เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม DiSC คุณทำงานได้เก่งขึ้น

เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม DiSC คุณทำงานได้เก่งขึ้น

“We judge ourselves by our intentions; others judge us by our behavior.” Stephen M. R. Covey, The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything “เราประเมินตัวเราจากเจตนาของเราเอง แต่คนอื่นประเมินเราจากการกระทำที่เราทำออกมา″ สตีเฟน โควีย์ ผู้เขียน ช่วงเวลาแห่งความไว้ใจ สิ่งเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพื่อให้เราเข้าใจคนอื่น คนอื่นเข้าใจเรา เราสามารถนำความรู้เรื่องโมเดลรูปแบบพฤติกรรมสังคม เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการใช้ขั้นตอน 3A Model หรือ 3 ร โมเดล
  1. Aware รู้: รับรู้ได้ว่าพฤติกรรมของเราส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร และเราตอบสนองต่อคนอื่นอย่างไร
  2. Accept รับ: ยอมรับว่าเรามีจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไร รวมถึงยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน
  3. Adapt ปรับ: เข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมของเราให้เข้ากับความต้องการของคนอื่น ในสถานการณ์ต่างๆ
Johari Window สร้างขึ้นจากสองนักจิตวิทยา Joseph Luft (1916–2014) และ Harrington Ingham (1914–1995) ในปี คศ. 1955 เพื่อให้แต่ละบุคคลเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น การหาจุดบอดและกล่องดำ ต้องเกิดจากการเปิดเผยตัวเอง และสอบถามข้อคิดเห็นจากคนอื่นที่มีต่อตัวเรา เมื่อไรเราสามารถลดจุดบอดและกล่องดำได้ เราสามารถเข้าใจตัวเอง และแสดงออกแบบที่เป็นตัวเองที่สุด ตารางที่ 1  4 ช่องของ The Johari Window
สิ่งที่เรารู้ สิ่งที่เราไม่รู้
สิ่งที่คนอื่นรู้ เปิดเผย จุดบอด
สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ กล่องดำ ลึกลับ
แรงจูงใจของบุคคล             ทุกคนล้วนเกิดพฤติกรรมจากแรงจูงใจภายในของตัวเอง อันประกอบด้วย ความต้องการ (Needs) และคุณค่า (Values) ถ้าเราตระหนักถึงเหตุผลที่แน่ชัด ผลักดันเรากระทำบางอย่างลงไป เราสามารถกระตุ้นตัวเองและผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น IceburgBehavior สมการพฤติกรรมทางสังคม บุคลิกคุณเป็นแบบไหน + อยู่ที่ไหน สิ่งแวดล้อมอย่างไร (Place / role / circumstance newly married , newly promoted) ตัวเราจะเปลี่ยน =>ส่งผลให้คุณทำอะไรออกมา PERSONALITY (Who You Are) + ENVIRONMENT (Where You Are) = BEHAVIOR (What You Do)

รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 4 แบบ

1) แบบควบคุม D : Dominance (นกอินทรีย์)

        คนประเภทนี้เป็นคนชอบควบคุม ตัดสินใจ ค่อนข้างมุ่งเน้นผลลัพธ์ มีความมุ่งมั่นสูง ตัดสินใจและทำอย่างรวดเร็ว พูดจาตรงไปตรงมา ไม่ประนีประนอม ชอบการแข่งขัน ยึดงานเป็นศูนย์กลาง มั่นใจในตัวเอง เป็นตัวของตัวเองสูง และทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ลักษณะของคนประเภท Dominance :  คนประเภทนี้เป็นคนที่กล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำอะไรรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา บางทีอาจดูจริงจังเรื่องงานและยึดตัวเองเป็นหลักไปบ้าง มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มั่นใจในตัวเอง ลักษณะของคนประเภท Dominance :  – ตรงไปตรงมา ชอบการแข่งขัน ความท้าทาย มุ่งเน้นเรื่องงานและความสำเร็จ มีความคิดริเริ่ม  ต้องการมีอำนาจ อิสระและควบคุมสถานการณ์ เบื่อง่ายโดยเฉพาะงานซ้ำซาก ไม่ค่อยอดทน คนประเภท D ชอบ : การทำงานอย่างอิสระและควบคุมได้ด้วยตัวเอง เมื่อมอบหมายงานให้คนสไตล์ D แล้ว ต้องให้อำนาจตัดสินใจเขาไปด้วย เพราะเขาเป็นคนที่มุ่งผลลัพธ์ (Result Oriented) สูง ชอบงานที่ท้าทายความก้าวหน้าในหน้าที่/ตำแหน่ง ชอบเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เขาชอบงานหรือกิจกรรมที่ท้าทาย เพราะต้องการคนเข้าไปคิดแก้ปัญหาหรือจัดการให้เสร็จในภารกิจเฉพาะ เพื่อแสดงศักยภาพความสำเร็จหรือต้องการเอาชนะการแข่งขัน คนสไตล์ D ชอบการตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจน คนประเภท D ไม่ชอบ : ไม่ชอบงานจำเจ และงานที่ถูกควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด เพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจ การตัดสินใจที่ชักช้า มีขั้นตอนที่มากหรือมีงานจุกจิกหยุมหยิม หรือการมอบหมายงานให้ไปแล้ว แต่ไม่ให้อำนาจตัดสินใจ จะทำให้เขาอึดอัด ตลอดจน การเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจสั่งการ จะทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดมากขึ้น เมื่อต้องทำงานกับคนประเภท D :  ต้องพยายามชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่จะได้รับ จูงใจให้รู้สึกท้าทาย พิสูจน์ตัวเอง และให้อิสระในการตัดสินใจกับคนประเภทนี้ เพราะพวกเขาต้องการอำนาจในการควบคุม คนประเภท D ควรปรับตัว : สิ่งที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้นคือ คุณจะต้องเน้นที่อารมณ์และความรู้สึกให้มากขึ้น นั่นคือ ใส่ใจเรื่องของคนอื่นมากขึ้น เพราะโดยปกติคุณจะให้ความสำคัญกับงาน หรือผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์และความรู้สึกของคน ทำให้ดูเป็นคนแข็งแกร้วหรือบ้าอำนาจจนเกินไป นอกจากนี้ คุณยังควรที่จะพูดให้น้อยลงแล้วฟังให้มากขึ้น ระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำรวบรัดในการสนทนา พร้อมเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแบบสั้นๆ ระวังในเรื่องของการแสดงความดื้อรั้น ไม่สุภาพ และคุณต้องมีความอดทนการทำงานเป็นขั้นตอน และใส่ใจในรายละเอียดมากกว่านี้

