อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

5.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาคเอกชน กรณี– ธุรกิจสายการบิน

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 237 total views, no views today

237 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

4.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาคเอกชน กรณี-ธุรกิจการให้บริการโรงแรมที่พัก

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 275 total views, no views today

275 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

3.ภาครัฐกับการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการรองรับกับรูปแบบการเดินทางแบบใหม่

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 286 total views, no views today

286 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

2.การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ในมิติภาครัฐ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 355 total views, no views today

355 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

1.บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 279 total views, no views today

279 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 5. ทำความรู้จักกับ Big Data

5. ทำความรู้จักกับ Big Data Big Data คือ “ข้อมูลที่มากมายมหาศาล” ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันได้รับผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน ทำให้องค์การมีการเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล จากข้อมูลที่ได้ในแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าผ่านการรีวิวผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศต่างๆรอบโลก เป็นต้น ซึ่งผู้เป็นแหล่งข้อมูลเหล่านี้ปรากฏให้เห็นมากมายบนโลกออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 5.1 แนวทางการใช้ Big Data ในธุรกิจ ในปัจจุบันมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในองค์การ เช่น อุตสาหกรรมด้านการเงินการธนาคาร ด้านโทรคมนาคม ด้านค้าปลีกและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านสุขภาพ โดยประเทศที่มีการประยุกต์ใช้ Big Data อย่างมาก คือ สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร เป็นต้น  โดยองค์การธุรกิจสามารถนำ Big Data มาใช้เพื่อตอบสนองเป้าหมายพื้นฐานของธุรกิจในหลายๆด้าน ดังนี้ ด้านการลดต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน บริษัท General Electric (GE) ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลากหลายรูปแบบในเครื่องยนต์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้  โดย […]

326 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 4. ทำความรู้จักกับ IoT: Internet of Things

4.IoT: Internet of Things IEEE Computer Society ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่ควรจับตามองในอนาคตว่า เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) จะมีการใช้งานที่เป็นจริงมากยิ่งขึ้น  โดยแนวคิด IoT นั้นถูกคิดขึ้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 ซึ่งเขาเชื่อว่าอุปกรณ์ต่างๆจะมีการเชื่อมต่อและสามารถสื่อสารกันเองได้ ซึ่งศัพท์คำว่า “Things” ก็แทนอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเอง จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอดีตถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์หลายชิ้นเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยดูได้จากรูปภาพที่ 3.3 แสดงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่เชื่อมต่อสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เน็ต 4.1 ความหมายและผลกระทบของ IoT          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำศัพท์เฉพาะ Internet of Things (IoT) หรือที่รู้จักในชื่อ “เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง” โดยได้ให้ความหมายว่า IoT คือ สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถ สื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำงานร่วมกันได้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิต ในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า […]

331 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) 3.มารู้จักกับ Cloud Computing

3.มารู้จักกับ Cloud Computing Cloud Computing คือ บริการอย่างหนึ่งที่ครอบคลุมการให้ใซ้ซอฟต์แวร์ต่างๆของผู้ให้บริการ ร่วมถึงอนุญาติให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเลือกประสิทธิภาพ จำนวน ขนาดของทรัพยากรต่างๆ ได้ตามความต้องการในการใช้งาน เช่น กำลังประมวลผลข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และบริการต่างๆบนระบบออนไลน์ของผู้ให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้องค์การลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ที่มีต้นทุนสูงและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาดูแล อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายองค์การ 3.1 การใช้งาน Cloud computing ความยืดหยุ่นที่สามารถรองรับการขยายตัวซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งของ Cloud computing เป็นประเด็นสำคัญที่องค์การ ในปัจจุบันหันมาสนใจ ซึ่งมีหลายองค์การที่เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ “ลงทุนด้านไอที”ให้กลายเป็น “ค่าใช้จ่ายด้านไอที” แทน เนื่องจากแต่ละองค์การมีความต้องการใช้งานด้านไอทีในกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้บริการระยะสั้นๆ ที่อาจจะจำเป็นต้องใช้  Cloud computing เพื่อจัดการงานบ้างอย่างซึ่งถ้าจำเป็นต้องลงทุนระบบไอทีทั้งหมดอาจจะต้องลงทุนสูง ไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่ได้รับ ดังนั้นองค์การจึงหันมาใช้ Cloud computing จากผู้ให้บริการ เนื่องจากในแต่ละองค์การนั้นมีระบบ งานอยู่หลากหลายงานซึ่งแต่ละงานก็จะเหมาะกับระบบ Cloud ต่างชนิดกัน องค์การจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยประเภทของ Cloud computing สามารถจำแนกได้ 3 […]

223 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ | อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
DETAIL
TOP