รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

มาตรฐานการจัดทํารายงานความยั่งยืน GRI Standards

         มาตรฐานการจัดทํารายงานความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและนำมาถือปฏิบัติในประเทศไทย ใช้แนวทางขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้­วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีภารกิจในการส่งเสริมภาวะผู้นำและการผนึกกำลังของพันธมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อม          ในระยะเริ่มแรก GRI ได้จัดทำแนวทาง (Guidelines) สำหรับการรายงานความยั่งยืน โดยแนวทางที่นำเสนอในปีเริ่มต้น ค.ศ. 2000 เรียกว่า ฉบับ G1 จากนั้นได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็น G2 (ปี ค.ศ. 2002), G3 (ปี ค.ศ. 2006), G3.1 (ปี ค.ศ. 2011) จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ได้ปรับปรุงเป็นฉบับ G4   […]

372 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

บทบาทนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

          จากการเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ซึ่งแม้จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดต้นทุนแก่กิจการ แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกิจการและผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแล้ว การรายงานความยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใน ดังคำกล่าวที่ว่า “You can’t manage what you don’t measure” : “คุณไม่สามารถบริหารหรือจัดการในสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลออกมาได้” หรือ “If you can’t measure it, you can’t manage it: “หากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งนั้นออกมาได้ คุณก็ไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งนั้นได้” ดังนั้น การวัดจึงเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการวัดผลการดำเนินงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ตั้งเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์และโครงการเพื่อเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จต่อไป          นักบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accountants) เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน โดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานนำเสนอสารสนเทศที่มีคุณค่าให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการรายงานความยั่งยืนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น มีการระบุถึง Green Manufacturing การดำเนินการด้วยระบบและมาตรฐานการจัดการ […]

342 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ : 5th International Conference on Strategic Management (ICSM 2019)

          จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่           18- 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากหลายประเทศ เช่น รัชเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนเป็นต้น รวมทั้งประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศต่าง ๆ เช่นกัน ในการประชุมนี้  Assoc.Prof.Dr.Mold Hairy Ibrahim จาก Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่น่าสนใจ โดยท่านได้กล่าวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มมีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศบลาซิลเมื่อปี ค.ศ. 1992 […]

218 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

          การเปิดเผยข้อมูลสำหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างรอบระยะเวลารายงานของงวดปัจจุบันหรือภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงินได้             ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ กำหนดให้กิจการผู้ซื้อต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจในงบการเงิน โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย มีทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้ 1.1 ชื่อและรายละเอียดของกิจการผู้ถูกซื้อ 1.2 วันที่ซื้อ 1.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงที่ได้มา 1.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคำอธิบายว่า กิจการผู้ซื้อได้อำนาจควบคุมกิจการผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด 1.5 คำอธิบายเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของกิจการผู้ซื้อและกิจการผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน ปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่น ๆ 1.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น เงินสด สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทย่อยของผู้ซื้อ หนี้สินที่เกิดขึ้น […]

128 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Acquisition)

          การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับเป็นการซื้อกิจการกรณีพิเศษ เกิดขึ้นในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญระหว่างกิจการที่จะเข้าร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปกิจการผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับกิจการผู้ขาย เพื่อแลกกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มากับหนี้สินที่ที่ได้รับมา  แต่ในการซื้อหุ้นย้อนกลับ กิจการที่ทำการออกหุ้นให้กิจการอื่นซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมายกลายเป็นกิจการผู้ขาย  และบริษัทย่อยตามกฎหมายซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับหุ้นจากบริษัทใหญ่กลายเป็นกิจการผู้ซื้อ  บริษัทย่อยกลายเป็นบริษัทที่มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่              การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับจึงเป็นกลยุทธ์การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจ ที่ทำให้กิจการผู้ซื้อกลายเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนำหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทมหาชนนั้น การรวมในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากความต้องการรวมธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์  โดยใช้การจัดการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นวิธีการที่ทำให้กิจการสามารถเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนได้เป็นจำนวนมากจนมีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนนั้น  ซึ่งเป็นกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจที่ทำให้กิจการสามารถเข้าไปถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมากในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 25X5 บริษัทมุกดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการเข้าครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุม  จึงได้จัดการให้บริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทมุกดา จำกัด เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัท มุกดา จำกัด ที่มีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น ในขณะนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) […]

