(ภาษาไทย) ความรู้กับการจัดการความรู้

สังคมในปัจจุบันประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ทำให้เรามีทางเลือกในการแสวงหาความรู้ได้หลายแนวทาง และเนื่องจากความหลากหลายทั้งทางด้านความรู้และแหล่งของความรู้ดังกล่าวจึงทำให้ต้องมีการจัดการความรู้ต่างๆ เหล่านั้นให้เป็นระบบ ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งในงานก่อสร้างก็จำเป็นต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการได้ ความรู้คืออะไร หลายคนคงยังไม่แน่ใจในความหมายของคำว่า ข้อมูล (Data)  สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) มีผู้ให้คำนิยามของคำเหล่านี้แตกต่างกันไป ซึ่งในที่นี้ขอสรุปสั้นๆ ได้ว่า ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริง สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปประมวลหรือวิเคราะห์ได้ สำหรับ ความรู้ นั้นไม่ใช่สารสนเทศ หากแต่ความรู้ได้มาจากสารสนเทศ หรือความรู้ก็คือสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่น จนเกิดเป็นความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา โดยทั่วไป ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้สากลหรือความรู้โดยชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนหรือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ความรู้สากลหรือความรู้โดยชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่เป็นทางการ สามารถเขียนอธิบาย บอกจุดมุ่งหมาย อธิบายด้วยเหตุผล และสามารถสื่อออกมาเป็น คำ ประโยค จำนวน กฎเกณฑ์ ทฤษฎี สมการ หรือชุดคำสั่งเพื่อการแก้ไขปัญหาได้ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนหรือความรู้โดยนัย เป็นความรู้ที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ไม่สามารถสื่อออกมาเป็น คำ ประโยค จำนวน และรูปแบบอื่นๆ ได้ ความรู้ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ ความนึกคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ จิตใจ ความมีศีลธรรม ทักษะทางเทคนิค ทักษะและความรู้ความชำนาญในงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนความรู้ประเภทนี้ทำได้ยาก ต้องเรียนรู้หรือถ่ายทอดด้วยการกระทำและการฝึกฝนเป็นหลัก ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศก็มีผลต่อการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวคนเช่นกัน จะเห็นได้ว่าประเทศทางแถบตะวันตกจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์และการใช้หลักเหตุผลเป็นสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้โดยชัดแจ้ง ในขณะที่ประเทศทางแถบเอเชียให้ความใส่ใจในเรื่องของประสบการณ์ของบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้โดยนัย องค์การแต่ละองค์การอาจมีสัดส่วนของความรู้ทั้งสองประเภทที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามความรู้ทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างมาก ผู้บริหารองค์การจึงควรผลักดันให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ทั้งสองประเภทนี้อย่างสมดุลในองค์การของตน แนวคิดการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การร่วมกันดำเนินการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ จัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดการความรู้ในที่นี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักวิชาการ แต่นักวิชาการอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ หรือผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ โดยทำให้
  • องค์การเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งการพัฒนางานและพัฒนาคน โดยอาศัยความรู้และกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ
  • บุคลากรมีการพัฒนาทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เนื่องจากมีข้อมูลและความรู้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนในระบบให้คิดตลอดเวลา
  • บุคลากรมีผลการปฏิบัติงาน (performance) และผลิตภาพ (productivity) ในงานที่ดีขึ้น เนื่องจากมีความรู้และทักษะการทำงานที่ดีขึ้น
  • มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ที่มีประโยชน์ไว้ให้กับองค์การ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดไปยังบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ได้ต่อไป
  • องค์การสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบางส่วนลงได้ เนื่องจากข้อมูลและความรู้ในการทำงานบางอย่างสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนผ่านกระบวนการจัดการความรู้
จึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้นับเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์การจำเป็นต้องมี เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์การทั้งนี้การจัดการความรู้นั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติ เน้นการจัดการความรู้ ณ ตำแหน่งที่ทำงาน โดยถือว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุด และมีผู้อำนวยความสะดวก (facilitator)  นำความรู้ภายในองค์การและความรู้จากภายนอกองค์การมาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การ กระบวนการจัดการความรู้จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงานและองค์ประกอบอื่นๆ ขององค์การ เช่น ลักษณะงาน โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีในองค์การ เป็นต้น ดังนั้นองค์การแต่ละองค์การจึงควรที่จะพัฒนาโครงสร้างของกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การของตนเองขึ้นมาโดยเฉพาะ

235 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.