(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Photoshop CC

โปรแกรม Adobe Photoshop CC โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม และการใช้งานของโปรแกรมให้เข้าใจเสียก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนประกอบของโปรแกรม ส่วนประกอบของโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 Menu Bar   แถบควบคุมโปรแกรม File    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่ เปิด ปิด บันทึกไฟล์ นำเข้าไฟล์ ส่งออกไฟล์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟล์ Edit    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขภาพ และปรับแต่งการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น เช่น ก๊อปปี้ วาง ยกเลิกคำสั่ง แก้ไขเครื่องมือ และอื่น ๆ Image    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี แสง ขนาดของภาพ (image size) ขนาดของเอกสาร (canvas) โหมดสีของภาพ หมุนภาพ และอื่น ๆ Layer    หมายถึง รวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับเลเยอร์ ทั้งการสร้างเลเยอร์ แปลงเลเยอร์ และการจัดการกับเลเยอร์ในด้านต่าง ๆ select     รวมคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนำไปใช้งานร่วมกับคำสั่งอื่น ๆ เช่น เลือกเพื่อเปลี่ยนสี ลบ หรือใช้เอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ กับรูปภาพ Filter    เป็นคำสั่งการเล่น Effects ต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุ View    เป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะต่างๆ เช่น การขยายภาพและย่อภาพให้ดูเล็ก Window     เป็นส่วนคำสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆที่จำเป็นในการใช้สร้าง Effects ต่างๆ Help    เป็นคำสั่งเพื่อแนะนำเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของโปรแกรมอยู่ในนั้น ส่วนที่ 2   Tool Bar  แถบเครื่องมือ Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยเครื่องมือแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติดังนี้ Move  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเป็นแถวคอลัมน์  ขนาด 1 พิเซล Marquee   ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ หรือย้ายภาพในเลเยอร์หรือย้ายเส้นไกด์ Lasso   ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ Quick Serection Tool ใช้ระบายเพื่อเลือกพื้นที่ต้องการแก้ไข Crop  ใช้ตัดขอบภาพ Eyedropper  ใช้เลือกสีจากสีต่าง ๆ บนภาพ Healing Brush  ใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพ Brush   ใช้ระบายลงบนภาพ Clone Stamp  ใช้ทำสำเนาภาพ โดยก๊อปปี้ภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายด้วยลวดลาย History Brush ใช้ระบายภาพด้วยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผ่านมา หรือภาพของสถานะเดิมที่บันทึกไว้ Eraser   ใช้ลบภาพบางส่วนที่ไม่ต้องการ Gradient  ใช้เติมสีแบบไล่ระดับโทนสีหรือความทึบ Blur    ใช้ระบายภาพให้เบลอ Dodge   ใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้น Pen   ใช้วาดเส้นพาธ (Path) Horizontal Type  ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงบนภาพ Path Selection  ใช้เลือกและปรับแต่งรูปทรงของเส้นพาธ Rectangle  ใช้วาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสำเร็จรูป Hand  ใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ Zoom   ใช้ย่อหรือขยายมุมมองภาพ Set Foreground Color, Set Background Color ใช้สำหรับกำหนดสี Quick  Mash   เปิดแสดงหน้ากระดาษ แบบ Full screen ส่วนที่ 3   Option bar สิ่งที่ควบคุมเครื่องมือที่ใช้งาน Tools control menu Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ โดยรายละเอียดในออปชั่นบาร์จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั้น เช่น เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Brush (พู่กัน) บนออปชั่นบาร์จะปรากฏออปชั่นที่ใช้ในการกำหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง รวมถึงโหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น ส่วนที่ 4   Windows Design พื้นที่ออกแบบ เป็นพื้นที่ว่างสำหรับแสดงงานที่กำลังทำอยู่ ส่วนที่ 5  Panel menu  เมนูของพื้นที่ทำงาน Panel (พาเนล) เป็นวินโดว์ย่อย ๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือคำสั่งควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น พาเนล Color ใช้สำหรับเลือกสี พาเนล Layers ใช้สำหรับจัดการกับเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตำแหน่งที่ชี้เมาส์ รวมถึงขนาด/ตำแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้ ส่วนที่ 6  Control Bar  ใช้ในการเก็บการใช้งานโปรแกรม การปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้ แล้วยังสามารถจะย่อหน้าต่างดปรแกรมให้เล็กลงตามต้องการได้ ไว้ใช้ในกรณีใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ โดยมี 3 ปุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย Minimize   คือ การพับโปรแกรมมาเก็บไว้ที่ ทาร์สบาร์ด้านล่าง Restorn     คือ  การย่อหน้าต่างโปรแกรม ให้เล็กลง หรือให้เต็มหน้าจอ Close        คือ  การใช้ปิดโปรแกรมเมื่อไม่ต้องการใช้งาน การใช้งานของโปรแกรม Photoshop ในการทำงาน เมื่อศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมนี้แล้วก็จะสามารถใช้งานตกแต่งภาพถ่ายและภาพกราฟฟิก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำ การทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนำภาพมารวมกันการ Retouch ตกแต่งภาพต่าง ๆ จุดเด่นและประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop
  1. ตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ
2.ตัดต่อภาพบางส่วน หรือที่เรียกว่า crop ภาพ 3.เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งได้ 4.สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสร้างภาพได้อย่างอิสระ 5.มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื่อนย้ายภาพได้เป็นอิสระต่อกัน 6.การทำ cloning ภาพ หรือการทำภาพซ้ำในรูปภาพเดียวกัน 7.เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้ 8.Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสำเร็จรูปในการสร้างภาพได้และอื่นๆ อีกมากมาย 9.มีโหมดการตกแต่งภาพในโปรแกรม Photoshop CC โดยใช้ CAMERA RAW เข้าช่วย 10.สามารถทำงานร่วมกับ Adobe Brigth CC ในการจัดการรูปภาพให้เป็นระเบียบ และสามารถนำภาพกลับมาแก้ไขได้อย่างง่ายดาย 11.สามารถที่จะ Export ภาพไปใช้ในส่วนของเว็บไซต์ได้โดยค่าสียังคงเดิม

278 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.