอนามัยไม่ดี ก็กำหนดเป็นนโยบายหลักประกันสุขภาพโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค หรือปัญหาการบริหารระบบราชการไทยไม่มีประสิทธิภาพขาดความโปร่งใส มีการคอร์รัปชั่น ก็กำหนดเป็นนโยบายปฏิรูประบบราชการ นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อการพัฒนาในอนาคตหรือแก้ไขปัญหาในอนาคต เพื่อการพัฒนาในอนาคตหรือแก้ไขปัญหาในอนาคต เช่น รัฐบาลต้องการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ก็จะกำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา หรือกิจกรรมบางอย่างที่รัฐดำเนินการในรูปของรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่พึงพอใจ  รัฐบาลก็อาจกำหนดนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลก็กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักสมานฉันท์ 3. เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม    นโยบายสาธารณะจะเข้าไปทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ทัดเทียมกับคนกลุ่มอื่นที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่า ซึ่งในแต่ละประเทศ ก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่มากมาย เช่น ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ด้อยโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาชีพสร้างรายได้ รวมไปถึงคนพิการในสังคม    เป้าประสงค์ของนโยบายดังกล่าว นโยบายสาธารณะที่ดีนั้นต้องเป็นนโยบายที่นำไปสู่ความอยู่ดีกินอยู่ดี ความถูกต้อง เป็นธรรม และประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อทำให้การพัฒนาประเทศบรรลุตามเป้าประสงค์ดังกล่าว […]

110 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | Staff Blogs
DETAIL

คุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ

คุณลักษณะของนโยบายสาธารณะ   คุณลักษณะของนโยบายสาธารณะจะทำให้เห็นภาพรวมของปัญหานโยบาย จนกระทั่งถึงปัจจัยที่จะเอื้อต่อความสำเร็จของนโยบาย ดังนี้ เป็นปัญหาที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน การเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก สลับซับซ้อนมาก หมายความว่า ปัญหาที่จำเป็นต้องมีนโยบายสาธารณะมาแก้ไขนั้น จะต้องเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนรวมหรือคนจำนวนมาก และคนเหล่านั้นไม่พึงประสงค์ และต้องการให้มีการแก้ไขปัญหานั้นร่วมกัน เช่น ปัญหายาเสพติด หรือปัญหาอาชญากรรม หรือขณะนั้นอาจจะยังไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นปัญหาในอนาคต เช่น ปัญหาการขาดสารอาหารในวัยเด็ก และปัญหานั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นเป็นลูกโซ่ มิใช่ปัญหาของปัจเจกบุคคล 2. เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการ นโยบายสาธารณะที่กำหนดขึ้นมานั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายๆ สาขา มาช่วยในการกำหนดนโยบายสาธารณะและมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เช่น สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยาสังคม ฯลฯ เพราะปัญหาใดปัญหาหนึ่งมิได้เกิดขึ้นมาเฉพาะ แต่มักเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับปัญหาอื่น ในการแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยการบูรณาการจากศาสตร์หลายสาขา 3. มีลักษณะส่งเสริมเสถียรภาพ ข้อความที่ปรากฎในนโยบายที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องมุ่งให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ของผู้ที่กำหนดนโยบายและผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ 4. มีแบบแผนในแนวเดียวกัน นโยบายสาธารณะต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมานั้น จะต้องมีแบบแผนในแนวเดียวกันที่ชัดเจน  นั่นก็คือนโยบายหนึ่งๆ อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ในการนำไปปฏิบัติได้ แต่ก็จะต้องกำหนดเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันเสมอ 5. มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นโยบายสาธารณะที่รัฐบาลกำหนดขึ้นมาควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ […]

83 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | Staff Blogs
DETAIL

แนวนโยบายสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวนโยบายสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน        การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของนโยบายสาธารณะในระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐควรดำเนินการตามแนวนโยบายสาธารณะด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวนโยบายสาธารณะดังกล่าว จำเป็นต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน โดยการกำหนดประเด็นนโยบาย รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศควรกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับแนวนโยบายสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในมิติความสำคัญของนโยบายสาธารณะนั้น แนวนโยบายสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนควรถูกยกระดับขึ้นไปแนวนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะถาวรและสืบเนื่อง 93 total views, no views today

93 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | Staff Blogs
DETAIL

แนวนโยบายสาธารณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจ

แนวนโยบายสาธารณะที่พึงประสงค์ด้านเศรษฐกิจ       แนวนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ ควรคำนึงถึงประเด็นตามแนวทางที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับบริบทของโลก ดังนี้ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้องยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลัง ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชรา จัดให้มีการออมเพื่อการดำรงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง ป้องกันการผูกขาด กำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ดำเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ ส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีงานทำ คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผู้ทำงานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ทำงานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ […]

103 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | Staff Blogs
DETAIL

นโยบายสาธารณะในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ

            นโยบายสาธารณะในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ     นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเพราะมีความสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาประเด็นสำคัญในการเข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ดังนี้                  (1) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจ                  การพัฒนาประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความสมดุล จะต้องเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ รู้เท่าทันและก้าวทันโลกด้วย โดยมีความสามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความยืดหยุ่นที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปกับความมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ (2) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างสังคม นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมที่พึงประสงค์กล่าวคือ การเป็นสังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุลและพึ่งพาตนเองได้ การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยพัฒนาคนให้คิดเป็นทำเป็น การเป็นสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน และมีการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน (3) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ การต่างประเทศและการอำนวยความยุติธรรม โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในการการเผชิญหน้ากับวิกฤติ ป้องกัน และเตือนภัยล่วงหน้า การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ การพัฒนาระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม (4) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความแตกต่าง และเน้นพัฒนาการผลิตเชิงตอบสนองลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันที่เน้นเสริมสร้างมูลค้าเพิ่มทางด้านความรู้ และนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (5) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การเร่งรัดการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในการพัฒนาด้านต่างๆที่สำคัญ […]

156 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในนโยบายสาธารณะ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในนโยบายสาธารณะ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในนโยบายสาธารณะสามารถพิจารณาในภาพรวมได้ 4 ฝ่าย ได้แก่ (1) ประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะ เนื่องจาก นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองที่สอดคล้องต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน และพลังสนับสนุนของประชาชน นโยบายสาธารณะจึงต้องมีเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อแก้ไข้ปัญหาและความต้องการของประชาชน (2) นักการเมืองในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะ นักการเมืองมีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะเพราะนักการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อจัดสรรคุณค่าทางสังคมให้สอดคล้องต่อข้อเรียกร้องของประชาชน เช่น ข้อเรียกร้องในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ข้อเรียกร้องในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นต้น (3) นักบริหารในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะ นักบริหารมีฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะเพราะนักบริหารเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งนักบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่แผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้งสร้างการยอมรับ สร้างความร่วมมือ และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักบริหารที่ดี คือ ผู้นำนโยบายที่ดีไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน นักบริหารในที่นี้หมายถึง นักบริหารในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง นักบริหารในองค์การมหาชน องค์การของรัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน นักบริหารในองค์การธุรกิจเอกชน องค์การภาคประชาชนและประชาสังคม (4) นักวิชาการในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบายสาธารณะ เนื่องจาก ความสำเร็จของนโยบายสาธารณะขึ้นอยู่กับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยของนักวิชาการที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะจะดำเนินการให้สอดคล้องกับคุณค่าทางสังคมที่กำหนดไว้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งทำให้ทราบถึงความสำเร็จของนโยบายทั้งเนื้อหาสาระและการปฏิบัติ เพื่อการเสนอนโยบายที่ดีกว่าและหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายของนโยบายที่ดีกว่า นักวิชาการจะช่วยเป็นกระจกส่องให้นักการเมืองไม่มีการทุจริต และเป็นการลงทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ   149 total […]

149 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL

เป้าประสงค์ของการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะ

            เป้าประสงค์ของการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะ   การทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะโดยวิธีการใด และในขอบเขตใด ย่อมมีเป้าประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านความคิดทางวิชาการ ด้านการกำหนดนโยบาย ด้านการนำไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลนโยบายหลายประการด้วยกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ ดังนี้ (1) เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจว่า นโยบายสาธารณะของประเทศหนึ่งๆ มีอะไรบ้าง ทำไมจึงต้องมีนโยบายเช่นนี้ ใครเป็นผู้ริเริ่มหรือมีส่วนผลักดันให้เกิดนโยบายเช่นนั้นขึ้นมา นโยบายนี้มีกระบวนการนำไปปฏิบัติอย่างไร ผลลัพธ์ของนโยบายที่มีต่อประชาชนและสังคมเป็นเช่นไร ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เป็นต้น (2) เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการของนโยบายสาธารณะ ซึ่งกระบวนการนโยบายสาธารณะโดยทั่วไปมี ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติ (3) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของสถาบันทางการเมืองและผู้นำทางการเมืองของประเทศหนึ่ง ๆ ในขณะนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพราะว่านโยบายสาธารณะที่รัฐบาลต่างๆ กำหนดขึ้นมาจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นผลผลิตของกระบวนการทางการเมืองของประเทศนั้นๆ กล่าวคือนโยบายสาธารณะของประเทศใดประเทศหนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมเป็นผลมาจากการกำหนดนโยบายของผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งความสามารถของคณะบุคคลที่ประกอบเป็นรัฐบาลนั้น และอาจรวมไปถึงสมรรถนะของระบบการเมืองของประเทศนั้นด้วย (4) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน และเชื่อถือได้ กล่าวคือการทำความเข้าใจนโยบายสาธารณะนั้น […]

169 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล
DETAIL
TOP