Author: อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ

ปัจจัยที่ควรคำนึงในการเสนอรายงานต่อผู้บริหาร

ปัจจัยที่ควรจะต้องคำนึงถึง ในการจัดทำรายงาน เพื่อจะให้รายงานที่จัดทำขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อใช้ปัจจัยดังกล่าวได้แก่ รายงานที่ทำขึ้นต้องทันต่อเวลา รายงานภายในที่ทำขึ้นต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเวลา โดยปกติแล้วผู้อำนวยการวางแผนและควบคุมต้องรีบทำรายงานให้ทันเวลาโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบถ้วนในกรณีที่ข้อมูลล่าช้า โดยเฉพาะรายงานเพื่อควบคุม (Control report) รายงานจะต้องง่ายและชัดเจน รายงานที่จัดทำขึ้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางบัญชี และการจัดรูปแบบที่ซ้ำซ้อน รายงานจะต้องทำตามความคุ้นเคยของผู้รับรายงาน เช่น การรายงานเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยในการผลิต มักจะต้องใช้ปริมาณมากกว่าจำนวนเงิน ดังกล่าวถึงวัตถุทางตรงที่ใช้ในการผลิต ฝ่ายบริหารจะคุ้นเคยกับการให้ข้อมูลเป็นหน่วยของปริมาณมากกว่าจำนวนเงินอัตราการหมุนเวียนของสินค้าก็ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจเท่ากับอธิบายถึงจำนวนวัน โดยเฉลี่ยที่สินค้าคงค้างอยู่ในคลังสินค้า รายงานที่ทำขึ้นนั้นควรเสนอข้อมูลตามลำดับเหตุการณ์ เช่นรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน ควรจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงตามด้วยสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง รายงานจะต้องถูกต้อง การรายงานด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดก่อให้เกิดความไม่มั่นใจแก่ผู้ใช้รายงาน นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วย รูปแบบของการรายงานควรจะให้เหมาะสมกับความคุ้นเคยของผู้ใช้ รายงานอาจจะแสดงในรูปตารางสถิติ กราฟ รูปภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยและความพอใจของผู้ใช้ การรายงานควรจะจัดทำเป็นมาตรฐานเดียวกัน การออกแบบ ขนาดลำดับรายการของรายงาน ควรจะเหมือนกัน เพื่อก่อให้เกิดความคุ้นเคย เกิดความสะดวกในการเปรียบเทียบและจัดเก็บ การรายงานควรจะออกแบบตามความเห็นของฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ความเห็นของนักบัญชี นั่นคือรายงานที่ทำขึ้นต้องสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหาร รายงานต้องมีประโยชน์ โดยเฉพาะประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร การจัดทำรายงานต้องคำนึงถึงต้นทุน โดยเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับไม่ควรจัดทำรายงานที่สมบูรณ์แต่ใช้ต้นทุนสูงมาก ซึ่งอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อผู้รับเท่าที่ควร การจัดทำรายงานต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะรายงานที่ทำเสนอผู้บริหารระดับสูงจะต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง เพราะถ้าผิดพลาดจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมาก 135 total views, no views today

135 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

กรณีศึกษาที่ 3 การรายงานทางบัญชีการเงินของบริษัท เอกมัย จำกัด

 เป็นการให้ข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานในบริษัท เอกมัย จำกัด เกี่ยวกับการรายงานการบริหารจัดการ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท เป็นบริษัท ให้บริการทางด้านการเงิน โดยหลัก ๆ มีการให้บริการในด้าน สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต หน่วยงานของบริษัทแยกเป็นส่วนงาน ดังนี้ ด้านการตลาด ด้านการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น การให้บริการลูกค้า การวิเคราะห์และการอนุมัติบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ การอนุมัติรายการ การจ่ายเงิน การรับชำระเงิน การส่งใบแจ้งหนี้ การออกบัตรเครดิต การจัดเก็บเอกสาร การรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั้งจากลูกค้าและร้านค้าต่าง ๆ การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน การตรวจสอบการทุจริต และการรักษาความปลอดภัย ด้านการพนักงานและสวัสดิการ ด้านการบริหารจัดการทางการเงินและการบัญชี ยัง ด้านการบริการจัดการด้านความเสี่ยง ด้านกฎหมายและการประสานงานกับองค์กรภายนอกบริษัท ด้านการตรวจสอบภายใน โครงสร้างของบริษัทมีการบริหารจัดการ สามารถแยกได้ ดังนี้ SMT หรือ Senior Management Team ซึ่งประกอบด้วย CEO, CFO, COO, CRO, HR Leader, Legal […]

