อาจารย์ ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร

การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

การแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์การนอกจากนั้นการแบ่งปันความรู้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มผลการดำเนินงานให้แก่องค์การ ปัจจุบันหลายๆองค์การได้เล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปันความรู้และใช้การแบ่งปันความรู้เป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์การ อย่างไรก็ตามการแบ่งปันความรู้ในองค์การนั้นเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับหลายๆปัจจัยทั้งปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยสกัดกั้นการแบ่งปันความรู้ บทความนี้มุ่งเน้นการเสนอแนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการแบ่งปันความรู้เชิงปรนัยและการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆได้แก่ ตำรา บทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การ และเป็นแนวทางการวิจัยเชิงประจักษ์ต่อไปในอนาคต 144 total views, no views today

144 total views, no views today

By กัลย์ ปิ่นเกษร | blog . อาจารย์ ดร.กัลย์ ปิ่นเกษร
DETAIL
TOP