รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

กรอบการจัดทํารายงานความยั่งยืน

         กรอบการจัดทํารายงานความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและนำมาถือปฏิบัติในประเทศไทย ใช้แนวทางขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้­วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งโดยสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และเครือข่าย Ceres โดยเผยแพร่แนวทาง (Guidelines) สำหรับการรายงานความยั่งยืนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 เรียกว่า ฉบับ G1 จากนั้นได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้ปรับปรุงเป็นฉบับ G4 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2559 ได้ยกระดับจากแนวทางเป็นมาตรฐาน เรียกว่า มาตรฐานการรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting Standards) โดยมักเรียกกันย่อ ๆ ว่า  GRI Standards (ใช้แทนฉบับ G4) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป               GRI Standards ประกอบด้วย 2 […]

162 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

บทบาทนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

          จากการเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ซึ่งแม้จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดต้นทุนแก่กิจการ แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกิจการและผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแล้ว การรายงานความยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใน ดังคำกล่าวที่ว่า “You can’t manage what you don’t measure” : “คุณไม่สามารถบริหารหรือจัดการในสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลออกมาได้” หรือ “If you can’t measure it, you can’t manage it: “หากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งนั้นออกมาได้ คุณก็ไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งนั้นได้” ดังนั้น การวัดจึงเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการวัดผลการดำเนินงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ตั้งเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์และโครงการเพื่อเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จต่อไป          นักบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accountants) เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน โดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานนำเสนอสารสนเทศที่มีคุณค่าให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการรายงานความยั่งยืนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น มีการระบุถึง Green Manufacturing การดำเนินการด้วยระบบและมาตรฐานการจัดการ […]

190 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ : 5th International Conference on Strategic Management (ICSM 2019)

          จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่           18- 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากหลายประเทศ เช่น รัชเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนเป็นต้น รวมทั้งประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศต่าง ๆ เช่นกัน ในการประชุมนี้  Assoc.Prof.Dr.Mold Hairy Ibrahim จาก Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่น่าสนใจ โดยท่านได้กล่าวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มมีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศบลาซิลเมื่อปี ค.ศ. 1992 […]

110 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน

          การเปิดเผยข้อมูลสำหรับการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลารายงาน จะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินลักษณะและผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการรวมธุรกิจที่เกิดขึ้น ทั้งในระหว่างรอบระยะเวลารายงานของงวดปัจจุบันหรือภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันที่อนุมัติให้ออกงบการเงินได้             ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ กำหนดให้กิจการผู้ซื้อต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวมธุรกิจในงบการเงิน โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผย มีทั้งหมด 17 ข้อ ดังนี้ 1.1 ชื่อและรายละเอียดของกิจการผู้ถูกซื้อ 1.2 วันที่ซื้อ 1.3 สัดส่วนของตราสารทุนที่มีสิทธิออกเสียงที่ได้มา 1.4 เหตุผลหลักในการรวมธุรกิจและคำอธิบายว่า กิจการผู้ซื้อได้อำนาจควบคุมกิจการผู้ถูกซื้อโดยวิธีใด 1.5 คำอธิบายเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เช่น ประโยชน์จากการรวมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรวมการปฏิบัติงานของกิจการผู้ซื้อและกิจการผู้ถูกซื้อเข้าด้วยกัน ปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับรู้เป็นรายการแยกต่างหาก หรือปัจจัยอื่น ๆ 1.6 มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อของสิ่งตอบแทนแต่ละประเภท เช่น เงินสด สินทรัพย์ที่มีตัวตนอื่นหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น รวมถึงธุรกิจหรือบริษัทย่อยของผู้ซื้อ หนี้สินที่เกิดขึ้น […]

50 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับ (Reverse Acquisition)

          การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับเป็นการซื้อกิจการกรณีพิเศษ เกิดขึ้นในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญระหว่างกิจการที่จะเข้าร่วมกัน ซึ่งโดยทั่วไปกิจการผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกหุ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับกิจการผู้ขาย เพื่อแลกกับสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มากับหนี้สินที่ที่ได้รับมา  แต่ในการซื้อหุ้นย้อนกลับ กิจการที่ทำการออกหุ้นให้กิจการอื่นซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ตามกฎหมายกลายเป็นกิจการผู้ขาย  และบริษัทย่อยตามกฎหมายซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับหุ้นจากบริษัทใหญ่กลายเป็นกิจการผู้ซื้อ  บริษัทย่อยกลายเป็นบริษัทที่มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่              การซื้อธุรกิจแบบย้อนกลับจึงเป็นกลยุทธ์การจัดโครงสร้างการรวมธุรกิจ ที่ทำให้กิจการผู้ซื้อกลายเป็นบริษัทมหาชนโดยไม่ต้องการนำหลักทรัพย์ของตนเองเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงให้บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าถือหุ้นของตนเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทมหาชนนั้น การรวมในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นจากความต้องการรวมธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกิจการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์  โดยใช้การจัดการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นวิธีการที่ทำให้กิจการสามารถเข้าไปถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนได้เป็นจำนวนมากจนมีอำนาจควบคุมบริษัทจดทะเบียนนั้น  ซึ่งเป็นกลยุทธ์การขยายตัวทางธุรกิจที่ทำให้กิจการสามารถเข้าไปถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมากในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 25X5 บริษัทมุกดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ต้องการเข้าครอบครองหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจควบคุม  จึงได้จัดการให้บริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทมุกดา จำกัด เพื่อแลกกับหุ้นสามัญของบริษัท มุกดา จำกัด ที่มีอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 6,000,000 หุ้น ในขณะนั้นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอกรินทร์ จำกัด (มหาชน) […]

