อาจารย์สุรเดช หวังทอง

เทคนิคเตรียมตัวสอบ สอบ IELTS

การสอบ IELTS (International English Language Testing System) คือ การสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งข้อสอบถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้ที่ต้องการเรียนต่อหรือทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยเฉพาะ โดยการทดสอบของ IELTS นั้นได้รับมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาและสถาบันชั้นนำทั่วโลก นอกจากนี้การทดสอบยังครอบคลุมทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดอีกด้วย IELTS นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules) และการสอบเพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules) แต่โดยทั่วไปข้อสอบที่เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยและนักเรียนนักศึกษาก็คือ การสอบเพื่อการศึกษาต่อ นอกจากรูปแบบการสอบที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทแล้ว ในการทดสอบของ IELTS จะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ การสอบการฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที สำหรับพาร์ทการฟัง เราจะได้ฟัง CD ที่มีเนื้อหาประเภทบทสนทนาและบทพูดต่างๆ ซึ่งเราจะได้ฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในเวลา 30 นาทีนี้ก็จะแบ่งเวลาสำหรับการตอบคำถามรวมถึงการตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบเอาไว้แล้ว […]

350 total views, no views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL
Sep
06

การจัดการทุนมนุษย์และเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 (Smart people and technology industry 4.0 era)

การจัดการทุนมนุษย์และเทคโนโลยียุคอุตสาหกรรม 4.0 (Smart people and technology industry 4.0 era)           แนวคิดในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อพร้อมปรับเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งนวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปทุกธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงควรมีการเตรียมความพร้อมผู้นำ ให้ผู้นำมีวิสัยทัศน์ในการนำพาองค์กรสู่การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อแสวงหาโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มของ 9 เทคโนโลยีสำคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม Big Data and Analytics การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ Autonomous Robots หุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่สามารถทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการควบคุมของมนุษย์ Simulation การประเมินสถานการณ์จำลอง Horizontal and Vertical System Integration ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ Industrial Internet of Things การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต Cyber Security การพัฒนาระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ The Cloud การทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก Additive manufacturing การผลิตมีความทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการลูกค้าเฉพาะรายได้ในปริมาณมาก Augmented Reality […]

943 total views, no views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL
Sep
06

การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0          การเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปยังสิ่งหนึ่ง เป็นกระบวนการกลายสภาพจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ เช่น การเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนจากการทำงานแบบใช้กระดาษเป็นระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เกิดได้ทุกที่ และตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หรืออาจจะรวดเร็ว เช่น เหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ที่มาอย่างรวดเร็วทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะในจังหวัดอยุธยาเสียหายอย่างหนัก เนื่องจากไม่สามารถเตรียมการรับมือได้ทัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมาครั้งเดียวจบ บางอย่างมาเป็นระลอกต่อเนื่องยาวนาน บางอย่างคาดการณ์ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บางอย่างคาดการณืไม่ได้ เช่น อูเบอร์แท็กซี่ แกร็บคาร์ ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถวางแผนได้ บางอย่างไม่สามารถวางแผนได้ ในการเผชิญการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องอาศัยความพร้อม ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก John F. Kennedy อดีตประธานาธิบดีคนสำคัญของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า “ความเปลี่ยนแปลง คือ กฎของโลกนี้ คนที่สนใจเพียงอดีต มุ่งแต่ปัจจุบัน ย่อมพลาดโอกาสที่จะมาในอนาคตอย่างแน่นอน” จากคำกล่าวนี้ เราสามารถเรียนรู้ได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แม้ความสนใจของเราอาจจะอยู่ที่ปัจจุบันแต่เราคงต้องมองไปถึงอนาคตด้วย แล้วตอบตัวเองให้ได้ว่า […]

1,019 total views, 4 views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL
Sep
06

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคดิจิทัล (Digital Transformation and Industry 4.0 in Digital ERA)

การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ในยุคดิจิทัล (Digital Transformation and Industry 4.0 in Digital ERA) DIGITAL CONVERGENCE Media ทุกชนิดรวมตัวกันอยู่ที่เดียวกัน ส่งผ่านช่องทางเดียวกัน (Internet) แสดงผลบนอุปกรณ์ตัวเดียวกัน (Mobile devices) GARTNER’S THE NEXUS OF FORCE การประสานพลังเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล 4 กลุ่ม ได้แก่ Social, Mobile, Cloud, and Information (Analytics) Social ทำให้เกิดชุมชน Mobile ช่วยให้ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา Analytics ทำให้ Smart ทำให้รู้ World Insights Cloud ทำให้ธุรกิจรายเล็กไม่เสียเปรียบรายใหญ่ทำให้เกิด Business Platform/Ecosystems ธุรกิจที่มีลักษณะเป็นชุมชน เปลี่ยนจากเดิมที่เน้น Optimize internal processes and […]

559 total views, no views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL
Sep
06

วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม 4.0

วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม 4.0 แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Vision to reality) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริการให้มีความทันสมัย (modernization) เพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) และ ลดต้นทุน (cost reduction) ให้กับระบบการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีขั้นตอนการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิม จากการผลิตสินค้าและบริการจากการผลิตจำนวนมาก (mass production) เป็นการผลิตได้หลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว (mass customization) โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่หนึ่ง ยุคการใช้พลังงานไอน้ำ HYDRO-STEAM POWER (ค.ศ.1784-1869)  การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สอง ยุคการใช้พลังงานไฟฟ้า ELECTRIC POWER (ค.ศ. 1870-1969)   การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สาม ยุคการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศ COMPUTERIZE & INFORMATION TECHNOLOGY (ค.ศ. 1970-2016) การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิทัล SMART INDUSTRIAL & DIGITAL SOCIETY (ค.ศ.2013-2033)   […]

1,374 total views, 2 views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL

สรุปภาพรวมหลักการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ

สรุปภาพรวมหลักการเขียน (Writing) มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ส่วนดังนี้   Paragraph และ Words ต้องครบ ในการสอบไอเอล (IELTS) ต้องเขียนขั้นต่ำ 3 paragraph แบ่งเป็น Introduction 1 paragraph Body 1-3 paragraphs Conclusion 1 paragraph และต้องมี Words อย่างน้อย 250 words ดังนั้นหากเขียนบรรทัดละ 10 words จะต้องเขียนอย่างน้อย 25 บรรทัด ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้ Introduction 4 บรรทัด Body อย่างน้อย 6+6+6 บรรทัด Conclusion 3 บรรทัด   Sentence เขียนประโยคตามโครงสร้าง โครงสร้างประโยค Sentence Structure Conjunction Simple […]

250 total views, no views today

By อาจารย์สุรเดช หวังทอง | อาจารย์สุรเดช หวังทอง
DETAIL
TOP