Author: อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยและอภิปรายผล

3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า องค์ประกอบของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรี ในแต่ละองค์ประกอบมีค่าเป็นบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียง 4 ด้าน แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านได้แก่ การวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรี โดยการวางแผนมีค่าน้ำหนักมากที่สุด เท่ากับ 0.65 รองลงมาได้แก่ การผลิต มีค่าน้ำหนักเท่ากับ 0.60 อันดับ 3 ได้แก่ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ มีค่าน้ำหนัก เท่ากับ 0.51 และองค์ประกอบด้านการส่งมอบมีค่าน้ำหนักน้อยที่สุด เท่ากับ 0.47 และใน 4 องค์ประกอบมีความเชื่อมั่นในการวัด (R2) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.43 แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรีได้ และยืนยันโมเดลตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรีตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยกำหนดไว้ ดังตารางที่ 3 ตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักองค์ประกอบตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง […]

105 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | Staff Blogs
DETAIL

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล             1) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง อันได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง             2) ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (First Order Confirmatory) และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป   ผลการวิจัย             3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 พบว่า ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวางแผน ประกอบด้วย 1.1) การกำหนดเป้าหมาย 1.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการวางแผน 1.3) การกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์การและแบ่งหน้าที่ 1.4) การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับ และ 1.5) การเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิก มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.62 […]

103 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | Staff Blogs
DETAIL

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)

จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาทำให้พบว่า การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลอง SCOR Model นั้นเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะนำแบบจำลอง SCOR Model มาประยุกต์ใช้เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว และได้กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 2.3 วิธีวิจัย             ประชากร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนข้าว จากข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 19 มีนาคม 2560 มีรายชื่อวิสาหกิจชุมชนข้าวที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน 10 ราย ดังนี้ –    วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลบางคูรัด –    วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลบางบัวทอง –    วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านใหม่ –    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนาข้าวปลอดสารพิษ ตำบลบางใหญ่ –    วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคลองฝรั่ง –    วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ –    วิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอม –    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านคลองมะสง –    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนาหลวง –    วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำบลบางแม่นาง             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนข้าว […]

81 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | Staff Blogs
DETAIL

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี วิธีการดำเนินวิจัย

2. วิธีดำเนินการวิจัย 2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรี 2.2 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย 1) สมรรถนะการจัดการโซ่อุปทาน             การวัดสมรรถนะมีความจำเป็นต่อความสำเร็จของแทบทุกองค์กร การวัดสมรรถนะช่วยสร้างความเข้าใจช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของพนักงาน และช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน (Fawcett and Cooper, 1998) เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มใช้การจัดการโซ่อุปทาน ก็มีความจำเป็นต้องวัดสมรรถนะโซ่อุปทาน (Lohman et al., 2004)             แบบจำลอง SCOR เป็นที่รู้จักทั่วไป และใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในหลายอุตสาหกรรม แบบจำลองนี้ช่วยให้สมาชิกในโซ่อุปทานสามารถ “พูดภาษาเดียวกันได้” เนื่องจากให้นิยามมาตรฐาน สำหรับกระบวนการ ส่วนย่อยของกระบวนการ และมาตรวัด อีกทั้งยังให้ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ คุณลักษณะสมรรถนะ และมาตรวัด ดังนั้น จึงเป็นการง่ายกว่าที่จะใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อบ่งชี้มาตรวัดในโซ่อุปทาน บริษัทต่างๆ เริ่มใช้มาตรวัดตามแบบจำลอง SCOR เพิ่มมากขึ้นในการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน โดยแบบจำลอง SCOR นำเสนอมาตรวัดสมรรถนะ 5 หมวดคือ ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตอบสนอง(Responsiveness) ความยืดหยุ่น […]

128 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | Staff Blogs
DETAIL

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี บทคัดย่อ และบทนำ

บทคัดย่อ             การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว ในจังหวัดนนทบุรี เป็นงานวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าว กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนข้าว จำนวน 90 คน จากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานในระดับปานกลางของจังหวัดนนทบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวขี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานโดยมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ทสเกล (Likert’s Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป             ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดสมรรถนะการจัดการโซ่อุปทานของวิสาหกิจชุมชนข้าวในจังหวัดนนทบุรี มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การส่งมอบ และ การส่งคืนตาม SCORE Model ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   คำสำคัญ  :  สมรรถนะ//การจัดการโซ่อุปทาน //วิสาหกิจชุมชนข้าว   Abstract             A study on the factors analysis and indicators […]

99 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | Staff Blogs
DETAIL

ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs สู่ AEC ตอนที่ 5

ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของธุรกิจ SMEs เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั่น พบว่า การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความสามารถในทางการแข่งขัน ดังนั้น ธุรกิจ SMEs ควรมีแนวทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ดังนี้ การจัดการบริการลูกค้า จะต้องจัดสรรทรัพยากรและแบ่งกลุ่มลูกค้าตามเกรด A B C และ D ตามหลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการทุ่มทรัพยากรที่ไม่จำเป็นกับลูกค้าบางกลุ่ม รวมทั้งควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำธุรกรรมติดต่อกับลูกค้า เช่น SMS, E-commerce, Facebook เป็นต้น เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายในการดึงดูดใจลูกค้าต่อไป การพยากรณ์อุปสงค์ ควรมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลในเรื่องของปริมาณ ประเภท รูปแบบ ขนาด สีสัน ลวดลาย ฯลฯ ตามความต้องการลูกค้าในแต่ละช่วงเพื่อพยากรณ์วางแผนรองรับอุปสงค์ได้อย่างถูกต้อง การสื่อสารด้านการกระจายสินค้า จะต้องมีการวางระบบการติดต่อสื่อสารภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในรูปของกระดาษหรือเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ลดช่องว่างของความผิดพลาดได้ รวมทั้งควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วย การจัดการสินค้าคงคลังและดำเนินการกับคำสั่งซื้อ ตามหลัก ABC Analysis ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญวัตถุดิบกับสินค้าที่มีปริมาณคำสั่งซื้อมาก เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น เดิมสั่งวัตถุดิบเดือนละ 1 ครั้งในปริมาณที่มาก ควรปรับเป็นการทยอยส่งสัปดาห์ละ […]

642 total views, 4 views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs สู่ AEC ตอนที่ 4

ผลกระทบของธุรกิจ SMEs จาก 6 อุตสาหกรรม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาผลกระทบของธุรกิจ SMEs จาก 6 อุตสาหกรรมสำคัญ ตามลักษณะการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ จะมีลักษณะดังต่อไปนี้   SMEs จากอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจ SMEs ที่มาจากอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิต ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ และอีกทั้งยังได้รับมาตรฐานและการยอมรับของผู้บริโภคในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันวัตถุดิบต้นน้ำเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น ซ้ำยังมีต้นทุนด้านพลังงานและค่าแรงของแรงงานที่สูงขึ้นอีกด้วย ทำให้ธุรกิจ SMEs ไทย ไม่สามารถได้ผลกำไรต่อการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มน้อยได้อีกต่อไป ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำของธุรกิจ SMEs จากอุตสาหกรรมอาหารกล่าวได้ว่า ธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่ใหญ่ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่สามารถผลิตได้ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าและสำหรับธุรกิจอาหารภาคการเกษตร และประมงจะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากแรงงานต่างด้าวกลับไปทำงานในประเทศของตนเอง สำหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำนั้น ธุรกิจ SMEs ยังคงได้รับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆเนื่องจากมีการเปิดเสรีการลงทุนได้มากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีการลงทุน ที่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีจะทำให้ธุรกิจ SMEs ที่ขาดความเข้มแข็งด้านเงินทุนถูกครอบงำจากนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ต้องกลายเป็นผู้รับจ้างผลิตไปในที่สุดแทนที่จะเป็นเจ้าของกิจการ SMEs จากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล […]

269 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL

ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs สู่ AEC ตอนที่ 3

ผลกระทบของธุรกิจ SMEs เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าจะพบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจ SMEs ดังนี้ กิจกรรมหลัก Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ จากความเชื่อมโยงทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เนื่องจากมีการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึง และการส่งข้ามเขตแดนที่ง่ายขึ้นจากการปฏิรูปกฎระเบียบการขนส่ง ที่สำคัญต้นทุนด้านภาษีนำเข้าที่ต่ำลง จะทำให้ธุรกิจ SMEs มีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนด้วยกันต่ำลง ซึ่งช่วยเพิ่มส่วนต่างของผลกำไร Operation เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า หรือกล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนการผลิตนั่นเอง เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อระบบการผลิตของธุรกิจ SMEs ในด้านความต้องการของสินค้า และการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะคู่แข่งขันไม่ใช่เฉพาะคู่แข่งภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นธุรกิจ SMEs ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า ความทันสมัยในตัวสินค้า หรือกล่าวได้ว่า ต้องมีการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้านั่นเอง Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า แน่นอนว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการเชื่อมโยงด้านระบบศุลกากรและส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งสิน ที่ลดลงอีกด้วย […]

260 total views, no views today

By อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ | อาจารย์ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
DETAIL
TOP