Blog 1 ( 8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม

Blog 1 (8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมหรือกิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นกิจการที่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตให้เป็นสินค้า แล้วจึงนำสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วไปขาย สินค้าเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับกิจการพาณิชยกรรม แต่จะแตกต่างกันในส่วนของกิจการพาณิชยกรรมนั้นจะซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาขาย กล่าวคือกิจการพาณิชยกรรมไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นเอง รายได้หลักของกิจการผลิตกรรมคือ รายได้จากการขายสินค้าเช่นเดียวกับกิจการ พณิชยกรรม ในแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช. 3) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดประเภทกิจการไว้หลายหมวดกิจกรรม บางหมวดกิจกรรมเกี่ยวข้องทั้งกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม และกิจการผลิตกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึงกิจการผลิตกรรม ได้แก่ ผลิตสินค้าทางเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ ทำป่าไม้ ทำประมง ทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิตกระแสไฟฟ้า แก๊ซ และน้ำประปา รับเหมาก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร (เฉพาะผลิตและขายอาหาร) และทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ (ผลิตและขาย) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดแบ่งประเภทกิจการของบริษัทจดทะเบียนไว้เป็นหมวดและกลุ่มกิจการ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกิจการผลิตกรรมได้แก่ 1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยกิจการการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วยกิจการ ของใช้ในครัวเรือน อัญมณี และเครื่องประดับ เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม และรองเท้า 3. วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกิจการ เคมีภัณฑ์ และพลาสติค เครื่องมือ เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ เยื่อกระดาษและกระดาษ ยานพาหนะและอุปกรณ์ 4. อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประกอบด้วยกิจการ วัสดุก่อสร้าง และตกแต่ง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 5. ทรัพยากร ประกอบด้วยกิจการ พลังงาน และแหล่งแร่ 6. เทคโนโลยี ประกอบด้วยกิจการ สื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของกิจการผลิตกรรม การผลิตสินค้าเป็นธุรกรรมที่สำคัญเป็นกระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น กิจการผลิตน้ำมันแปรสภาพวัตถุดิบคือน้ำมันดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา เป็นต้น กิจการผลิตเก้าอี้หวายจะแปรสภาพวัตถุดิบที่เป็นเส้นหวายให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น เก้าอี้หวาย โต๊ะหวาย เป็นต้น ความหมายของต้นทุน ต้นทุน (Cost) คือทรัพยากรที่จ่ายหรือสละออกไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ต้นทุนจะสะสมอยู่กับตัวสินค้าและบริการ เมื่อขายสินค้าและบริการแล้ว ต้นทุนจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (Expense) คำว่า “ต้นทุน” และ “ค่าใช้จ่าย” มักจะเรียกหรือใช้แทนกันเสมอ ความหมายของคำทั้งสองคล้ายกัน เมื่อกล่าวถึงค่าใช้จ่ายจะหมายถึงสินทรัพย์ที่ใช้ไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้และหมดสภาพไปในรอบระยะเวลาบัญชี ต้นทุนจะนำมาใช้มากในอุตสากรรมการผลิตหรือกิจการผลิตกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นการสะสมของข้อมูลต้นทุนในสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมา ประเภทของต้นทุนในกิจการผลิตกรรม ต้นทุนในกิจการผลิตกรรมมีมากมายหลายชนิด และสามารถจำแนกได้หลายเกณฑ์ ในที่นี้จะจัดประเภทของต้นทุนของกิจการผลิตกรรมออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ 1. เกณฑ์จำแนกตามหน้าที่ (Function Purpose) 2. เกณฑ์จำแนกตามการรายงาน (Financial Reporting Purpose) 1. เกณฑ์จำแนกตามหน้าที่ ต้นทุนของกิจการผลิตกรรมจำแนกตามหน้าที่ได้ 2 ประเภทใหญ่คือ 1.1 ต้นทุนการผลิต 1.2 ต้นทุนที่ไม่ใช่การผลิต 1.1 ต้นทุนการผลิต (Manufacturing Costs) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิตประกอบด้วย ก. วัตถุทางตรงทางตรง (Direct Material) ข. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor) ค. ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 1.2 ต้นทุนที่ไม่ใช่การผลิต (Non – Manufacturing Costs) หมายถึงต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การผลิตสินค้าและบริการ หรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) ซึ่งประกอบด้วย ก. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Selling Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหน้าที่การตลาด เพื่อช่วยให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ เช่น เงินเดือนพนักงานขาย ค่านายหน้าพนักงานขาย ค่าขนส่งออก ค่าโฆษณา ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเดินทางของพนักงานขาย เป็นต้น ข. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและทั่วไป (General and Administrative Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหน้าที่การบริหารและทั่วไป หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตและการขาย เช่น เงินเดือนพนักงานบัญชี ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่อยู่ในแผนกคอมพิวเตอร์ ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นต้น ค. ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expenses) หมายถึง ต้นทุนทางการเงินที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของเงินหรือเงินทุนที่ได้รับมาจากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้เงินให้กู้ยืม ง. ภาษีเงินได้ (Income Tax) หมายถึง ภาษีเงินได้ของกิจการที่เกิดขึ้นตามประมวลรัษฎากร 2. เกณฑ์จำแนกตามการรายงาน ต้นทุนของกิจการผลิตกรรมจำแนกตามการรายงานหรืองบการเงิน จะประกอบด้วยต้นทุน 2 ประเภท คือ 2.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) 2.2 ต้นทุนประจำงวดหรือค่าใช้จ่ายประจำงวด (Period Cost) 2.1 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ หมายถึง ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ยังสะสมอยู่ในตัวสินค้าที่ยังไม่ได้ขายหรือเป็นสินค้าคงเหลือและแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน เช่น ต้นทุนวัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิต ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร เป็นต้น ต้นทุนการผลิตเหล่านี้จะรวมกันอยู่ในสินค้าที่ผลิตเสร็จ 2.2 ต้นทุนประจำงวดหรือค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี และเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริหารงานทั่วไป เช่น ค่าโฆษณา เงินเดือนพนักงานขายและบริหาร ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า เป็นต้น ต้นทุนประจำงวดที่ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือยังไม่หมดสภาพจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อนำต้นทุนไปใช้และหมดสภาพจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนประจำงวดซึ่งแสดงในงบกำไรขาดทุน อนึ่ง เมื่อกิจการขายสินค้าสำเร็จรูปออกไป ต้นทุนผลิตภัณฑ์ของสินค้านั้นจะกลายเป็นต้นทุนประจำงวดหรือค่าใช้จ่าย และจะโอนไปยังบัญชีต้นทุนขายแสดงในงบกำไรขาดทุนของกิจการ เอกสารอ้างอิง Brigham, Eugene F. and Gapenski, Louis C . Finanacial Management : Theory and Practice. 13th ed.Florida: The Dreyden Press, 2012. Hart ,Jill and Wilson ,Clive, Management Accounting, Prentice Hall Ltd. 2013.

204 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.