167 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ: ตามวิธีซื้อ (Acquisition Method)

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ กำหนดว่า “กิจการต้องบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ (Acquisition Method) โดยมี 4 ขั้น ดังต่อไปนี้ การระบุผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-Controlling Interest: NCI) ในผู้ถูกซื้อ การรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม”  การระบุผู้ซื้อ          ในการรวมธุรกิจ ต้องระบุได้ว่ากิจการใดเป็นผู้ซื้อ โดยตามความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อ” คือ กิจการที่ได้อำนาจในการควบคุมกิจการผู้ถูกซื้อ ซึ่งต้องเป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่องงบการเงินรวม ที่ได้นิยามหลักการการควบคุมมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่          – การมีอำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ผู้ถูกซื้อ)          – การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ          – ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนผลตอบแทนของผู้ลงทุน (ผู้ซื้อกิจการ) […]

383 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การรวมธุรกิจ อย่างไรคือ Merger, Consolidation, Stock Acquisition

ปัจจุบัน ผู้บริหารกิจการหลายแห่งนิยมขยายธุรกิจจากภายนอกโดยการรวมธุรกิจ ซึ่งมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์กร  โดยมีทางเลือกที่จะรวมธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ กัน แล้วอย่างไรคือ Merger, Consolidation หรือ Stock Acquisition ให้พิจารณาจากแนวทางและตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ       Merger หมายถึงการรวมธุรกิจโดยมีกิจการหนึ่งกระทำการซื้อกิจการหนึ่ง ซึ่งภายหลังการรวมธุรกิจ กิจการผู้ซื้อจะยังคงอยู่ดำเนินงานต่อไปและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ส่วนกิจการผู้ถูกซื้อจะต้องล้มเลิกไปหรือกลายเป็นหน่วยงานของกิจการของผู้ซื้อ จึงเรียกว่า การควบกิจการ หรือ การรับโอนกิจการ เช่น บริษัท ก ซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ข จากการเจรจาต่อรองกันกับบริษัท ข โดยตรง ส่วน การให้สิ่งตอบแทน บริษัท ก อาจตกลงจ่ายชำระเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น หรือออกหุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ให้แก่ บริษัท ข เพื่อนำไปแบ่งปันกันในระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัท ข เลิกกิจการไป บริษัท ก ซื้อหุ้นของบริษัท ข โดยตรงจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข โดยอาจตกลงจ่ายชำระเป็น เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท […]

353 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

ข้อแตกต่างการรวมธุรกิจแบบแนวนอน แนวตั้ง และแบบกระจาย

การรวมธุรกิจ (Business Combination) อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ แบบแนวนอน แบบแนวตั้ง และแบบกระจาย แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันพิจารณาได้ดังนี้ การรวมธุรกิจแบบแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นการรวมธุรกิจของกิจการที่มีสายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น กิจการผลิตรถยนต์รวมกับกิจการผลิตรถยนต์ กิจการสายการบินรวมกับกิจการสายการบิน กิจการธนาคารรวมกับกิจการธนาคาร กิจการโรงพยาบาลรวมกับกิจการโรงพยาบาล เป็นต้น  การรวมธุรกิจในแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายขนาดของการประกอบการเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มสายผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มปริมาณการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุด และกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ           ตัวอย่างการรวมธุรกิจแบบแนวนอน ของบริษัท Heinz กับ Kraft Foods Group               ในปี พ.ศ. 2558  บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ไฮนซ์(Heinz) และ คราฟท์ ฟูดส์ (Kraft Foods) ได้รวมกิจการกัน ทำให้กลายเป็นบริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับ 5 ของโลก การรวมกิจการครั้งนี้ Heinz เป็นผู้ซื้อ โดยผู้บริหารคนสำคัญของ Heinz ได้แก่ “Warren Buffett” ซีอีโอแห่ง […]

171 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL
TOP