2) แบบสดใส I : Influence (นกแก้ว)

        คนประเภท I นี้เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตรช่างเจรจา เปิดเผยสนิทกับคนง่ายและจูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย เป็นคนร่าเริง มีอารมณ์ร่าเริงอ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อย ไม่ค่อยรักษากฎ ไม่ชอบคนจริงจัง น่าเบื่อและเข้มงวด ลักษณะของคนประเภท Influence :  – ช่างเจรจา ชอบสังคม ช่างพูดช่างคุย ร่าเริงและตื่นเต้นง่าย เปิดเผยและไม่ค่อยยึดถือความเป็นส่วนตัว ชอบอยู่ในแวดวงสังคม เพื่อนฝูงรักใคร่ มองโลกในแงดีสดใส กระตือรือล้น ดูมีพลัง คนประเภท I ชอบ : คนประเภท I ชอบงานที่ต้องพบปะติดต่อผู้คน ได้รู้จักผู้คนใหม่ๆ การได้ประสานงานกับคนจากแผนกต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมแปลก ๆ ใหม่ ๆ รวมถึงงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม งานที่ทำให้ผู้คนสนุกสนาน คนประเภท I ไม่ชอบ : งานซ้ำซากที่ต้องทำอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะงานละเอียด ที่ไม่ค่อยได้พบปะกับผู้คน จะทำให้คนประเภท I รู้สึกเบื่อหน่ายที่ไม่ได้เจอคนและต้องทำงานซ้ำซากหยุมหยิม ขณะเดียวกัน คนประเภท I ไม่ชอบงานที่ไม่ได้แสดงบทบาทให้คนยอมรับ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ความสัมพันธ์ไม่ดี เเมื่อต้องทำงานกับคนประเภท I :  คนประเภท I ต้องการการยอมรับ ดังนั้น สื่อสารกับคนประเภท I ควรต้องแสดงความชื่นชมในชีวิตและเรื่องราวของบุคคล รวมถึงคอยใส่ใจรับฟัง เนื่องจากคนประเภท I ชอบพูดชอบคุยให้ผู้อื่นฟังและมีส่วนร่วม ควรให้คนประเภท I ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม การได้พบปะผู้คนมากขึ้นยิ่งทำให้คนประเภท I มีพลังการทำงานมากขึ้น คนประเภท I ควรปรับตัว : คุณควรจะพูดให้น้อยลง ฟังให้มากขึ้น เน้นที่รายละเอียดของข้อเท็จจริงให้มากขึ้น พูดแบบตรงไปตรงมามากขึ้น และพยายามอยู่ในประเด็น นำเสนอให้ช้าลง ควรเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นบ้างเพราะบางคนอาจไม่ชอบก็ได้ แล้วก็ต้องไม่ใช้อารมณ์มากเกินไป เน้นเหตุผลให้มากขึ้น

3) แบบสงบ S : Steadiness (นกนางนวล)

        คนประเภทนี้เป็นคนใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด จะพูดเมื่อถูกถาม มักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา ต้องการคำแนะนำจากผู้อื่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของคนประเภท Steadiness :  – หนักแน่นมั่นคง ใส่ใจรายละเอียดและบุคคลรอบข้าง ทำงานเป็นระบบ  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และขี้เกรงใจ เขาชอบบรรยากาศที่สงบ มั่นคง ฟังมากกว่าพูดไม่ชอบขัดใจใคร  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน  มีหลักการและเป็นผู้ตามที่ดี เป็นคนที่ไว้วางใจได้ คนประเภท S ชอบ: คนประเภท S ทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน ทำงานช้าแต่ชัวร์และไม่ชอบความเสี่ยงจากการทำอะไรเร็วจนเกินไป เขาจะเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยท่าทีที่นุ่มนวล ด้วยบรรยากาศมิตรภาพ ให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน จึงไม่ชอบทำอะไรขัดแย้งและทำร้ายจิตใจใคร ชอบอยู่อย่างสงบไม่รุกรานใคร ชอบที่จะให้มีเวลาในการทำงานหรือมีเวลาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ชอบทำอะไรที่ไม่เสี่ยงและมีหลักเกณฑ์หรือมีขั้นตอนที่ชัดเจน คนประเภท S ไม่ชอบ : เขาจะไม่ชอบบรรยากาศของความขัดแย้ง การถูกบังคับให้ตัดสินใจทำแบบฉับพลันทันด่วน เพราะเขาจะรู้สึกเสี่ยงถ้าไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน ไม่ชอบการลัดหรือข้ามขั้นตอน หรือ กฎเกณฑ์ที่คลุมเครือจะทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูก ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบความขัดแย้งในทีมงาน การไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกัน เมื่อเขาพูด (กรณีที่เขาเป็นหัวหน้างาน) คนอื่นก็ต้องฟัง เพราะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง (แม้ว่าปากอาจจะบอกว่าชอบการเปลี่ยนแปลงก็ตาม) เมื่อต้องทำงานกับคนประเภท S : คุณต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจ และถามไถ่ เพราะคนสไตล์ S เป็นคนไม่ค่อยเอ่ยปาก ถึงแม้มีปัญหาหรือความขัดข้องเรื่องงาน การทำงานร่วมกับคนสไตล์ S ต้องเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจน และให้เวลาในการจัดการงานอย่างเป็นแบบแผน เพราะคนสไตล์ S ไม่ชอบการข้ามขั้นตอน และความไม่แน่ไม่นอน คนประเภท S ควรปรับตัว: คุณควรที่จะแสดงออกและสื่อสารให้ดูมีชีวิตชีวาและพูดให้มากขึ้นเพราะปกติคุณอาจจะดูเนือยๆ เงียบๆ ไม่ค่อยพูดค่อยจา นอกจากนี้คุณควรเปิดเผย และนำเสนอข้อมูลเชิงรุกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่ามัวแต่รอให้ถูกถาม เน้นรายละเอียดให้น้อยลง ควบคุมอารมณ์ให้ได้

4) แบบละเอียด C : Conscientiousness (นกฮูก)

        คนประเภทนี้เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียด มีเหตุผล มีหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้อง ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ชอบเสี่ยง ทำอะไรอย่างระมัดระวัง ลักษณะของคนประเภท Conscientiousness :  – มีความชัดเจน เน้นความสมบูรณ์แบบและถูกต้อง ค่อนข้างใช้หลักการและเหตุผล ชอบวิเคราะห์ข้อมูลและยึดมั่นในกฎเกณฑ์ เน้นรายละเอียดและกังวลกับความเสี่ยงจากผิดพลาด ไม่ค่อยแสดงออกทางอารมณ์ คนประเภท C ชอบ : คนประเภท C ชอบความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อถือและพิสูจน์ได้ เขาเป็นคนที่ชอบข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว สนใจรายละเอียดข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง คนประเภท C เป็นคนลงลึกในรายละเอียดและจับผิดได้เก่งที่สุด เขาจึงเป็นคนที่มีมาตรฐานในการทำงานสูง หรือที่เรียกกันว่าเป็นพวกต้องการความครบถ้วนสมบูรณ์มาก (perfectionist) เพื่อป้องกันความผิดพลาด คนประเภท C ไม่ชอบ : การสุ่มเสี่ยงตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดรองรับ เพราะคนประเภท C ไม่ชอบความผิดพลาด ดังนั้นเขาจะอึดอัดใจที่จะตัดสินใจหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันหากมีใครวิจารณ์ตัวเขาหรือผลงานของเขาว่ามีข้อผิดพลาดควรปรับปรุงแล้วล่ะก็ เขาจะหงุดหงิดมากขึ้น คนประเภท C เขาไม่ชอบเข้าสังคม และไม่ชอบที่จะต้องเป็นจุดเด่นในที่สาธารณะ เมื่อต้องทำงานกับคนประเภท C : คนประเภท C ต้องแสดงหลักฐาน ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ และการพูดคุยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไป นอกจากนี้ คุณต้องให้งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล คนสไตล์ C จะสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดีมากกว่างานที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก คนประเภท C ควรปรับตัว : คุณควรแสดงออกและพูดให้มากขึ้น พูดถึงรายละเอียด ข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง พูดถึงเรื่องบุคคลและอารมณ์ให้มากขึ้น เน้นที่การกระตุ้นจูงใจให้มากขึ้น ระมัดระวังไม่แสดงความเย็นชา ไม่สุภาพ และห่างเหินจนเกินไป
************แบบสอบถาม 24 ข้อที่แปลด้วยตัวเองพร้อมเฉลย*************** แบบสอบถามDISC1 แบบสอบถามDISC2

2,631 total views, 6 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.