Author: รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ

(ภาษาไทย) ความแตกต่างของCluster และ Supply Chain

ความแตกต่างของCluster และ Supply Chain โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ ในปัจจุบันมีการนำแนวคิดเรื่อง Cluster และ Supply Chain มาใช้กันมากในวงการธุรกิจ บทความนี้จึงมุ่งที่จะอธิบายความหมายของคำทั้งสองนี้ ว่ามีความหมายและลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อผู้สนใจจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้องต่อไป ความหมายของ Cluster             Cluster นิยมใช้ในภาษาไทยว่า การรวมกลุ่มธุรกิจ คลัสเตอร์ หมายถึง กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง มารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (Geographic Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality and Complementary) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยความเชื่อมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkage) เป็นความเชื่อมโยงของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และความเชื่อมโยงในแนวนอน (Horizontal Linkage) เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน […]

550 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) ความสุขจากการทำงาน

ความสุขจากการทำงาน             โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ          คนทำงานทุกคนย่อมต้องการความสำเร็จ  กล่าวได้ว่า  “ความสำเร็จ”เป็นเป้าหมายข้างหน้าที่คนทำงานคาดหวังว่าเมื่อทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือทำตามแผนท่วางไว้แล้ว ย่อมได้ผลงานตามที่วางไว้ คนทำงานที่ประสบผลสำเร็จย่อมมีความสุข นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ ( 2551 ) ได้สรุปข้อคิดแนวทางในเรื่องงานได้ผลคนเป็นสุขไว้ 3 ส่วน คือ งานได้ผล/ ความสำเร็จในการทำงาน จริยธรรมในการทำงาน การทำงานอย่างมีความสุข องค์ประกอบทั้งสามนี้ต้องเกื้อหนุนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนดังนี้ งานได้ผล/ ความสำเร็จในการทำงาน การทำงานให้ประสบผลสำร็จ ควรยึดกฏแห่งความสำเร็จ 15  ประการ ได้แก่ มีเป้าหมายที่สำคัญและแน่นอน มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ มีนิสัยประหยัดอดออม มีความคิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ มีจินตนาการ มีความกระตือรือล้น มีความฉลาดทางอารมณื ควบคุมตนเองได้ดี มีอุปนิสัยทำงานเกินเงินเดือน มีบุคลิกภาพต้องตาต้องใจ มีความคิดถูกต้องเที่ยวตรง มีความมุ่งมั่นใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ มีความสามัคคี การเอาประโยชน์จากความล้มเหลวผิดพลาด/ผิดเป็นครู มีความใจกว้างยอมรับผู้อื่น มีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน กฏ 15 ประการนี้ ค่อยปฏิบัติฝึกฝนไปย่อมทำให้เกิดความสำเร็จในงานที่ทำ […]

285 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization ) ที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคประเทศไทย 4.0

การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization ) ที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคประเทศไทย 4.0                         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ ข่าวใหญ่ที่คึกโครมตามสื่อต่าง ๆในประเทศไทยช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ คงไม่มีข่าวใดดังไปกว่าข่าวมาตกรรมหั่นศพที่จังหวัดขอนแก่น โดยศพที่ถุกหั่นเป็นหญิงอายุ 22 ปี ส่วนฝ่ายผู้ต้องหาเป็นชายหนึ่งหญิงสี่ ที่มีอายุในช่วง 20 – 30 ปี คดีนี้อยู่ในความสนใจมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันในหลายด้านหลายวงการ ผู้เขียนในฐานะบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความเห็นในด้านที่เกี่ยวกับวิกฤตของสังคมไทย ในด้านการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งจะเริ่มจากความหมายของการขัดเกลาทางสังคม องค์ประกอบของการขัดเกลาทางสังคม ปัญหาวิกฤตของสังคมไทยที่สืบเนื่องจากการขัดเกลาทางสังคม และ ความเห็นต่อการขัดเกลาทางสังคมที่เหมาะสมกับสังคมไทยยุคประเทศไทย 4.0   ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม             การขัดเกลาทางสังคม ( Socialization ) การขัดเกลาทางสังคมหมายถึง  กระบวนการอบรมสั่งสอนสมาชิกให้เรียนรู้ระเบียบของสังคมเพื่อให้เห็นคุณค่าและนำเอากฎเกณฑ์   ระเบียบปฎิบัติเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฎิบัติ  การขัดเกลาสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องได้รับตลอตชีวิต  เพื่อที่จะทำให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ได้เป็นอย่างดี ( วิชัย ภู่โยธินและคณะ อ้างใน http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2117 ) การขัดเกลาทางสังคมอาจจำแนกได้  2  […]

3,694 total views, 4 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการทั่วไป จัดการอะไร