162 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

กรณีศึกษาที่ 2 การรายงานทางบัญชีการเงินของบริษัท อ่อนนุช  จำกัด

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท อ่อนนุช จำกัด ในเรื่องของรายงานทางการบริหาร พบว่า บริษัทมีการประชุมในหลายระดับ ได้ทำการสรุปขั้นตอนในการประชุมของบริษัทดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ การจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร(Reporting for Management) มีการจัดทำเพื่อการประชุมหลัก ๆ ดังนี้ การประชุม MM (Monitoring Meeting) เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดยจะมีการจัดประชุมตอนต้นสัปดาห์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย การประชุม PM (Performance Meeting) เป็นการประชุมเพื่อเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการของบริษัท จะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน การประชุม SIP (Strategic Implement Planning) เป็นการประชุมประจำปีของบริษัท เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์หรือการทำแผนงบประมาณล่วงหน้า ขั้นตอนการทำรายงาน การประชุม MM  เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  โดยเป็นการประชุมในระดับผู้จัดการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมารายงานผลการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรขึ้นบ้าง เช่น ฝ่ายผลิต ได้ผลิตสินค้าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ โดยฝ่ายผลิตจะต้องทำรายงานการผลิตสินค้าในเดือน มค.25×1 เปรียบเทียบกับ รายงาน BP ที่มีการรายงานและ commit กันในการประชุม […]

131 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

กรณีศึกษาที่ 1 การรายงานทางบัญชีการเงินของบริษัท ลาซาล  จำกัด

บริษัท ลาซาล จำกัด จำกัดเป็นการให้ข้อมูลและประสบการณ์ในการทำงานของบริษัท ลาซาล จำกัด  เกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการของ Financial and Corporate Control Department ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท           เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โทรทัศน์สี และกล้องดิจิตอล เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก หน่วยงานของบริษัทแยกเป็นส่วนงานดังนี้ Production Center แผนกกล้องดิจิตอล (Digital Department) แผนกโทรทัศน์สี (LCD Department) แผนกเลนส์ (Lens Department) แผนกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Tuner Department) แผนกวิศวกรรม (Engineer Department) แผนกรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance Department) Control Center แผนกวางแผนการผลิต (Planning Department) แผนกการเงินและการควบคุม (Financial and Corporate Control Department) แผนกสารสนเทศ (Information System Department ) […]

142 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

การรายงานทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting Report)

ขั้นตอนสุดท้ายในระบบบัญชีคือการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายงานทางการเงินสองประเภทหลัก ได้แก่ งบกำไรขาดทุน และงบดุล ซึ่งให้ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ โดยในบางกิจการมีการจัดทำงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมด้วย รายงานทางการเงินนี้จะจัดทำเป็นช่วงเวลา ซึ่งตามปกติคือ 12 เดือนต่อครั้ง หรือตามแต่ผู้บริหารจะกำหนด และตามความต้องการในด้านภาษี (Battistutta and Duncan, 1998)   ประเภทของรายงานทางการเงิน   ที่เป็นที่นิยม เช่น งบกำไรขาดทุน                 งบกำไรขาดทุน แสดงข้อมูลรายได้ที่ได้รับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้นั้นตามหลักการจับคู่รายการ โดยงบกำไรขาดทุนจะแสดงข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนจุดประสงค์ของงบกำไรขาดทุน คือการแสดงให้เห็นถึงผลจากการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งว่ากิจการมีกำไรหรือขาดทุน และแสดงให้เห็นรายการรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงวดซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ   งบแสดงฐานะการเงิน                 งบแสดงฐานะการเงิน จะจัดทำขึ้น ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชี โดยจะบันทึกมูลค่าของรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ ณ วันที่ที่มีการจัดทำงบดุล ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันนั้น โดยเป็นไปตามสมการบัญชี […]

135 total views, 1 views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

กรณีศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ของบริษัท อ่อนนุช จำกัด

ข้อมูลบริษัท บริษัท อ่อนนุช จำกัด เป็นบริษัทผู้นำของโลกด้านโภชนาการสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อ่อนนุช จำกัด ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีโรงงานผลิต 480 แห่งใน 86 ประเทศ มีศูนย์วิจัยหลัก 1 แห่งอยู่ที่เมืองโลซานน์ และเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 23 แห่งใน 4 ทวีป สำหรับในประเทศไทย บริษัท อ่อนนุช ได้เข้ามาประกอบธุรกิจนานกว่า 1 ศตวรรษแล้ว โดยเปิดตัวครั้งแรกด้วยการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรา “อ่อนนุช อร่อยดี” ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2436  นับตั้งแต่นั้นมา บริษัท อ่อนนุช จำกัด ได้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายออกมาตอบสนองความต้องการของคนไทยจนได้กลายเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ด กรุงเทพ  พร้อมทั้งโรงงานและสำนักงานเครือข่ายในต่างจังหวัด รวมทั้งศูนย์การกระจายสินค้าอีกกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ  นอกจากตลาดในประเทศแล้ว บริษัท […]

206 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

          ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ส่วนใหญ่่จะมีการเปลี่ยนระบบการบันทึกบัญชีด้วยมือมาเป็นระบบการบันทึกบัญชีด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วแต่ใช่ว่าการบันทึกบัญชีด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะมีแต่ข้อดีเท่านั้น           ปัญหาที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับงานบัญชีโดยทั่วไป จะมีดังนี้ ความผิดพลาดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ต้องมีความมั่นใจว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จึงจะทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อธุรกิจ ดังนั้นความล้มเหลวของธุรกิจส่วนหนึ่งจึงมาจากข้อมูลที่ผิดพลาดนั่นเอง ความผิดพลาดของชุดคำสั่งงานที่ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ในบางครั้งขั้นตอนชุดคำสั่งงานอาจจะมีข้อผิดพลาดทำให้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องถึงแม้ว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบจะถูกต้องแต่บางครั้งชุดคำสั่งงานอาจผิดพลาดในลักษณะที่มองไม่เห็น ไม่สามารถที่จะประมวลผลต่าง ๆ โดยให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ถ้าข้อมูลที่นำมาประมวลผลนั้นมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากข้อมูลชุดอื่น ๆ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้จะทำให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมา ความไม่เข้าใจระหว่างผู้ใช้ (User) กับผู้เชี่ยวชาญ (Computer Professional) สาเหตุใหญ่ที่ทำให้การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานภายในธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจเท่าที่ควร เนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ข่าวสารหรือข้อสนเทศว่าแต่ละฝ่ายต้องการอะไร ในบางครั้งผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจเพียงพอว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำงานอะไรได้ ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ไม่เข้าใจลักษณะ และระบบธุรกิจได้ดีพอจึงไม่ทราบว่านำคอมพิวเตอร์ไปช่วยงานธุรกิจได้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะทำให้ธุรกิจของผู้ใช้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากที่สุด ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ศึกษาวิจัยโครงการธุรกิจ เพื่อวิจัยดูว่าทำอย่างไรจึงจะลดช่องว่างระหว่างผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ลดลงได้ ขาดการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ในปัจจุบันได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานมากขึ้นตามลำดับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมากขึ้น ควรมีมาตรการที่ควบคุมป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีอำนาจเข้าไปใช้เครื่อง แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉย และมักจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว หรือให้ความสำคัญน้อยมาก ผลที่ได้รับตามมาก็คือ ทำให้ข้อมูลผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจหรือตั้งใจที่จะทุจริตก็ได้ ขาดความเป็นมาตรฐาน สาเหตุสืบเนื่องจากวงการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ความเป็นมาตรฐานยังค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้เพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละบริษัทแต่ละรุ่นผู้ผลิตมักจะสร้างให้มีสิ่งพิเศษเฉพาะตัวและวิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้รุดหน้าไปรวดเร็วมาก แต่การพัฒนาในเรื่องการรักษามาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังค่อนข้างช้า […]

167 total views, no views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL

สูตรการหาค่า n ด้านการบัญชี

สูตรการหา n           ทุกการศึกษาที่เป็นเชิงปริมาณต้องบอกว่า ระดับความเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต์ ที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ 95% สัญลักษณ์คือ แอลฟ่า  ค่านี้จะไปสัมพันธ์กับค่า Z สมมติเราให้ระดับความเชื่อมั่นเป็น 95% พื้นที่ใต้โค้งทั้งหมด 100% สองด้านสมมาตรกัน หางสองข้างจะเป็น 0.025  ค่า Z (เปิดตาราง)จะเท่ากับ 1.96 ถ้า 90% Z เท่ากับ 1.645 ถ้า 99% Z เท่ากับ 2.575 เราทราบวิธีหาค่า Z แล้ว           ส่วนค่า E เป็นความผิดพลาด ถ้าระดับความเชื่อมั่นยิ่งสูง ขนาดตัวอย่างยิ่งใหญ่ แสดงว่ายอมรับความผิดพลาดต่ำ ค่า E บางทีก็เอาค่า แอลฟ่ามาแทนได้นั่นก็คือยอมให้ Error […]

147 total views, 1 views today

By อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ | อาจารย์ จัก พิริยะพรสิริ
DETAIL
TOP