56 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ: ตามวิธีซื้อ (Acquisition Method)

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ กำหนดว่า “กิจการต้องบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ (Acquisition Method) โดยมี 4 ขั้น ดังต่อไปนี้ การระบุผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อ การรับรู้และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สินที่รับมา และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-Controlling Interest: NCI) ในผู้ถูกซื้อ การรับรู้และการวัดมูลค่าของค่าความนิยมหรือกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม”  การระบุผู้ซื้อ          ในการรวมธุรกิจ ต้องระบุได้ว่ากิจการใดเป็นผู้ซื้อ โดยตามความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อ” คือ กิจการที่ได้อำนาจในการควบคุมกิจการผู้ถูกซื้อ ซึ่งต้องเป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่องงบการเงินรวม ที่ได้นิยามหลักการการควบคุมมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่          – การมีอำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน (ผู้ถูกซื้อ)          – การเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และ          – ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนผลตอบแทนของผู้ลงทุน (ผู้ซื้อกิจการ) […]

78 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

การรวมธุรกิจ อย่างไรคือ Merger, Consolidation, Stock Acquisition

ปัจจุบัน ผู้บริหารกิจการหลายแห่งนิยมขยายธุรกิจจากภายนอกโดยการรวมธุรกิจ ซึ่งมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างขององค์กร  โดยมีทางเลือกที่จะรวมธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ กัน แล้วอย่างไรคือ Merger, Consolidation หรือ Stock Acquisition ให้พิจารณาจากแนวทางและตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ       Merger หมายถึงการรวมธุรกิจโดยมีกิจการหนึ่งกระทำการซื้อกิจการหนึ่ง ซึ่งภายหลังการรวมธุรกิจ กิจการผู้ซื้อจะยังคงอยู่ดำเนินงานต่อไปและมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ส่วนกิจการผู้ถูกซื้อจะต้องล้มเลิกไปหรือกลายเป็นหน่วยงานของกิจการของผู้ซื้อ จึงเรียกว่า การควบกิจการ หรือ การรับโอนกิจการ เช่น บริษัท ก ซื้อสินทรัพย์ของบริษัท ข จากการเจรจาต่อรองกันกับบริษัท ข โดยตรง ส่วน การให้สิ่งตอบแทน บริษัท ก อาจตกลงจ่ายชำระเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์อื่น หรือออกหุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ให้แก่ บริษัท ข เพื่อนำไปแบ่งปันกันในระหว่างผู้ถือหุ้น และบริษัท ข เลิกกิจการไป บริษัท ก ซื้อหุ้นของบริษัท ข โดยตรงจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ข โดยอาจตกลงจ่ายชำระเป็น เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท […]

57 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL

ข้อแตกต่างการรวมธุรกิจแบบแนวนอน แนวตั้ง และแบบกระจาย

การรวมธุรกิจ (Business Combination) อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ แบบแนวนอน แบบแนวตั้ง และแบบกระจาย แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันพิจารณาได้ดังนี้ การรวมธุรกิจแบบแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นการรวมธุรกิจของกิจการที่มีสายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น กิจการผลิตรถยนต์รวมกับกิจการผลิตรถยนต์ กิจการสายการบินรวมกับกิจการสายการบิน กิจการธนาคารรวมกับกิจการธนาคาร กิจการโรงพยาบาลรวมกับกิจการโรงพยาบาล เป็นต้น  การรวมธุรกิจในแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายขนาดของการประกอบการเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มสายผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มปริมาณการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้นและมีโอกาสที่จะครอบครองส่วนแบ่งตลาดได้มากที่สุด และกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ           ตัวอย่างการรวมธุรกิจแบบแนวนอน ของบริษัท Heinz กับ Kraft Foods Group               ในปี พ.ศ. 2558  บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ไฮนซ์(Heinz) และ คราฟท์ ฟูดส์ (Kraft Foods) ได้รวมกิจการกัน ทำให้กลายเป็นบริษัทด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับ 5 ของโลก การรวมกิจการครั้งนี้ Heinz เป็นผู้ซื้อ โดยผู้บริหารคนสำคัญของ Heinz ได้แก่ “Warren Buffett” ซีอีโอแห่ง […]

61 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ | รองศาสตราจารย์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
DETAIL
TOP