Author: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์

พันธบัตรเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด

เมื่อโรคไวรัส Covid-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก อาจส่งสัญญาณให้ธนาคารโลกต้องระดมทุนเพื่อหาเงินมาใช้ในการต่อต้านการระบาดของโรค โดยการออกพันธบัตรต่อต้านการระบาดของโรค หรือ Pandemic Bond Pandemic bond รุ่นแรกของโลกออกมาเพื่อระดมเงินทุนรับมือการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอีโบลา โรคไข้เลือดออก เป็นต้น มีการออก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น A และรุ่น B โดยมีอายุครบกำหนด 3 ปีเท่ากัน มูลค่ารวม 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคุณลักษณะของ Pandemic bond จะคล้ายกับ Basel III bond ที่เงินต้นอาจถูกตัดเป็นหนี้สูญหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข โดย Pandemic bond กำหนดเงื่อนไขการตัดเงินต้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อของโรคระบาดในแต่ละประเทศพร้อมกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของ Pandemic bond จึงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปที่มีอายุเท่ากันเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นแบบลอยตัวที่ LIBOR + 6.50 ต่อปี สำหรับรุ่น A มูลค่า […]

502 total views, 2 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

ทางเลือกการออมเงิน เมื่อการฝากเงินธนาคารมีความเสี่ยง

เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝาก มีผลให้การคุ้มครองเงินฝากธนาคารพาณิชย์ลดลงเหลือ 5 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562 และจะลดลงเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อบัญชี ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั่นคือ ผู้ที่มีเงินออมในบัญชีเงินฝากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจึงหาช่องทางการออมอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีทางเลือกในการออมเงินหลายช่องทาง ซึ่งในที่นี้จะนำเสนอทางเลือกในการออมหลักที่นิยม 3 ทางเลือกดังนี้ 1. การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นการลงทุนที่มีความใกล้เคียงกับการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ลงทุนจะได้รับ ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด และจะได้รับเงินต้นที่ลงทุนคืนเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน อย่างไรก็ตามตราสารหนี้แต่ละประเภท จะให้อัตราผลตอบแทน และมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยความเสี่ยงที่สำคัญที่ผู้ลงทุนต้องเผชิญคือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Default Risk) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Credit Rating) โดยตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ในระดับสูง จะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ต่ำกว่า โดยทั่วไปจะถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ดังนั้นตราสารหนี้อื่นย่อมมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกำหนดเท่ากัน 2. การลงทุนในตราสารทุน ตราสารทุนที่สำคัญได้แก่ หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดานิยมลงทุนในหุ้นสามัญมากกว่า เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงกว่าและมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงการการได้รับสิทธิอื่น ๆในการถือหุ้นสามัญ เช่น ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น […]

479 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

โรคระบาด Covid-19 กับ เศรษฐกิจโลก

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากประเทศจีนสู่การระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เมื่อประเทศจีนเริ่มประกาศควบคุมการระบาดของโรคโดยมีการปิดเมืองอู่ฮั่น (武汉市) มณฑลหูเป่ย (湖北省)ขยายเป็นการยกเลิกทัวร์ต่างประเทศของคนจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เริ่มจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อการระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ้นไปสู่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จนเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยดัชนีตลาดหุ้นลดลงจาก 1,523.99 จุด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ลดลงเหลือ 1,255.94 จุด ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ลดลง 268.05 จุด หรือเท่ากับ 17.58% ในขณะที่ Bond Yield ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย Bond Yield อายุ 1 ปี ณ วันที่ 30 […]

348 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงจาก Covid-19

ค่าเงินบาทของไทยในปี พ.ศ.2562 มีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 31.8139 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้แข็งค่าขึ้นเป็น 30.2228 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 5 ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2562 เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศทำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้กล่าวว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับสองรองจากจีนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดุลบัญชีเงินสะพัดเกินดุล หนี้ภายนอกประเทศต่ำ และเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่ดี (ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ADB เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนซึ่งจะจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ค่าเงินบาทของไทยเริ่มอ่อนค่าลงในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เท่ากับ 30.4396 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เท่ากับ 31.3392 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งอ่อนค่าลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 […]

399 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL

Circuit Breaker ในตลาดหุ้นไทย

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องมือแสดงถึงระดับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะอยู่ในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงแสดงถึงการคาดการณ์ของผู้ลงทุนต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการคาดการณ์ของผู้ลงทุนต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต จึงมีนักวิชาการเชื่อว่าดัชนีราคาหุ้นเป็นดัชนีนำสถานะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นดัชนีราคาหุ้น กับมูลค่าผลผลิตมวลรวมในประเทศ หรือ GDP จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนีราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนการเปลี่ยนแปลงของ GDP ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) กับ GDP ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 แสดงได้ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สถิติดัชนีราคาหุ้นกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ปี พ.ศ. ธ.ค. 2556 ธ.ค. 2557 ธ.ค. 2558 ธ.ค. 2559 ธ.ค. 2560 SET Index 1,298.71 1,497.67 1,288.02 1,542.94 1,753.71 GDP(ล้านบาท) 12,915,159 13,230,303 13,743,463 […]

806 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ | Staff Blogs
DETAIL
TOP