(ภาษาไทย) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Illustrator CC

โปรแกรม Adobe Illustrator CC โปรแกรม Illustrator  เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic ซึ่งควรศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรม รวมถึงการใช้งานของโปรแกรมต่างๆ  เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนประกอบของโปรแกรม                 ส่วนประกอบของโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 6 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้ ส่วนที่ 1 Menu Bar แถบควบคุมโปรแกรม มีลักษณะคล้ายกับ Menu Bar ของโปรแกรม Photoshop ซึ่งเป็นที่อยู่ของชุดคำสั่งลักษณะต่างๆ ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การเปิด-ปิด สร้างเอกสารใหม่ แก้ไข เปลี่ยนแปลง บันทึกไฟล์ ไปจนถึงคำสั่งสำหรับพิมพ์ และวาดภาพทั้งหมด ส่วนที่ 2 กล่องเครื่องมือ ( Tools box ) เป็นกล่องที่เก็บรวบรวมเครื่องมือสำหรับการทำงาน โดยจะแบ่งออกตามลักษณะการทำงานได้ ดังนี้ Selection tool     (ลูกศรสีดำ)ใช้เลือกวัตถุทั้งชิ้น Magic wand tool      เป็นเครื่องมือใช้เลือกวัตถุที่มีสีเดียวกัน Lasso tool ใช้เลือกโดยการคลิกเมาส์ Drag Pen tool      สร้างเส้น parth อย่างแม่นยำ โดยการใช้แขน มีผลทำให้ object มีจุดน้อย-น้อยมาก ส่วนเครื่องมือย่อยจะเอาไว้ใช้ปรับแต่ง curvedไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจุด ลบจุด หักแขนของแกนเส้นสัมผัส (กดคีย์ Alt) Type tool      ใช้พิมตัวหนังสือ ข้อความต่างๆ ส่วนเครื่องมือ ย่อย ก็ง่ายๆตามรูป ใช้พิมพ์ตัวหนังสือให้อยู่ในกรอบบ้าง ทำตัวอักษรวิ่งตาม path Line segment tool    อันนี้ไว้ลากเส้นตรง ในรายละเอียดของเครื่องมือย่อย เช่น ไว้ทำขดก้นหอย  ทำ grid ของตารางหมากรุก grid แบบใยแมงมุม เป็นต้น Basic shape tool     เอาไว้วาดรูปทรงพื้นฐาน 3-4-หลายเหลี่ยม และวงกลม shape รูปดาว แต่ที่เด่น ที่สุดคือflare tool ใช้สร้างเอฟเฟค lens-flare (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) Paintbrush tool     แปรงที่เอาไว้สร้างเส้น parthโดยการdrag เมาส์ลากอย่างอิสระ สามารถใช้ brush แบบพิเศษ(กดคีย์ Alt) Pencil tool     จะคล้ายๆ paintbrush tool แต่จะมีเครื่องมือย่อยให้เรียกใช้ในการแก้ไขเส้น ซึ่งจะช่วยในการปรับแต่งแก้ไข และทำให้งานดูดี เร็วขึ้น(กดคีย์ Alt) Rotate tool     ใช้ในการหมุนวัตถุ โดยการกำหนดจุดหมุนก่อนแล้วจึงทำการหมุน ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการหมุนกี่องศา(กดคีย์ Alt) Reflect tool     ใช้ในการกลับด้านของวัตถุ (กดคีย์ Alt) Scale tool       ปลับย่อขยายวัตถุ (กดคีย์ Alt และ Shift)Shear tool ใช้เอียงวัตถุ (กดคีย์ Alt) Reshape tool ใช้เพิ่มจุด และดึงยืดวัตถุ The warp tool   ใช้โน้มวัตถุให้บิดเบี้ยว (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) Twirl tool          ทำให้วัตถุบิดตามจุดที่กำหนด(กดคีย์ Alt หรือShift และ Alt+Shift) Pucker tool       ดึงดูดจุดให้เข้าสู่จุดศูนย์กลาง (กดคีย์ Altหรือ Shift และ Alt+Shift) Bloat tool         ทำให้วัตถุแบออก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และAlt+Shift) Scallop tool      ดึงวัตถุให้เข้าศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) Crystallize tool ขยายวัตถุให้ออกจากศูนย์กลางพร้อมกับสร้างรอยหยัก (กดคีย์ Alt หรือ Shift และ Alt+Shift) Wrinkle tool      สร้างคลื่นให้วัตถุ (กดคีย์ Alt หรือShift และ Alt+Shift) Free transform tool ย่อ ขยาย หมุน เอียง วัตถุ โดยอิสระ Symbol tool ใช้จัดการเกี่ยวกับ symbol ซึ่งมีเครื่องมือย่อยมากมาย เครื่องมือแต่ละชิ้นมีไอคอนที่ง่ายต่อการเข้าใจ(กดคีย์ Alt) Graph tool ใช้สร้าง graph ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ( กดคีย์ Alt หรือ Shift และAlt+Shift) Paint color tool เป็นกลุ่มเครื่องมือที่ใช้จัดการเรื่องของสี