(ภาษาไทย) ลงทุนอย่างไรไม่ให้ผิดเงื่อนไขของการลงทุนใน LTF

รัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาวไว้  ดังนี้ 1.ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ซื้อในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏิทิน  โดยนับแยกตามวันที่ทำรายการที่ซื้อในแต่ละครั้ง 2.จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ:ไม่มีข้อกำหนดและไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี  ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้เฉพาะปีที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3.ไม่สามารถนำหน่วยลงทุน LTF ไปจำหน่าย  จ่ายโอน จำนำ หรือเป็นหลักประกัน การกู้ยืม 4.ขายคืนได้ตามช่วงเวลาที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผู้กำหนดล่วงหน้า โดยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หากผิดเงื่อนไขการลงทุน   ผู้ลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินส่วนที่ขายคืนที่เคยได้รับในปีภาษีนั้น ๆ เท่านั้น พร้อมชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนจากการขายคืน LFT  ก้อนนั้น ๆ แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มที่ต้องชำระจะไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่ง และรายได้จาก Capital Gain ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน เพราะผู้ลงทุนขายหน่วยลงทุนคืนก่อน 5 ปีปฏิทิน สมมติฐาน  ผู้ลงทุนเสียภาษีในฐานภาษี 10 % ปี 2556 ซื้อหน่วยลงทุน                                 = 100,000  บาท ปี 2557 ซื้อหน่วยลงทุน                                 = 100,000  บาท             ตัวอย่างที่ 1 หากผู้ลงทุนมาขายคืนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 จำนวน 100,000 บาท ระบบจะตัดยอดเงินลงทุนแบบ FIFO ซึ่งจะเป็นการขายคืนของยอดเงินลงทุนในปี 2556  โดย  ผู้ลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินส่วนที่ขายคืน คิดเป็นจำนวนเงินภาษี 10,000 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนเงิน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 (คิดเป็นระยะเวลา  11 เดือน) เงินเพิ่ม       =  10,000 x 1.5 % x 11 = 1,650  บาท   ตัวอย่างที่ 2 หากผู้ลงทุนมาขายคืนในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 จำนวน 150,000 บาท ระบบจะตัดยอดเงินลงทุนแบบ FIFO ซึ่งเป็นยอดเงินลงทุนในปี 2556 จำนวน 100,000 บาท และอีกจำนวน 50,000 บาทในปี 2557 ผู้ลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินส่วนที่ขายคืน คิดเป็นจำนวนเงินภาษี 15,000 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 1.5  ต่อเดือนของจำนวนเงิน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (คิดเป็นระยะเวลา  23 เดือน) และร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของจำนวนเงิน 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (คิดเป็นระยะเวลา  11 เดือน) เงินเพิ่ม       = (10,000 x 1.5 % x 23) +( 5,000 x 1.5 % x 11) = 3,450 + 825   =   4,275    บาท ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรจะยื่นแบบเพิ่มเติมในทันทีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุน LTF โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีนั้น เนื่องจากการคำนวณจำนวนเงินที่ต้องชำระเพิ่มจะนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้น ๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของปีภาษีดังกล่าว

240 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.