รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

(ภาษาไทย) BLOG 1 (1 พฤษภาคม 2559) – บทสรุปของผู้บริหาร โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559

BLOG 1 (1 พฤษภาคม 2559) – บทสรุปของผู้บริหาร โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทสรุปของผู้บริหาร การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยปี 2556 – 2559 นี้ เป็นโครงการย่อยที่2 ในแผนงานการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี พ.ศ.2555โดยมุ่งหาความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ได้รับทุนในปี 2555 กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ความรู้ที่ชัดเจน รวมทั้งประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) จากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางในการสนับสนุน และประกอบการวางแผน กำหนดทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป […]

193 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) Blog 5 (8 กุมภาพันธ์ 2559) กิจการก่อสร้าง กับ การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษ ในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง

Blog 5 (8 กุมภาพันธ์ 2559) กิจการก่อสร้าง กับ การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษ ในภาวะที่การแข่งขันรุนแรง การตัดสินใจระยะสั้นนั้นมีบางครั้งที่กิจการได้รับข้อเสนอในลักษณะกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการก่อสร้างโดยปกติ เช่น การสั่งซื้อสินค้าหรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายตามปกติของกิจการ ซึ่งในภาวะการณ์ปกติกิจการอาจปฏิเสธที่จะขายสินค้าตามใบสั่งซื้อในราคาพิเศษนี้ แต่ถ้าหากว่ากิจการมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ มีคู่แข่งขันมากมาย หรือภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก กิจการอาจตัดสินใจยอมรับใบสั่งงานกรณีพิเศษไว้ เพราะอาจทำให้กิจการได้ผลการดำเนินงานโดยรวมหรือมีกำไรเพิ่มขึ้นก็ได้ ข้อควรพิจารณาที่ฝ่ายบริหารควรนำมาใช้ในการตัดสินใจ มีดังนี้ 1. ไม่มีผลกระทบต่องานการก่อสร้างตามปกติของกิจการ การรับงานก่อสร้างกรณีพิเศษไม่มีผลกระทบต่องานการก่อสร้างตามปกติของกิจการ กล่าวคือ ในการรับคำสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษต้องเป็นงานที่กิจการสามารถใช้กำลังการผลิตว่างเปล่าที่มีอยู่ ซึ่งมีเพียงพอต่องานนั้นๆ กิจการยังมีกำลังการผลิตว่างเปล่าที่เหลืออยู่ (Idle Capacity) เหลืออยู่ปัจจุบันยังทำการผลิตไม่เต็มที่ ยังมีเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการผลิต ตลอดจนกิจการยังไม่มีโครงการใหม่ที่จะดำเนินการ 2. ไม่ทำให้งานปกติของกิจการลดลง เนื่องจากราคางานกรณีพิเศษนั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติปัจจุบัน การรับงานก่อสร้างกรณีพิเศษนี้ต้องไม่ทำให้งานปกติของกิจการลดลง เนื่องจากราคางานกรณีพิเศษนั้นเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาปกติปัจจุบัน ซึ่งหากลูกค้าทั่วไปทราบอาจส่งผลให้เกิดการลดความน่าเชื่อถือในกิจการลง หรือเลือกสั่งงานกรณีพิเศษบ้าง ก็จะทำให้รายได้ปกติอาจลดลงได้ 3. กิจการต้องได้กำไรส่วนเพิ่ม ราคางานก่อสร้างกรณีพิเศษ ควรจะสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มที่กิจการต้องจ่ายเพื่องานนั้น นั่นคือ กรณีนี้กิจการต้องได้กำไรส่วนเพิ่ม กล่าวคือ ในการรับคำสั่งซื้อเป็นกรณีพิเศษทำให้กิจการได้รายได้ส่วนเพิ่มสูงกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองทั้งนี้เพราะกิจการผลิตงานภายให้กำลังการผลิตที่มีอยู่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงมักจะต่ำกว่างานปกติทั่วไป เพราะกิจการไม่ต้องเสียต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายคงที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพียงแต่เสียต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายผันแปรจากงานพิเศษเพิ่มขึ้นเท่านั้น 4. ปัจจัยแวดล้อมอื่น […]

168 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) Blog 4 (8 กุมภาพันธ์ 2559) กิจการก่อสร้าง กับ การตัดสินใจปิดดำเนินงานชั่วคราว เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย

Blog 4 (8 กุมภาพันธ์ 2559) กิจการก่อสร้าง กับ การตัดสินใจปิดดำเนินงานชั่วคราว เมื่อภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย การดำเนินงานของกิจการงานก่อสร้างนั้น บางครั้งอาจจะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากสาเหตุภายในและภายนอกกิจการ สาเหตุภายในกิจการอาจเกิดจากปัญหา เช่น การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การขาดแคลนวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ปัญหาการจ้างแรงงานการก่อสร้าง ปัญหาการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต ส่วนสาเหตุจากภายนอกกิจการ อาจเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ ทัศนคติของลูกค้าเปลี่ยนแปลง ภาวะการแข่งขัน ภาวะการเมือง เกิดจากจลาจล เกิดสงคราม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่องานการก่อสร้างของกิจการ ทำให้ยอดรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดของกิจการฝ่ายบริหารจึงจำเป็นต้องทำการตัดสินใจว่าในระหว่างที่เกิดปัญหาเหล่านี้กิจการควรหยุดการดำเนินงานการก่อสร้างชั่วคราวหรือยังคงดำเนินการต่อไปแต่มีการปรับแผนงานการดำเนินงาน ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจการปรับแผนการดำเนินงานหรือปิดกิจการก่อสร้างชั่วคราวได้แก่ 1. ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการหยุดการดำเนินงานการก่อสร้างชั่วคราว 2. ผลขาดทุนที่กิจการจะได้รับถ้ายังคงดำเนินการต่อไป อนึ่ง ต้นทุนที่กิจการสามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อปิดกิจการก่อสร้างชั่วคราว เช่น ค่าแรงงานคนงาน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ส่วนต้นทุนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าภาษีทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินต่างๆ ค่าเช่าอาคารโรงงาน […]

169 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) Blog 3 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ประเภท และการรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย ของกิจการผลิตกรรม

Blog 3 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ประเภท และการรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย ของกิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมมีการดำเนินกิจการคล้ายกับกิจการพณิชยกรรมในด้านขายสินค้า รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรมจึงมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกับกิจการพณิชยกรรม แต่อาจมีส่วนที่แตกต่างกันในด้านการผลิตสินค้า ประเภทของรายได้ของกิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมมีรายได้มาจากการขายสินค้าที่ตนผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้อาจมีรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่จากการขายสินค้าก็ได้ ประเภทรายได้ของกิจการผลิตกรรมจะเหมือนกับกิจการพาณิชยกรรม กล่าวคือแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. รายได้จากการดำเนินงานหลักหรือรายได้ทางตรง ซึ่งได้รับจากการขายสินค้าอันเป็นกิจการปกติของกิจการ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น การขายอุปกรณ์ครัวเรือน การขายรถยนต์ การขายอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น 2. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือรายได้อื่น เป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจการอันเป็นปกติของกิจการ เป็นรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ต่อเนื่อง อาจมีบางงวดบัญชีเท่านั้น เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น ประเภทของค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม ค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม จะประกอบด้วยต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold) หรือต้นทุนขาย (Cost of Sale) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ […]

172 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) Blog 2 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้นทุนในการผลิตสินค้า ของกิจการผลิต มีอะไรบ้าง

Blog 2 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้นทุนในการผลิตสินค้า ของกิจการผลิต มีอะไรบ้าง ในกิจการผลิตกรรม การผลิตสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของกิจการประเภทนี้ การผลิต คือกระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป องค์ประกอบสำคัญของต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost or Production Cost) คือ 1. ค่าวัตถุทางตรง (Direct Materials Cost) เป็นส่วนประกอบหลักหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้าสำเร็จรูป วัตถุทางตรงชนิดนี้สามารถวัดได้และคำนวณได้ว่าอยู่ในสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เช่น กิจการที่ผลิตเก้าอี้หวาย วัตถุทางตรง คือ หวายที่นำใช้ในการผลิตเก้าอี้นั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัตถุดิบบางส่วนถูกนำไปใช้ประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพียงเล็กน้อย เรียกว่าค่าวัตถุทางอ้อม (Indirect Materials Cost) หรือค่าวัสดุโรงงาน (Factory Supplies Usage) ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) เป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าสำเร็จรูปเช่นเดียวกันกับค่าวัตถุทางตรงทางตรง ค่าแรงงานทางตรงสามารถวัดได้และคำนวณได้ว่าอยู่ในสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เช่น ค่าแรงงานประกอบเก้าอี้หวาย เป็นต้น ค่าแรงงานบางส่วนที่เกิดขึ้นและไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นกับสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เรียกว่า ค่าแรงงานทางอ้อม […]

