(ภาษาไทย) Blog 3 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ประเภท และการรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย ของกิจการผลิตกรรม

Blog 3 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ประเภท และการรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่าย ของกิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมมีการดำเนินกิจการคล้ายกับกิจการพณิชยกรรมในด้านขายสินค้า รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรมจึงมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกับกิจการพณิชยกรรม แต่อาจมีส่วนที่แตกต่างกันในด้านการผลิตสินค้า ประเภทของรายได้ของกิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมมีรายได้มาจากการขายสินค้าที่ตนผลิตขึ้นเอง นอกจากนี้อาจมีรายได้ที่ได้รับจากกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่จากการขายสินค้าก็ได้ ประเภทรายได้ของกิจการผลิตกรรมจะเหมือนกับกิจการพาณิชยกรรม กล่าวคือแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. รายได้จากการดำเนินงานหลักหรือรายได้ทางตรง ซึ่งได้รับจากการขายสินค้าอันเป็นกิจการปกติของกิจการ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น การขายอุปกรณ์ครัวเรือน การขายรถยนต์ การขายอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น 2. รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือรายได้อื่น เป็นรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจการอันเป็นปกติของกิจการ เป็นรายได้ที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ต่อเนื่อง อาจมีบางงวดบัญชีเท่านั้น เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้เงินปันผล รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น ประเภทของค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม ค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม จะประกอบด้วยต้นทุนสินค้าขาย (Cost of Goods Sold) หรือต้นทุนขาย (Cost of Sale) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหลัก ประกอบด้วยต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงานทั่วไป ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่องที่เกิดจากการดำเนินกิจการอันเป็นปกติของกิจการ เช่น ค่าวัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต เงินเดือนพนักงานขายและทั่วไป ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าภาษีโรงเรือน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น 2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานหลักหรือค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจการอันเป็นปกติของกิจการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ต่อเนื่องเหมือนกับค่าใช้จ่ายหลัก เช่น ดอกเบี้ยจ่าย ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ เป็นต้น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรม เป็นการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือมีขึ้นในกิจการ การรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า โดยจะชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพราะถือได้ว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดรายได้กระทำสำเร็จแล้วและได้มีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น หรือได้มีการโอนประโยชน์ของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว ในกรณีกิจการประกอบการค้าขายผ่อนชำระ รายได้จะรับรู้เมื่อถึงกำหนดชำระเงินงวด การรับรู้รายได้ของกิจการผลิตกรรมจะไม่แตกต่างจากกิจการพาณิชยกรรม เพราะเป็นกิจการที่มีสินค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนเป็นหลักเช่นเดียวกัน การรับรู้ค่าใช้จ่ายของกิจการผลิตกรรมเป็นไปในทำนองเดียวกันกับกิจการพาณิชยกรรม คือรายได้และค่าใช้จ่ายจะต้องสัมพันธ์กัน รายได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งเวลาของการดำเนินงานงวดเดียวกัน ตามหลักการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่าย (Matching Concept) เช่น เมื่อกิจการนำสินค้าไปขายทำให้รายได้เกิดขึ้น คือรายได้จากการขาย ดังนั้นกิจการจะต้องบันทึกต้นทุนขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์กับรายได้จากการขายในงวดที่ขาย หากสินค้ายังไม่ได้ขายจะบันทึกไว้ในบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ของกิจการต่อไป เอกสารอ้างอิง Brigham, Eugene F. and Gapenski, Louis C . Finanacial Management : Theory and Practice. 13th ed.Florida: The Dreyden Press, 2012. Horngren ,Charles T., Sundem, Gary L. and . Stratton ,William O, Introduction to Management Accounting, Prentice Hall International, Inc., 2012.

172 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.