Author: อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี

แนวคิดธนาคารเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

ธนาคารเวลา (Time Bank) นั้นเป็นรูปแบบกิจกรรมที่จะเป็นกลไกส่งเสริมให้คนชุมชนทุกช่วงวัยได้ดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ บริการขั้นพื้นฐาน และ ทำให้บุคคลในวัยต่างๆ สามารถสะสมเวลาไว้ใช้ในอนาคตได้ เสมือนกับเราออมเงินในบัญชีธนาคาร เมื่อยามจำเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือก็สามารถเบิกจ่ายเวลามาใช้ได้ ธนาคารเวลานั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายสมาชิกในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่ง มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ ในรูปแบบบริการขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักคิดที่ว่าทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกัน นำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมในการดูแลซึ่งกันและกัน แนวคิดหลักคือคนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกันโดยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์สามารถให้และรับได้ด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ซึ่งกันและกันช่วยให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกันโดยให้คุณค่าของเวลาที่ทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดแก่คนในชุมชนบนสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ กรอบแนวคิดของธนาคารเวลานั้น จะเริ่มจากผู้ให้บริการ (Target Groups) ที่เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ผ่านกฎเกณฑ์ในการคัดเลือก และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการของธนาคารเวลา โดยมี รูปแบบการให้ (Type of Offer) คือ เวลาในการให้บริการ/กิจกรรมกับผู้รับบริการ หรือ การให้ในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมไปยัง ผู้รับบริการ (Target Groups) ซึ่งเป็นบุคคลในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในวัยสูงอายุ โดยผู้รับบริการก็จะมีการตอบแทนในรูปแบบของเวลาในอนาคตเช่นกัน (สมาชิกเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ) “เวลา” สามารถโอนให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่นได้ ประเภทกิจกรรมของธนาคารเวลานั้น จะเป็นการทำกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน หรือ เป็นบริการที่เป็นอาชีพ วิชาชีพ หรือ การบริการตามกฎหมายที่เป็นไปตามความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ […]

337 total views, 1 views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | Staff Blogs
DETAIL

ภารกิจเพื่อผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุ : การบูรณาการสองส่วนงาน

ปัจจุบันกรมกิจการผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบหน่วยงานภายในหลัก ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (3) กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (4) กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (5) กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (6) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (7) กลุ่มตรวจสอบภายใน (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในระดับจังหวัด (รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ตามพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ) โดยมีประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการขับเคลื่อนตามมาตรการขับเคลื่อน “ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งมีเป้าหมายร่วมเพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง  (Active Ageing) ทั้งผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง , กลุ่มติดบ้าน และ กลุ่มติดสังคม รวมทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางอื่นๆ โดยมีประเด็นทางยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 4 ประเด็น คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลักดันทุกภาคส่วน ให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุและพัฒนาภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านผู้สูงอายุ […]

163 total views, 1 views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | Staff Blogs
DETAIL

The Reluctant Collectivists

แนวคิดปฏิเสธกลุ่มนิยม หรือ ปฏิเสธการรวมหมู่ เป็นแนวความคิดที่แม้ว่ายังเชื่อมั่นในระบบตลาดเสรีแต่ก็ปฏิเสธระบบตลาดที่ไร้การควบคุม แนวคิดดังกล่าวเชื่อมั่นในการจัดการทางเศรษฐกิจโดยให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาท ตัวอย่างที่สำคัญของแนวคิดนี้ ได้แก่ แนวความคิดทางเศรษฐกิจของเคนส์ แนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมั่นในเสรีภาพของปัจเจกชน และการแข่งขันระหว่างธุรกิจหรือหน่วยเศรษฐกิจเอกชน รวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวโดยสรุปคือ แนวความคิดนี้ยังสนับสนุนระบบทุนนิยม แต่เป็นระบบทุนนิยมที่ต้องมีการกำกับดูแลโดยภาครัฐ เนื่องจากแนวความคิดพื้นฐานมุ่งไปที่การป้องกันปัญหาการว่างงาน  ตามแนวคิดทางเศรษฐกิจของเคนส์  มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การทำให้ระบบเศรษฐกิจมี Full Employment เนื่องจากการว่างงานนั้นจะนำมาซึ่งความไม่มีประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ เสรีภาพ ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานของแนวคิดดังกล่าว ก็จะมาจากการที่สังคมมี Full Employmentนั่นเอง ระบบเศรษฐกิจที่มีการจ้างงานเต็มจะนำไปสู่สังคมที่มีเสรี เนื่องจากทุกคนมีรายได้ นำไปสู่การที่ปัจเจกชนแต่ละคนมีอิสระเสรีในตัวเอง  Liberty ในความหมายของแนวคิดดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการเป็นอิสระเสรีจากอำนาจของรัฐ แต่เป็นอิสระเสรีทางเศรษฐกิจ ปลอดพ้นจากความหิวโหยและความต้องการปัจจัยพื้นฐานนั่นเอง ในที่นี้ เอกชนนั้นเป็นเหมือนกับหน่วยเศรษฐกิจที่สร้างสินค้าและบริการให้กับสังคม หากมีการแข่งขันก็จะทำให้ไม่มีองค์การทางเศรษฐกิจใดสามารถคุกคาม หรือรวบอำนาจทางเศรษฐกิจไว้ได้  สิ่งนี้เป็นจุดต่างจากแนวความคิดแบบ Fabian Socialists และ Marxists เนื่องจากเป็นการเน้นระบบเศรษฐกิจที่ยังมีเสรีแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากรัฐ เพื่อให้ภาวะว่างงานของแรงงานในระบบเศรษฐกิจไม่เกิดขึ้นนั้นเอง แนวความคิด Reluctant Collectivists เชื่อว่าการใช้จ่ายของระบบเศรษฐกิจนั้นมีความสำคัญมากกว่าการออม ในแง่หนึ่งจึงทำให้เน้นในเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการกระจายความเท่าเทียมทางสังคม อย่างไรก็ตามนี้เป็นจุดต่างระหว่าง Reluctant Collectivists กับ Anti- Collectivists เนื่องจากแม้ว่า […]

153 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | Staff Blogs
DETAIL

แนวคิดการผลิตร่วมกับการบริหารประเทศไทย

จุดเน้นประการสำคัญของแนวคิดการผลิตร่วม คือ สะท้อนทิศทางการวิวัฒนาการของการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก การผลิตร่วม (Co-production) นับเป็นแนวคิดสำคัญที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมุมมองต่อประชาชนในแต่ละกระบวนทัศน์ อาจสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ กระบวนทัศน์ Old Public Administration Model New Public Management Model New governance Model ค่านิยมองค์การ เน้นการควบคุมผ่านสายการบังคับบัญชา และ ความเป็นระบบราชการ มุมมองการตลาดแบบเอกชน เน้นประสิทธิภาพ และระบบสัญญาเอกชน เน้นระบบเครือข่าย และ การให้ตัวแสดงทั้งภาครัฐและภายนอกร่วมดำเนินการ บทบาทของประชาชน ผู้รับบริการ (Client) ลูกค้า (Consumer) ผู้ร่วมผลิต (Co-producer)                 ประโยชน์ของแนวความคิดดังกล่าวที่มีความสำคัญสำหรับการประยุกต์ในการปรับใช้กับการบริหารประเทศไทย จึงอยู่ที่การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์บทบาทขององค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ว่า สถานะทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินนโยบายเพื่อผลิตบริการสาธารณะที่องค์การภาครัฐที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นวางตนเองอยู่ในกระบวนทัศน์แบบใด รวมถึงมีค่านิยมองค์การ มองบทบาทของประชาชนอย่างไร เพื่อจะได้นำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งสำหรับกระบวนทัศน์ใหม่นั้น จะเพิ่มบทบาทของประชาชนในฐานะ ผู้ร่วมผลิตบริการสาธารณะ ดังนั้น ระบบภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ […]

144 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | Staff Blogs
DETAIL

Co-production in the Public Sector : Experiences and Challenges

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตร่วมและการจัดบริการสาธารณะ” (Co-production and public services) โดยศูนย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยมิลาน ประเทศอิตาลี เมื่อปีค.ศ.2014  มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอและวิเคราะห์แนวคิดการผลิตร่วม (Co-production) ว่าคืออะไร มีรูปแบบอย่างไร เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ และการส่งมอบบริการสาธารณะในขอบเขตของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร การผลิตร่วมเป็นแนวคิดใหม่ที่มีความสลับซับซ้อน และยังสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนทัศน์ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เริ่มจากยุคแรก Old Public Administration มาสู่ยุคที่สอง New Public Management และกระบวนทัศน์ใหม่ในยุคที่สาม New Public Governance ซึ่งเน้นเสนอบทบาทของพลเมือง องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงชุมชนมากขึ้น ในการเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเท่าเทียมในบทบาทของการออกแบบและการส่งมอบบริการสาธารณะนั่นเอง ผู้เขียนนำเสนอพัฒนาการของแนวคิดการผลิตร่วม ทั้งเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดบริการสาธารณะ หรือองค์กรภาครัฐ ว่าการจัดบริการสาธารณะ(Public Service) นั้นไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่เฉพาะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรือองค์กรภาครัฐเท่านั้น แต่ควรเป็นการผลิตร่วม (Co-production) หมายถึง การร่วมกันอย่างเท่าเทียมขององค์กรภาครัฐและภาคพลเมือง ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะกลุ่ม รวมถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและชุมชนด้วย ผ่านกระบวนการจัดบริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายสาธารณะ  ลดต้นทุนทรัพยากรของส่วนรวม และบรรลุความต้องการของสังคมโดยรวมในทุกๆมิติ หนังสือแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 […]

147 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | Staff Blogs
DETAIL

การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019

การประชุมวิชาการ ยุคสมัยใหม่ของปัญญาประดิษฐ์ ปารีส 2019 CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์           การประชุมวิชาการของสถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้จัดขึ้นติดต่อกันมาเกือบ 60 ปีแล้ว  เป็นการจัดงานโดย สถาบันแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์แห่งฝรั่งเศส  ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งชาติของฝรั่งเศส   พันธกิจของสถาบันแห่งชาตินี้  คือ เพื่อการพัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมในระดับสูง และเพื่อส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรป  CNAM ถือเป็นสถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมชั้นสูง ระดับชาติของฝรั่งเศส (Grand établissement) ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Ministre chargé de l’Education Nationale l’Enseignement supérieur et de […]

233 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

นโยบายการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์

                       นโยบายการศึกษานั้น เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน มีหลากหลายระดับทั้งนโยบายที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ (symbolic)  และนโยบายที่เป็นรูปธรรม เช่น นโยบายการกระจายทรัพยากร กับ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของชุมชน  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายด้าน รวมถึงการเกิดวิกฤตทางการเงินในระดับโลกในปีดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อศาสตร์ทางด้านนโยบาย  และระบบการศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลก วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินดังกล่าวเป็น  เตือนให้เห็นถึงอนาคตของโลกในยุคใหม่ ซึ่งจะต้องจัดระบบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่  และเริ่มต้นหนทาง เพื่อการสร้างนโยบายการศึกษา  รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป ศาสตร์ในด้านนโยบายสาธารณะนั้นมีจุดเริ่มต้นเพียงไม่นาน กล่าวคือเมื่อทศวรรษ 1950 เท่านั้น โดยได้มีการพัฒนาทางด้านนโยบายขึ้น จนกลายเป็นสังคมศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งตัวแบบที่ได้รับความนิยมในช่วงแรก และมีอิทธิพลอย่างมากจนถึงปัจจุบัน คือ ตัวแบบ rationlist คือ การที่รัฐบาลใช้การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยอาศัยองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านเทคนิคต่างๆ ผ่านการพัฒนาแนวคิดโดยนักวิทยาศาสตร์สังคม มีการพัฒนากระบวนการนโยบาย รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินนโยบายสาธารณะ เป็นตัวแบบที่ได้รับความนิยมมากในประเทศประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนิยม ซึ่งเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐ สำหรับการแก้ปัญหาของสังคมในเรื่องต่างๆ เชื่อมั่นในการเพิ่มการใช้จ่ายทางด้านโครงการสังคม […]

206 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL

Workforce Analytics in the Cloud

ในปัจจุบันงานทางด้าน HR ขององค์กรนั้น เผชิญความท้าทายในหลายประการ เช่น การขาด ความสามารถภายในองค์กรที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ workforce metric และ workforce analytics ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ ทำให้ HR เป็น Strategic Partner ของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินคุณค่าขององค์กร รวมถึงกิจกรรมของ HR ในแง่ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้การ Workforce Analytics ทำให้องค์กรไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ขาดการพัฒนา strategic workforce plan ในระยะยาว ขาดการพัฒนา Future-Focused Skill ของบุคลากรในองค์กรที่จะมาแทนที่ตำแหน่งสำคัญในอนาคต เราอาจสรุป strategic workforce plan ที่สำคัญได้ดังนี้ 1 strategic analysis ทำความเข้าใจกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ การกำหนดบทบาทของบุคลากรในแต่ละฝ่าย 2 forecasting การพยากรณ์ว่าองค์กรต้องการอะไรบ้างในอนาคต 3 Risk Analysis เป็นการประเมินและพยากรณ์สิ่งที่องค์กรต้องระมัดระวังในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 4 Impact […]

180 total views, no views today

By อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี | อาจารย์ อภิชาติ ลิ้มเมธี
DETAIL
TOP