173 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

Blog 1 ( 8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม

Blog 1 (8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมหรือกิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นกิจการที่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตให้เป็นสินค้า แล้วจึงนำสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วไปขาย สินค้าเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับกิจการพาณิชยกรรม แต่จะแตกต่างกันในส่วนของกิจการพาณิชยกรรมนั้นจะซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาขาย กล่าวคือกิจการพาณิชยกรรมไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นเอง รายได้หลักของกิจการผลิตกรรมคือ รายได้จากการขายสินค้าเช่นเดียวกับกิจการ พณิชยกรรม ในแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช. 3) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดประเภทกิจการไว้หลายหมวดกิจกรรม บางหมวดกิจกรรมเกี่ยวข้องทั้งกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม และกิจการผลิตกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึงกิจการผลิตกรรม ได้แก่ ผลิตสินค้าทางเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ ทำป่าไม้ ทำประมง ทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิตกระแสไฟฟ้า แก๊ซ และน้ำประปา รับเหมาก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร (เฉพาะผลิตและขายอาหาร) และทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ (ผลิตและขาย) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดแบ่งประเภทกิจการของบริษัทจดทะเบียนไว้เป็นหมวดและกลุ่มกิจการ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกิจการผลิตกรรมได้แก่ 1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยกิจการการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วยกิจการ ของใช้ในครัวเรือน […]

204 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ

การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ สำหรับกิจการนั้น การตัดสินใจที่จะผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานการกิจการเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก ถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับต้นทุนที่ฝ่ายบริหารต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจ เพราะบางครั้งกิจการที่ทำการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะทำการตัดสินใจระหว่างการใช้กำลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่มีอยู่ผลิตชิ้นส่วนเองแทนการสั่งซื้อจากบุคคลภายนอก การที่กิจการทำการผลิตเองนั้น อาจจะเป็นเพราะต้องการใช้กำลังการผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ทำการผลิตอย่างเต็มที่และต้องการควบคุมคุณภาพของผลิตก็ได้ อย่างไรก็ตามกิจการต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดจากการผลิตเองว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนซื้อมาวิธีใดจะประหยัดกว่ากัน ในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอกนั้น มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 2 วิธีคือ 1. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่าง (Differrential Cost Method) ของกิจการ 2. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost Method) ของกิจการ 1. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างของกิจการ วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างของกิจการ เป็นการวิเคราะห์ถึงต้นทุนส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือกของการตัดสินใจ ซึ่งฝ่ายบริหารจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ เช่น เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด หรือได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด เป็นต้น ดังนั้น วิธีวิเคราะห์นี้กิจการจะไม่นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นต้นทุนจม ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือกมาพิจารณาในการวิเคราะห์แต่อย่างใด ตัวอย่างที่ 1 บริษัทเจริญยิ่ง จำกัด เป็นกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าม่อฮ่อมสำเร็จรูป กิจการกำลังพิจารณาว่า กิจการควรผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีเอง หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก ปัจจุบันกิจการสามารถซื้อเสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีนี้ได้ในราคาตัวละ 210 บาท จากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก ในแต่ละปีกิจการมีความต้องการการใช้เสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีจำนวน 1,000 ตัว กิจการคิดว่าถ้าทำการผลิตเองจะมีต้นทุนต่ำกว่าที่จะซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก เพราะกิจการมีจักรเย็บผ้าที่มีกำลังการผลิตเหลืออยู่เพียงพอที่จะใช้ในการผลิต โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเพิ่มเลย […]

186 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) ความหมาย และประเภทต้นทุนของกิจการ

ความหมาย และประเภทต้นทุนของกิจการ ฝ่ายบริหารกิจการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการวางแผนกำไรของกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ นั่นคือ การสนองตอบความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกกิจการ รวมถึงการสร้างความมั่งคั่งและแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่กิจการ ซึ่งข้อมูลต้นทุนจะช่วยให้ฝ่ายบริหารกิจการสามารถพิจารณาตัดสินใจในการวางแผนทางการเงินดังกล่าว และวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดในการดเนินงานกิจการได้ การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารกิจการ ควรพิจารณาถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ความหมายของต้นทุนของกิจการ 2. ประเภทของต้นทุนของกิจการ 1. ความหมายของต้นทุนของกิจการ ต้นทุน (Cost) ของกิจการ หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า หรือบริการ ซึ่งกิจการอาจจ่ายเป็นเงินสด สินทรัพย์อื่น หรือการให้บริการ ตลอดจนการก่อหนี้ก็ได้ เช่น ต้นทุนซื้อวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อนำไปขาย เป็นต้น ต้นทุนต้องวัดค่าได้ในหน่วยเงินตรา และเกิดจากการซื้อ หรือการแลกเปลี่ยน เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงมือลูกค้า นับรวมเป็นต้นทุนสินค้าขายทั้งสิ้น เป็นต้น นอกจากนี้ต้นทุนอาจเป็นสินทรัพย์(Asset) หรือค่าใช้จ่าย (Expense) ขึ้นอยู่ที่ว่าต้นทุนนั้นให้ประโยชน์ในอนาคตต่อกิจการหรือไม่ – ต้นทุนที่ยังมีประโยชน์ (Unexpired Cost) ในอนาคตต่อกิจการ ถือเป็นสินทรัพย์ เช่น สินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมจะขาย ที่ดิน […]

274 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP