Staff Blogs

ข้อดีของกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายตามฐานแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ   ผู้วิจัย : ยูปิน  เหลียว และซินกวาย  ชุย มหาวิทยาลัยเฟ็งเจีย ไทฉาง ไต้หวัน   บทคัดย่อ :           ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเป็นงานที่ยากลำบาก เพราะว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้กลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย (Make – to – Stock : MTS) ได้นำมาประยุกต์เพื่อเป็นตัวอย่างในการอธิบายว่า การพยากรณ์มีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมธุรกิจ ผู้วิจัยแนะนำว่าแบบจำลองผลกระทบผสมเชิงเส้น (Linear Mixed – Effect : LME) ควรนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายภายใต้ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อม           การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ข้อมูลจริงของปริมาณความต้องการของลูกค้าจากบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม และบริษัทต้องการให้การพยากรณ์ความต้องการสินค้ามีความถูกต้องก่อนที่จะยอมรับกลยุทธ์การผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขาย           การพยากรณ์โดยใช้แบบจำลอง LME นำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับแบบจำลองอื่นที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ แบบจำลองอนุกรมเวลา แบบจำลองการปรับให้เรียบเอ็กโพเนนเชียลและแบบจำลองเชิงเส้น พบว่า แบบจำลอง LME มีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ต่ำที่สุด           […]

62 total views, 9 views today

By รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | รองศาสตราจารย์ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
DETAIL
Jul
08
Jun
27

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความการประชุมวิชาการ 326 total views, 8 views today

326 total views, 8 views today

By มงคล นุ่มนวล | News&Event . Staff Blogs
DETAIL

Blog 1 (1-6-62) ความหมาย และความสำคัญของการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน

235 total views, 6 views today

235 total views, 6 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

BLOG 5 (1-6-62) เทคนิคการจัดการเงินสด

153 total views, 7 views today

153 total views, 7 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

BLOG 4 (1-6-62) งบประมาณเงินสด

123 total views, 4 views today

123 total views, 4 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

BLOG 3 (1-6-62) การกำหนดระดับเงินทุนหมุนเวียน

115 total views, 3 views today

115 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 2 (1-6-62) ความหมายและความสำคัญของการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

116 total views, 1 views today

116 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL
Page 1 of 6912345...102030...Last »
TOP