อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

(ภาษาไทย) Feasibility Study and Construction Project Risk

530 total views, no views today

530 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 3)

Cost Data Collection and Report การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน และการรายงานผล (ตอนที่ 3) CPI, SPI and CR (CSI) may also be plotted on a Control Chart on which we may also show levels of acceptable performance. If you want to use an MS Excel-based โดยพิจารณาตามภาพประกอบโดยพารามิเตอร์ CPI และ SPI บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะ No action zone ที่ระดับของการยอมรับได้ +/- 10% ของพารามิเตอร์ทั้งสองค่า แสดงดังภาพที่ 1 […]

285 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด | อาจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
DETAIL
TOP