อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

Feasibility Study and Construction Project Risk

Feasibility Study and Construction Project Risk 515 total views, 1 views today

515 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ร่วมเรียนและเข้าใจต่อแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารที่พักอาศัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้การออกแบบอาคารให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้พักอาศัย (เกณฑ์ PEN SOOK v1.0)

แนวทางการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารที่พักอาศัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้การออกแบบอาคารให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้พักอาศัย (เกณฑ์ PEN SOOK v1.0) จากที่ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายยังได้อัพเดทความรู้ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาเกณฑ์การออกแบบอาคารที่พักอาศัยในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้การออกแบบอาคารให้ความสำคัญกับสุขภาวะของผู้พักอาศัย (เกณฑ์ PEN SOOK v1.0) จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวประเภทอาคารที่พักอาศัยในประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมจากศักยภาพในเชิงพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิจัยด้วยการปริทัศน์เอกสาร ข้อมูล มาตรฐานการออกแบบสภาพแวดล้อมของอาคารที่พักอาศัยในต่างประเทศ ได้แก่ LEED, WELL, Living Building Challenge, BREEAM, Home Quality Mark, CASBEE และ Green Mark วิเคราะห์สรุปประเด็นและจัดทำแบบสอบถามแบบจับคู่เปรียบเทียบ (Pairwise Comparison) เพื่อหาค่าน้ำหนักและจัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นปัจจัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์ลำดับขั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในสาขาการออกแบบและวิจัยด้านสุขภาวะในอาคาร จำนวน 30 ท่าน จากการศึกษาเกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมของอาคารพักอาศัยในต่างประเทศ 7 เกณฑ์ พบประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันทั้งสิ้น 41 ประเด็น สามารถวิเคราะห์สรุปและจำแนกหัวข้อในการประเมินด้านสุขภาวะออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ 1. […]

753 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection : EP) และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI)

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection : EP) เป็นมาตรการสำคัญที่จำเป็นที่ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้อง ต้องคำนึงถึงตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศ การเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีของผู้คน การประเมินคะแนนในหมวดของการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นไปที่การลดผลกระทบของโครงการก่อสร้างโดยรวมในระยะยาวที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ สุขภาวะและสุขภาพของผู้คนด้วยกระบวนการออกแบบระบบก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างยั่งยืน คะแนนในหมวดนี้ประกอบด้วย 7 หัวข้อ โดยมี 2 หัวข้อการประเมินที่บังคับ และหัวข้อการประเมินคะแนนอีก 5 หัวข้อ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  สำหรับหัวข้อการประเมินที่บังคับนั้น มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  มีแผนการดำเนินการควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างและการบริหารจัดการขยะ การจัดเตรียมพื้นที่แยกขยะ ส่วนหัวข้อการประเมินเพื่อทำคะแนน จะเน้นไปที่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และระบบที่ไม่ส่งผลกระทบหรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกเคมีภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะเดือดร้อนรำคาญจากแสงและความร้อน การควบคุมโรคที่มาจากระบบอาคาร รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1-7    ตารางที่  1-7 เกณฑ์การประเมินเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection) หัวข้อ รายละเอียด คะแนน EP P 1 การลดมลพิษจากการก่อสร้าง มีแผนและดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวน […]

804 total views, 2 views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources : MR) และ หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment : IE)และ

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources : MR) ในการก่อสร้างอาคาร จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งก่อให้เกิดกากของเสียและขยะ ทั้งนี้การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ รวมถึงการบุกรุกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้นการนำอาคารเดิมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ใหม่ การนำขยะมาดำเนินการรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในหมวดวัสดุและทรัพยากร ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1-5 ตารางที่  1-5 เกณฑ์การประเมินเรื่องวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources) หัวข้อ รายละเอียด คะแนน MR 1 การใช้อาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว 2 MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง นำขยะไปใช้หรือ     รีไซเคิล ร้อยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน้ำหนัก 2 MR 3 การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว เป็นมูลค่าร้อยละ 5-10 2 MR 4 การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมูลค่าร้อยละ 10-20 […]

727 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water Conservation : WC) และ หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA)

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water Conservation : WC) จากความต้องการใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเป็นปริมาณมาก ในขณะที่น้ำดิบมีปริมาณจำกัดและมีต้นทุนที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำประปา ดังนั้นการประหยัดน้ำประปาและการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้  ดังนั้นการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไป ก็จะสามารถช่วยลดการใช้น้ำประปาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังตารางที่  1-3 ตารางที่  1-3 เกณฑ์การประเมินเรื่องการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Conservation Credit 1) หัวข้อ รายละเอียด คะแนน WC 1 การประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf สำหรับการดำเนินการในหัวข้อการประเมินนี้ มี 2 ทางเลือก โดยหากเลือกดำเนินการตามทางเลือกใดแล้วจะต้องดำเนินการตามแนวทางของทางเลือกนั้นจนแล้วเสร็จ โดยทั้ง 2 ทางเลือก ประกอบด้วย การใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การใช้ก๊อกประหยัดน้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำส่วนย่อย และการติดตั้งถังเก็บน้ำฝนเพื่อการใช้งาน ความต้องการใช้น้ำลดลงร้อยละ 15-35 จากปริมาณการใช้น้ำตามกรณีอ้างอิง หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : […]

139 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

การปรับปรุง(เพิ่มเติม) สำหรับเกณฑ์ TREES-NC version 2 ในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management : BM) และหมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape : SL)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management : BM) ความเป็นอาคารเขียว จำเป็นจะต้องกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งในส่วนของการใช้งาน กล่าวคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้อาคาร เพื่อให้ใช้งานอาคารได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักการของการดำเนินการ มีการวางแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดนี้ จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของหัวข้อดังตารางที่ 1-1 ตารางที่  1-1 เกณฑ์การประเมินเรื่องการบริหารจัดการอาคาร (Building Management) หัวข้อ รายละเอียด คะแนน BM P1 การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว บังคับ BM 1 การประชาสัมพันธ์สู่สังคม 1 BM 2 คู่มือและการฝึกอบรม แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคาร 1 BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ 1 ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape : SL) เกี่ยวข้องต่อการเลือกพื้นที่ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างเหมาะสม […]

721 total views, 1 views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

ีเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ v.2.0 จากการเข้ารับฟังก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”เมื่อราวประมาณ เดือนเศษที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นงานสัมมนาทางวิชาการ 8th Thai Green Building Expo 2019 “Bangkok –Wellbeing – Better Living City” มีเรื่องราวน่าสนใจ ขออนุญาตนำมาอัพเดทเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกณฑ์อาคารเขียวไทย สำหรับเกณฑ์การประเมิน TREES – NC version ใหม่ TREES-NC v.2.0 ที่จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างในกระบวนการร่างเกณฑ์การประเมินขั้นสุดท้าย โดยได้รับฟังผ่านการบรรยายจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาคารเขียวไทย โดยข้าพเจ้าในฐานะที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ขออนุญาตนำมาประมวลบอกกล่าวในภาพรวม ก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อจะทำให้ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนัก เพื่อจะได้เตรียมการล่วงหน้า โดยในโพสต์นี้จะกล่าวถึงระดับการรับรองหรือการแบ่งระดับรางวัลก่อน  ซึ่งยังคงแบ่งออกเป็น 4 ระดับตามเดิม แต่ปรากฏช่วงคะแนน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้ Platinum 61 คะแนน ขึ้นไป จากเดิม ปรับเป็น 75 คะแนนขึ้นไป Gold 46-60 คะแนน จากเดิม […]

146 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 3)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 285 total views, no views today

285 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP