Staff Blogs

Apr
01

ศึกษาดูงาน Open University of Japan เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเปิด (Open University) เป็นความต้องการของรัฐในการเปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับประชาชนอย่างไม่จำกัดวัย อายุ อาชีพ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่มีการบังคับให้เข้าฟังการบรรยาย ใช้ระบบการสอนทางไกล ซึ่งในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           เมื่อเดือนมีนาคม 2562 คณะคณาจารย์สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เดินทางไปดูงานที่ Open University of Japan ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โดยเน้นเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะมหาวิทยาลัยเปิด ไม่มีการสอบเข้า ยกเว้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นมหาวิทยาลัยที่นำร่องในการนำผลจากงานวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อการออกอากาศผ่านวิทยุและโทรทัศน์ มีช่องสถานีโทรทัศน์วิทยุเป็นของตนเอง จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบันมีจำนวน 88,600 คน ทำการสอนโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่มีหลักสูตรนานาชาติ (international program) แต่คนต่างชาติที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดีสามารถสมัครเรียนได้ ทั่วประเทศมีศูนย์การเรียนและการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจำนวน 57 แห่ง           Open University of Japan มีศูนย์การเรียน 50 แห่งกระจายตามเมืองต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น และศูนย์ดาวเทียม 7 […]

124 total views, no views today

By อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง | อาจารย์เบญจมาศ จันอำรุง
DETAIL
Mar
27

เรื่องน่าสนใจจากการประชุม Workshop on Competitiveness 2019

งานประชุมนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ Competitiveness หรือแปลเป็นไทยคือขีดความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง มหาวิทยาลัย Anadolu ของตุรกีเป็นเจ้าภาพการจัด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนในการวิจัย ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตุรกีเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก World Bank และ Turkish Stock Data เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตุรกี ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ประเทศตุรกีมีทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ โดยการส่งออกบริการมีปริมาณน้อยมากเพืยงร้อยละ 1 ของการส่งออกธุรกิจบริการในโลกทั้งหมด สำหรับการส่งออกสินค้า เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ Economic Index ในการคำณวนพบการเพิ่มขึ้นใน Medium High Technology Sector ส่วน Low technology และ high technology มี index ต่ำ  Professor Yilmaz นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อเสนอให้เห็นศักยภาพของประเทศยังคงอยู่ภาคการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในส่วน Medium High Technology Sector ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องจักร textile ประเทศต้นแบบด้านขีดความสามารถในการแข่งขันขณะนี้ได้แก่ประเทศจีน เกาหลี และประเทศอินเดีย เสริมกับ […]

113 total views, 1 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL
Mar
07

4 สุดยอดเคล็ดวิชาไหมฟ้า…ย่อเวลาเรียนรู้อะไรก็ได้ไว แค่ใน 20 ชม.!!

เพื่อนๆ มีใครเคยได้อ่านเรื่อง เวลาเพื่อความสำเร็จ จากในหนังสือชื่อดัง อย่าง Outliers : The Story of Success ที่มี ชื่อไทยแสนเก๋ เต๊ะตาว่า “สัมฤทธิ์พิศวง” กันบ้างมั้ยเอ่ย? ก้อยขอแบ่งปันนิดนึงก็แล้วกันค่ะ ว่า… หนึ่งในแนวคิดเด่น จาก Malcolm Gladwell ผู้เขียนหนังสือดังเล่มนี้ ก็คือ ถ้าเราทำอะไรให้ต่อเนื่องกันให้ได้นาน 10,000 ชม. ยังไงๆซะ เราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ยังไง๊ยังไง เราจะต้องชำนาญขั้นเทพ จะออก step ยังไงๆ ก็ทำได้ และสุดท้ายก็จะสำเร็จในเรื่องที่ทำนั้นแน่ๆ เอ๊ะ! แล้วมันเกี่ยวอะไร…ยังไง กับเรื่องเรียนรู้ไว๊ไวใน 20 ชม. ล่ะ เนี่ย? คือ ก้อยเนี่ย ก็เคยลองพยายามฝึกตามแนวคิดของ Malcolm แล้วพบว่า…เวลาพยายามทำอะไรใหม่ซักอย่าง ไอ้การที่จะทำมันไปให้ได้น๊านนาน ต่อกันถึง 10,000 ชม. นี่นะคะ มันต้องมีแรงใจ ที่สูงม๊ากมาก […]

105 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.สุปัญญดา สุนทรนนธ์ | Staff Blogs
DETAIL

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดทำการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) เพื่อทำการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยจัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับ กล่าวคือ คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป หมายถึง ระดับดีเลิศ, คะแนน 80-89 คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก และคะแนน 70-79 คะแนน หมายถึง ระดับดี ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้ระดับดีขึ้นไปเท่านั้น สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2561 (ทั้งสิ้น 657 บริษัท) พบว่า บริษัทฯ ที่มีผลการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ มี 142 บริษัท ระดับดีมาก มี 241 บริษัท และระดับดี มี 174 บริษัท (www.thai-iod.com) ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในการนำไปใช้ตัดสินใจลงทุนในบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปปรับปรุงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 109 total views, no views today

109 total views, no views today

By นางสาวสุธีรา ใจสัตยาบรรณ | อาจาย์สุธีรา ใจสัตยาบรรณ
DETAIL

เงินสะสม-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร

          เงินสะสม คือ เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่ออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือ ทุพพลภาพ ส่วนเงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สมทบนอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง ควรสะสมเงินในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายจ้างจะสมทบให้ ทั้งนี้ เงินสะสม-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย ได้แก่ 1) เงินสะสมที่สมาชิกนำเข้ากองทุน สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท แต่สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี 2) เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละราย 3) ผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษี 4) เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส่วนที่เป็นเงินสะสมได้รับยกเว้นภาษี 117 total views, […]

117 total views, 1 views today

By นางสาวสุธีรา ใจสัตยาบรรณ | อาจาย์สุธีรา ใจสัตยาบรรณ
DETAIL

รายงานความยั่งยืนคืออะไร

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นเอกสารที่เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการในปัจจุบันที่ลำพังรายงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนข้อมูลผลประกอบการโดยรวมให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้อย่างครบถ้วน (www.thaicsr.com)  ซึ่ง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทถูกกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบ 56-1 ที่ต้องส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป สำหรับรูปแบบในการเปิดเผยข้อมูล อาจทำได้โดย 1) เปิดเผยข้อมูลภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อ้างอิงไปยังรายงานที่จัดทำแยกเล่มที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ 3) เปิดเผยสาระสำคัญโดยรวมอยู่กับข้อมูลการดำเนินงานอื่น ๆ ของบริษัท โดยอธิบายกระบวนการจัดทำรายงานไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม 90 total views, no views today

90 total views, no views today

By นางสาวสุธีรา ใจสัตยาบรรณ | อาจาย์สุธีรา ใจสัตยาบรรณ
DETAIL

ปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ

สำหรับการมองปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น  Nicholas D. Evans ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Mastering Digital Business แลได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งผู้นำ 100 คนแรกของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Innovators360 โดยเป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดการนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมในระดับโลก ได้เห็นว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน  การปรับให้เป็นคนดิจิทัล (digital worker) และสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเต็มที่ 65 total views, 1 views today

65 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ | รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
DETAIL

ผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2018 จาก E–Government Development Index (EGDI)

         จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติปีล่าสุด คือ ปี ค.ศ.2018 โดยพิจารณาจาก E–Government Development Index (EGDI)  โดยเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การสหประชาชาตินำมาในการประเมินการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (United Nations, 2018 : p. xx)  คือปัจจัยด้านการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Telecommunication Infrastructure Index หรือ TII) ปัจจัยด้านการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของประเทศ (Human Capital Index หรือ HCI)  และปัจจัยด้านการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ (Online Service Index หรือ OSI) ซึ่งผลการประเมินค่า EGDI พบว่า 10 ลำดับแรกของประเทศที่มีระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามลำดับ ดังนี้ (1) ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนน 0.9150 (2) ประเทศออสเตรเลีย ได้คะแนน 0.9053 (3) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ […]

57 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ | รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
DETAIL
Page 1 of 6712345...102030...Last »
TOP