News&Event

Jun
27

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความการประชุมวิชาการ 326 total views, 8 views today

326 total views, 8 views today

By มงคล นุ่มนวล | News&Event . Staff Blogs
DETAIL
Mar
11

แจ้งกำหนดสัมมนาเข้มการศึกษาค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เท่านั้น)

สถานที่อบรม : อาคารพิทยพัฒน์ ห้องประชุม 439 (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เท่านั้น!!) 499 total views, 4 views today

499 total views, 4 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Mar
11

กำหนดสัมมนาเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ให้นักศึกษาถือโครงร่าง บศ.ข.1และ2 / บศ.001-002 มาในวันที่สัมมนาดังกล่าวด้วย เพื่อพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนและห้องประชุมสัมมนารวม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร อบรม Turnitin เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4  ช่วงบ่ายพบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มย่อย 1 ห้อง 1607 กลุ่มย่อย 2 ห้อง 1608 กลุ่มย่อย 3 ห้อง 1608/1 368 total views, 4 views today

368 total views, 4 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Feb
28

แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์

ดาวน์โหลด แผนกิจกรรมการศึกษา ชุดวิชา 33724 นโยบายสาธารณะและการบริหารยุทธศาสตร์ ภาคปลาย/2561 ที่นี่ 318 total views, 3 views today

318 total views, 3 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Feb
27

แผนกิจกรรมการศึกษาชุด 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

สามารถดาวน์โหลดแผนกิจกรรมการศึกษาชุด 33713 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ที่นี่ 371 total views, 6 views today

371 total views, 6 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Nov
05

International Academy Of IASTEM

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ 227 total views, 1 views today

227 total views, 1 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Nov
05

5th Bangkok International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 10-11 July 2018, Thailand.

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่ 211 total views, 1 views today

211 total views, 1 views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL

กรอบระยะเวลาการขอสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ 695 total views, no views today

695 total views, no views today

By ภูริธิป ปาณะดิษ | News&Event
DETAIL
Page 1 of 212
TOP