Mesh tool เป็นเครื่องมือสีที่สร้าง point และมีแกนในการควบคุม (กดคีย์ Alt และ Shift) Gradient tool เครื่องมือไล่ระดับสี ซึ่งมีการไล่ระดับอยู่ด้วยกัน2 แบบ คือ Linear และ Radial ใช้การลากจากจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดที่จุดปล่อยเมาส์ ในการควบคุมการไล่ระดับของสี (กดคีย์ Shift) Eyedropper tool หลอดดูดสี ใช้ copy สีของวัตถุ สามารถกำหนดได้ด้วยว่าจะ copy ลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง (กดคีย์ Alt และ Alt+Shift) Measure tool เครื่องมือวัดขนาด (กดคีย์ Shift) Lend tool เครื่องมือไล่ระดับการเปลี่ยนรูปร่างและสี สามารถควบคุมการไล่ระดับได้ 3 ชนิด Live Paint Bucket Tool ใช้เทสีลงในวัตถุ Live Paint Selection Tool ใช้กำหนดสีให้กับพื้นที่ของPath Object ที่ได้เลือก Scissors tool ใช้คลิกบริเวณ outine ของวัตถุเพื่อกำหนดจุดตัด 2 จุดเพื่อแยกวัตถุออกจากกัน (กดคีย์ Alt)Knife tool ใช้ drag ลากผ่านวัตถุเพื่อแยกวัตถุออกจากกันเป็น 2 ส่วน โดยจะทำการ close paths ให้เราโดยอัตโนมัติ (กดคีย์ Alt) Hand tool ใช้เลื่อนดูบริเวณพื้นที่การทำงานบนหน้าจอ (กดคีย์ Spacebar)Page tool ใช้กำหนด print size Zoom tool ใช้ย่อ และ ขยายพื้นที่การทำงาน (กดคีย์ Ctrl+Spacebar และ Ctrl+Alt+Spacebar) Fill and Stroke ใช้กำหนดสีของวัตถุและเส้น Path                 ส่วนที่ 3 คอนโทล พาเนล ( Control Panel ) เป็นส่วนที่ใช้กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่เลือกทำงานอยู่ ซึ่งรายละเอียดของคอนโทรลพาเนลจะเปลี่ยนไปตามการเลือกใช้เครื่องมือ เช่น เลือกเครื่องมือเพื่อพิมพ์ตัวอักษรก็จะแสดงคุณสมบัติของการจัดการตัวอักษร ส่วนที่ 4 พาเลท ( Palate ) กรอบหน้าต่างย่อย มีคำสั่งและเครื่องมือในการจัดการ ตรวจสอบค่าและปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆของวัตถุ เครื่องมือเหล่านี้จะถูกจัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ การเปิดใช้งานพาเลท ส่วนที่ 5 พื้นที่การทำงาน ( Art board ) มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างและปรับแต่งภาพจะมีขนาดตามที่กำหนดไว้ตอนที่เราสร้างไฟล์ ส่วนที่ 6 แถบสถานะ ( Status ) มีหน้าที่ในการย่อขยายและแสดงอัตราส่วนในการแสดงภาพ Slice tool ใช้เกี่ยวกับการตัดแบ่งรูปเป็นส่วนๆสำหรับงานสร้างเว็บไซต์ การใช้งานของโปรแกรม Illustrator  ในการทำงาน เมื่อได้ศึกษาส่วนประกอบของโปรแกรมแล้วจะพบว่า โปรแกรมนี้จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากลสามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น รวมถึงงานกราฟิกต่างๆ ด้วย                 จุดเด่นและประโยชน์ของโปรแกรม Illustrator
  1. ใช้สร้างภาพแบบ Vector ได้ยอดเยี่ยม
  2. สร้าง Logo และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
  3. วาด และแก้ไขเส้นโครงได้สมบูรณ์แบบ
  4. ไม่มีปัญหาในการส่งงานเนื่องจากทุกโรงพิมพ์ยินดีรับไฟล์งานที่สร้างจาก Illustrator นอกจากนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดของภาพถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับขนาดอาร์ตเวิร์กให้ใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าก็ตาม เพราะภาพที่ได้จาก Illustrator เป็นภาพประเภท Vector format ย่อขยายเท่าไหร่ก็ยังคมชัด
  5. สะดวกด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กมากเรียกว่าถ้าไม่มีการฝังไฟล์ภาพลงในไฟล์งาน แล้วสามารถบันทึกใส่แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ได้อย่างสบายๆ หรือจะส่งงานทางอีเมล์ก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกัน
  6. ในเรื่องของการทำงาน โปรแกรม Illustrator ก็มีเครื่องมือวาดภาพที่หลากหลาย ใช้วาดภาพได้ตั้งแต่เรียบง่ายจนถึงซับซ้อนเป็การอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักออกแบบทั้งหลายได้อย่างครบถ้วน
 

406 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.