(ภาษาไทย) เส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนา

8a394a5e-a1d5-46b9-9da1-014175b96b51 การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในองค์การส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในภายในองค์การ และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าภายในองค์การ เป็นการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเส้นทางความก้าวหน้าที่องค์การกำหนดขึ้นหรือตามระดับการบริหารงานขององค์การที่ประกอบด้วย พนักงาน ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง จะทำให้สามารถกำหนดตามระยะเวลาที่พนักงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออื่นๆ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่จะรับผิดชอบในอนาคตและตำแหน่งที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน เช่น เมื่อพนักงานใหม่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในช่วงเริ่มต้น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องจัดฝึกอบรมเพื่อรองรับให้พวกมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นเมื่อปฏิบัติงานไปได้ประมาณ 3-5 ปี จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นหรือเพื่อรองรับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ของแต่ละองค์การกำหนดขึ้นว่าต้องปฏิบัติงานนานเท่าไรในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในแต่ละระดับ ดังนั้นจำเป็นต้องดำเนินการจัดหลักสูตรในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้รองรับหรือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการดำรงตำแหน่งใหม่ที่จะมาถึง เป็นต้น
  2. การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพทั่วไป เป็นการกำหนดหรือจัดวางหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยึดหลักตามการจัดแบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสายอาชีพที่ปฏิบัติงาน จากนั้นจะกำหนดหัวข้อการพัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานมีศักยภาพตามที่ความเชี่ยวชาญแต่ละระดับได้กำหนดไว้ เช่น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแบ่งความก้าวหน้าในอาชีพออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ หรือพนักงานสารสนเทศในบริษัททั่วไปอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พนักงานสารสนเทศ 1, 2, 3, 4, และ 5 โดยแต่ละระดับจะมีขีดความสามารถที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ระดับความก้าวหน้าในแต่ละสายอาชีพอาจถูกแบ่งจำนวนระดับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและขนาดขององค์การ โดยนำขีดความสามารถแต่ละระดับมาพิจารณาจัดทำเป็นหลักสูตรให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์การกำหนดขึ้น และกำหนดเวลาการพัฒนาในแต่ละช่วงว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

843 total views, 3 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.