ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 256 total views, no views today

256 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ธุรกิจนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 2,518 total views, 1 views today

2,518 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ธุรกิจสินค้าที่ระลึก

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 250 total views, 1 views today

250 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 141 total views, 1 views today

141 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

The Serviced Apartment Market in Thailand

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 115 total views, no views today

115 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

(ภาษาไทย) ปัญหาในโรงแรมขนาดเล็ก

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในโรงแรมขนาดเล็กมีดังนี้ 1) พนักงานมีจำนวนน้อย ดังนั้น พนักงานในแต่ละตำแหน่งงาน จึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย และต้องช่วยเหลือกันตลอดเวลา ทำให้พนักงานเกิดความกดดันในการทำงาน 2) มาตรฐานในการให้บริการค่อนข้างควบคุมได้ยาก เนื่องจาก พนักงานอาจมีความรู้และทักษะในการทำงานที่จำกัดและไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมีเป็นระบบซึ่งอาจทำให้แขกผู้มาใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ 3) อัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างสูง ทำให้การขาดความต่อเนื่องในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   4) วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรในการปฏิบัติงานค่อนข้างมีจำนวนจำกัด จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพนักงานในการที่แย่งกันใช้ทรัพยากรต่างๆ ในโรงแรม 137 total views, no views today

137 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

การรองรับการบริการด้วยตนเอง Self-Service

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 135 total views, no views today

135 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL

ความคาดหวังของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 127 total views, no views today

127 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
DETAIL
TOP