การจัดการทั่วไป จัดการอะไร                                 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ             การจัดการทั่วไป ในฐานะที่เป็นวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจนั้น ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปลี่ยนเป็นวิชาเอกการจัดการ อันเป็นวิชาเอกที่เป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาเป็นจำนวนมากผู้เขียนเองก็สำเร็จการศึกษา พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการทั่วไป ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2525 และมาสมัครเป้นอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถูกเจ้าหน้าที่รับสมัครปฏิเสธการรับสมัครเนื่องจากทางสาขาวิชาฯ กำหนดวุฒิที่รับสมัครเป็นปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จึงได้ชี้แจงว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่มีการสอนในวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ไปขอหนังสือรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นหลักฐาน ทำให้สามารถสมัครและผ่านการคัดเลือกมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้             แม้ว่าทางสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาการเอกการจัดการทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ.2542  ผู้เขียนก็มิได้รับผิดชอบสอนในชุดวิชาตรงตามที่สำเร็จการศึกษานี้เลย จนกระทั่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รีบผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป ในการสัมมนาเสริมของชุดวิชานี้ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเสริมเพียงครั้งเดียว 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )  ในเวลาที่จำกัดนี้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ ทำให้ผู้เขียนต้องขบคิดพิจารณาว่าจะต้องสรุปเนื้อหาในวิชานี้อย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่นักศึกษาที่เลือกเรียนชุดวิชานี้ ก็มาตกผลึกได้ว่าน่าจะได้สรุปถึงประเด็นที่นักศึกษาว่าที่มหาบัณฑิตจะได้แก่นของวิชานี้ไปตอบคำถามเมื่อมีผู้สงสัยยสอบถามว่า การจัดการทั่วไป มีจุดเน้นอะไรและผู้จัดการทั่วไป ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง             […]

340 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) การพัฒนาคนที่ยั่งยืน

การพัฒนาคนที่ยั่งยืน                                                                          โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ       คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ นับว่าเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญที่สุด ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579 ) ซึ่งมีเป้าหมายในการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของภาครัฐ และเอกชนโดยเน้นการเติบโต บนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหลักพื้นฐานอยู่ที่การพัฒนาตนเอง ( Self Development ) การพัฒนาตนเอง   เป้นกระบวนการที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต  ส่วนในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอยู่ในรูปของการปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่ปฎิบัติตามให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 นับแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสภาปฏิรูปกำลังเสนอกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษาถึง 13 ฉบับ  และปัญหาการศึกษาในประเทศไทยยังมีปรากฏอยู่มากทำให้เกิดข้อวิตกต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป้นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับข้อคิดการพัฒนาคนที่ยั่งยืนนี้ขออัญเชิญพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก […]

242 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) ความหมายของคลัสเตอร์ 2

คลัสเตอร์คืออะไร คำว่า “เครือข่ายวิสาหกิจ” มาจากคำภาษาอังกฤษ ว่า “Cluster” (คลัสเตอร์) ซึ่งเป็น เครืองมือสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ริเริ่มโดย   ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Profesor Michael E. Porter) แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันที่มีชื่อเสียงระดับสากล Prof.Porter ได้ให้ความหมายของ “เครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ ว่าคือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวกันดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน(Geographical Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality & Complementarily)ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ (productivity)       ของคลัสเตอร์โดยทำไมจึงต้องพัฒนาคลัสเตอร์                    การพัฒนาคลัสเตอร์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา “ความเก่ง” หรือความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เนื่องจาก การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์นั้นมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันหรือผลิตภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ทั้งหมด ซึ่งจากแนวคิดความสามารถในการแข่งขันของ Prof. Porter ประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ คือ บริษัทซึ่งหากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตของตนให้สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาพแรงงาน […]

252 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) ความหมายของคลัสเตอร์ 1

คลัสเตอร์คืออะไร คำว่า “เครือข่ายวิสาหกิจ” มาจากคำภาษาอังกฤษ ว่า “Cluster” (คลัสเตอร์) ซึ่งเป็น เครืองมือสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ริเริ่มโดย  ศาสตราจารย์ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ (Profesor Michael E. Porter) แห่งมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์การแข่งขันที่มีชื่อเสียงระดับสากล Prof.Porter ได้ให้ความหมายของ “เครือข่ายวิสาหกิจหรือคลัสเตอร์ ว่าคือ กลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องมารวมตัวกันดำเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน(Geographical Proximity) มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร (Commonality & Complementarily)ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน (Horizontal Linkages) เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) [1]      ของคลัสเตอร์โดยรวม ทำไมจึงต้องพัฒนาคลัสเตอร์ การพัฒนาคลัสเตอร์มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา “ความเก่ง” หรือความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เนื่องจาก การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์นั้นมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันหรือผลิตภาพของธุรกิจที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์ทั้งหมด ซึ่งจากแนวคิดความสามารถในการแข่งขันของ Prof. Porter  ประเทศจะมีความสามารถในการแข่งขันได้ต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบเศรษฐกิจ คือ บริษัทซึ่งหากบริษัทสามารถเพิ่มผลผลิตของตนให้สูงขึ้นได้ […]

240 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0

เป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประเทศไทย 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ ประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ภารกิจประการสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้ หลายประเทศได้กำหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษกำลังผลักดัน Design of Innovation ขณะที่จีนได้ประกาศ Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็กำลังขับเคลื่อน Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเอง ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาคือเรื่อง“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” จะเห็นได้จากในช่วง 50 […]

248 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL
TOP