Staff Blogs

Digital Summit 2019 @ New York City

เป้าหมายของการจัด Digital Summit ในทุกปีนั้นเพื่อเป็นการอัพเดทเทรนด์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ปัจจุบันไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า การตลาดยุคใหม่นั้นมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพราะฉนั้นการมี Digital Summit เป็นการรวมตัวผู้ที่มีบทบาทในโลกของการตลาด ที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าถึงสถานการณ์ กลยุทธ์และกรณ๊ศึกษาต่าง ๆ ที่โลกปัจจุบันปรับตัว และพัฒนาการตลาดอย่างไรให้ทันกับโลกดิจิทัลในทุกวันนี้ โดยผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรนั้นได้รับความนิยมและนับถือระดับโลกในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Seth Godin ผู้สร้างและพัฒนาเว็ปไซด์ นักการตลาด ผู้ประกอบการและนักเขียน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลกที่ให้แนวคิดเรื่องการตลาดยุคดิจิทัลในยุคแรกเริ่ม, Mitch Lowe ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Netflix, Carol Carpenter ผู้เป็น Vice president, Marketing ของ Google Cloud และผู้บริหารอีกมากมายจากบริษัทชั้นนำเช่น Facebook, Instagram, Spotify.  เป็นต้น บทสรุปของการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ As of late 2018, Instagram had surpassed the 1 billion active users […]

5 total views, 1 views today

By อาจารย์อภิรดี สราญรมย์ | Staff Blogs
DETAIL

สรุปสาระสำคัญและผลการนำเสนอบทความ เรื่อง Key Success of Water Management to Sustainability: The Case Study of Phrae Local Government,Thailand

Key Success of Water Management to Sustainability จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 ที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเป็นเงินจำนวนมหาศาล โดยจังหวัดแพร่ได้รับคำครหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วนในครั้งนั้น การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองจึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้พอเพียงต่อความต้องการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เมื่อน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ได้เพียงส่งผลกระทบด้านลบต่อจังหวัดแพร่ แต่ที่ยิ่งร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือ วิกฤตเรื่องน้ำของจังหวัดแพร่ยังเคยเป็นตัวการสำคัญตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้จัดการกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเริ่มต้นจากการสร้างคัมภีร์น้ำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำ ฝายและโรงเรียนจัดการน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กระบวนการร่วมมือกันของพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ในการสร้างข้อมูลร่วมกัน ของพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างเครือข่ายในการจัดการน้ำร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในหลายฝ่ายได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของกระบวนการแก้ไขจากปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สามารถอธิบายเป็นกระบวนการได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ การเรียนรู้สภาพปัญหา ในขั้นตอนแรกเป็นการเรียนรู้สภาพปัญหาของพื้นที่ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำว่าชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ดังข้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เกิดการรวบรวมข้อมูลด้านน้ำ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆในจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทุกคนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำอย่างเท่าเทียมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียกการรวบรวมครั้งนี้ว่า เป็นเสมือนการสร้าง “คัมภีร์น้ำ” การสร้างคัมภีร์น้ำนี้ยังเป็นผลมาการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเรื่องน้ำเป็นของตัวเอง ซึ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับผู้ปฏิบัติงานเรื่องน้ำในพื้นที่ ปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอยู่ด้วยกันหลายประการได้แก่ (๑) ความพร้อมทางทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในเครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ […]

25 total views, no views today

By อาจารย์ ดร.สุวิดา นวมเจริญ | Staff Blogs
DETAIL

(English) แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 97 total views, no views today

97 total views, no views today

DETAIL

(English) ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ ที่เสนอโดย Van Meter and Van Horn

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 66 total views, no views today

66 total views, no views today

DETAIL

Digital Summit 2019 @ New York City, USA

การจัดงาน Digital Summit ประจำปี 2019 ปีนี้นั้นได้จัดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายของการจัด Digital Summit ในทุกปีนั้นเพื่อเป็นการอัพเดทเทรนด์ด้านการตลาดดิจิทัลที่ปัจจุบันไม่สามารถปฎิเสธได้ว่า การตลาดยุคใหม่นั้นมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพราะฉนั้นการมี Digital Summit เป็นการรวมตัวผู้ที่มีบทบาทในโลกของการตลาด ที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าถึงสถานการณ์ กลยุทธ์และกรณ๊ศึกษาต่าง ๆ ที่โลกปัจจุบันปรับตัว และพัฒนาการตลาดอย่างไรให้ทันกับโลกดิจิทัลในทุกวันนี้ โดยผู้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในปีนี้ประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับความนิยมและนับถือระดับโลกในธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Seth Godin ผู้สร้างและพัฒนาเว็ปไซด์ นักการตลาด ผู้ประกอบการและนักเขียน ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วโลกที่ให้แนวคิดเรื่องการตลาดยุคดิจิทัลในยุคแรกเริ่มและ Rand Fishkin ที่ทั้งสองมาเป็น keynote หลักของการประชุมในครั้งนี้ โดยทั้งคู่ได้เน้นไปถึงการสร้างแบรนด์ที่เป็นตัวตนของตัวเองมากที่สุดโดยไม่ต้องสนว่าจำนวนผู้บริโภคจะมีความชอบในตัวตนนี้หรือไม่ เพียงแต่จะต้องพยายามความเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของตัวสินค้า หรือธุรกิจ หรือตัวตนตัวอย่างก็ตาม เขายังได้แนะนำอีกว่า “I don’t need to like you to win. Hate me or love me as long […]

82 total views, no views today

By อาจารย์อภิรดี สราญรมย์ | Staff Blogs
DETAIL

การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์การนอกจากนั้นการแบ่งปันความรู้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มผลการดำเนินงานให้แก่องค์การ ปัจจุบันหลายๆองค์การได้เล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปันความรู้และใช้การแบ่งปันความรู้เป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์การ อย่างไรก็ตามการแบ่งปันความรู้ในองค์การนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับหลายๆปัจจัยทั้งปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยสกัดกั้นการแบ่งปันความรู้ บทความนี้มุ่งเน้นการเสนอแนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆได้แก่ ตำรา บทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ และเป็นแนวทางการวิจัยเชิงประจักษ์ต่อไปในอนาคต 85 total views, 1 views today

85 total views, 1 views today

By กัลย์ ปิ่นเกษร | blog . อาจารย์ ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร
DETAIL

(English) รัฐประศาสนศาสตร์กับหลักนิติธรรม (Rules of Law)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 113 total views, 1 views today

113 total views, 1 views today

DETAIL

(English) Block Chain Technology

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 100 total views, 1 views today

100 total views, 1 views today

DETAIL
TOP