อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

เรื่องเล่าจากน้ำท่วมอุบลฯ ภาวะผู้นำ กับการจัดการวิกฤต และนำใจชาวนักศึกษาโครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี

น้ำท่วมอุบลปี 2562 #SaveUbon  เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา (เดือนสิงหาคมถึงกันยายนปี 2562) ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากพายุฝน ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล บ้านเรือนถูกน้ำท่วมจนมิดหลังคา ถนนบางสายถูกตัดขาด แต่ก็ได้เห็นความมีน้ำใจของนักศึกษา ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อนที่ถูกน้ำท่วม มีการระดมทุนเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนในห้อง แสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี ในฐานะอาจารย์ที่เคยสอนมีรู้สึกปลื้มใจในความสามัคคีความมีน้ำใจของกันและกัน 283 total views, no views today

283 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

เรื่องเล่าห้องเรียน อบรมเข้ม 32334 ปี 2562

การอบรมเข้ม วิชา 32334 สารสนเทศการตลาดและการวิจัยการตลาด ของนักศึกษาเอกการตลาดซึ่งจะจบภายในภาคการศึกษา 1 / 2562 นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมมีเพียงสองท่าน แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจวิริยะอุตสาหะ ในการเรียน นักศึกษาได้มีการออกแบบการวิจัยจริงโดยนำคำถามที่เกิดชื้นจากการทำงานจริง มาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบการวิจัย ได้มีการทดลองแบบสอบถามโดยใช้ Google ฟอร์ม และส่งแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจริง มีการวิเคราะห์ผลและนักเป็นความเห็นในการนำไปใช้ นอกจากนี้ในส่วนการสารสนเทศยังมีการนำ กรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่น แต่ปกติทำงานของบริษัทเคอรี่ กรณีศึกษาธุรกิจ Food delivery จัดส่งอาหารมาได้เป็นความเห็นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำมาใช้ในชีวิตการทำงานปัจจุบันของตน เชื่อว่านักศึกษาสามารถจะนำแนวคิดไปใช้ในการจัดการการตลาดได้ ปล. เรียนสมัยใหม่ ให้ส่งการบ้านทางไลน์ แบบสอบถามก็สอบถามทางไลน์ สมเป็นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจริงๆ 343 total views, no views today

343 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

เรื่องเล่าจากห้องเรียนโครงการกำนัน จังหวัดบุรีรัมย์รุ่น 3

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสอนนักศึกษาโครงการกำนันซึ่งประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนของตำบลและหมู่บ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ นักศึกษาในห้องมีรวมประมาณ 60 ท่านในวิชาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการตลาด ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกบ้านของตนได้ ชั้นเรียนมีประธานรุ่นเป็นกำนันที่อยู่ในอำเภอนางรอง และเคยเป็นดาราภาพยนตร์มาก่อน ประธานรุ่นของห้องเรียนนี้เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ใจกว้างโอบอ้อมอารีและมีภาวะผู้นำสูง ทำให้ในห้องเรียนมีความสมัครสมานสามัคคี มีการลงขันเล่นรุ่นเพื่อจัดหาอาหารมาทานร่วมกันในมื้อกลางวัน ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมอาหารสำหรับอาจารย์ผู้สอนด้วย โดยส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นมังสวิรัติ เมื่อทางนักศึกษาทราบ ได้มีการจัดเตรียมอาหารมังสวิรัติสำหรับข้าพเจ้า แสดงถึงความมีน้ำใจที่มีต่อผู้สอนเป็นอย่างดี การจัดโครงการความร่วมมือในการให้การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยฯ และกระทรวงมหาดไทยให้กับผู้นำชุมชน จะช่วยเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของผู้นำชุมชน ซึ่งนำไปพัฒนาท้องที่ของตนได้ นักศึกษาผู้นำชุมชนในห้องเรียนนี้ มีความสมัครสมาน สามัคคีช่วยเหลือในด้านการเรียน เป็นอย่างดี การสร้างความสามัคคีในห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา ซึ่งความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ย่อมต้องเริ่มจากผู้นำของชุมชนก่อน การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งงานในการรับผิดชอบงานกลุ่มมีส่วนช่วยให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นทีม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำแผนงาน ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ ขากลับนักศึกษากำนันยังอุตสาห์หอบทุเรียนภูเขาไฟมาเป็นของฝาก แต่นำขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพไม่ได้ …. เสียดายมาก ห้องเรียนนักศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ของจังหวัดบุรีรัมย์นี้ ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในมิตรภาพที่ดีงาม และความตั้งใจในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณที่มาร่วมงาน 40 ปีสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นยาฉลองครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปล. […]

424 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

เรื่องเล่าห้องเรียนนักศึกษาโครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษาโครงการปริญญารัฐศาสตร์ บัณฑิต เอกการปกครองท้องที่ หรือ โครงการกำนันจังหวัดอุบลราชธานี ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสอนนักศึกษาโครงการกำนันซึ่งประกอบไปด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนของตำบลและหมู่บ้านในจังหวัด อุบลราชธานี นักศึกษาในห้องมีรวมประมาณ 60 ท่านในวิชาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและการจัดการการตลาด ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้นำชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับลูกบ้านของตนได้ นักศึกษาในห้องเรียนนี้มีบางท่านที่ขาดเรียนเนื่องจากเจ็บป่วยจึงไม่ได้มาเรียน สิ่งที่เห็นความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมห้องที่ช่วยทำงานและช่วยติวเพื่อนเพื่อให้ได้คะแนนสอบผ่าน  ความมีน้ำใจสมัครสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันพัฒนาชุมชน  แม้ว่าในห้องเรียนนี้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่เมื่อถึงเวลาที่เพื่อนเดือดร้อนหลายคนที่มาช่วยเพื่อนร่วมห้อง  ความมีน้ำใจที่งดงาม ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ปล. ไม่มีรูปถ่ายกับนักศึกษาเลย มีแต่ความประทับใจที่ สามพันโบกที่นักศึกษากำนันไพยนตร์ และน้องเดือน พาไปเที่ยว กับรูปที่ไปไหว้พระกบแพทย์น้อย  ขอบคุณมากนะคะ สำหรับการดูแลใส่ใจ บริการทุกเวลา ไม่มีระดับแต่ประทับใจยิ่งค่ะ  261 total views, no views today

261 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

เรื่องเล่าจากห้องเรียนประสบการณ์วิชาชีพ ห้อง 2 รุ่น มกราคม 2562

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 19 มกราคม 2562 ได้เป็นอาจารย์ประจำห้อง 2 ของนักศึกษาที่มาเรียนประสบการณ์วิชาชีพการตลาด รุ่น มกราคม 2562 นักศึกษาในรุ่นมากนักหลาย รวม 26 คน โดยมีหัวหน้า เป็นหนุ่มชาวขอนแก่น ซึ่งที่จะไปรับลินยารวมถึงปริญญาเอกแล้ว แต่ยังคงใฝ่เรียนรู้ จึงมาเรียนวิชาการตลาดเป็นปริญญาอีกหนึ่งใบ ในรุ่นมีความสมัครสมานสามัคคี เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานมาก จนบางครั้งแอบนึกไม่ได้ว่านี่นักศึกษาในห้องของเรา เข้ามาเรียน หรือมาทำกิจกรรมสันทนาการกันแน่ แต่ก็มีความดีใจที่ทำให้วิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาดครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การทำให้ห้องเรียนมีความสนุกสนานได้อยู่เป็นปึกแผ่น ย่อมแสดงถึงการสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเพื่อนในห้องของตน ทุกคนในห้องเรียนให้สนิทสนมกันทั้งห้องโดยไม่เป็นกลุ่มก้อน การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในห้องจะต้องมาจาก ประการที่ 1 ผู้นำ ซึ่งจะต้องมีภาวะผู้นำสูง ชักจูงให้สมาชิกในห้องสามารถกิจกรรมและร่วมมือกันอย่างเป็นปึกแผ่นได้ ประการทีร 2 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ จะต้องเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์สามัคคี การทำงานร่วมกัน ประการที่ 3 ความเสียสละของสมาชิกในกลุ่ม จะต้องมีการให้อภัย การเปิดกว้างในการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง ทั้งนี้ห้องเรียนกลุ่มประสบการณ์วิชาชีพห้อง 2 มีคุณสมบัติครบทั้งสามประการทำให้กลุ่มสมาชิกในห้องสำนักจะทำกิจกรรมและรวมกลุ่มกันได้ประสบความสำเร็จ แต่ส่วนตัวก็ขอบคุณนักศึกษาในห้องเรียนที่ช่วยเป็นครูแบ่งปันประสบการณ์ให้กับข้าพเจ้าด้วย และตอนนี้นักศึกษาก็จะจบเป็นบัณฑิตเพื่อจะรับปริญญาต่อไป ขอให้ได้ศึกษาประสบการณ์วิชาชีพห้อง 2 ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจ 228 total views, […]

228 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

(English) องค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 604 total views, no views today

604 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

(English) บทบาทของการสื่อสารการตลาด

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 503 total views, no views today

503 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL

(English) ลักษณะสำคัญของการสื่อสารการตลาด

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 299 total views, no views today

299 total views, no views today

By อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ | อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์
DETAIL
TOP