องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการ

องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management Body of Knowledge: PMBOK) เป็นการอธิบายความรู้และแนวปฏิบัติในรูปของกระบวนการที่แบ่งออกเป็น 9 ด้าน (PMI, 2000 : p6)  คือ

1511246883548

ภาพที่ 1  ภาพรวมขององค์ความรู้ในกระบวนการจัดการโครงการ

ที่มา: Project Management Institute (PMI). (2003). Construction Extention to A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – 2000 Edition. Pennsylvania: PMI Publishing.
  1. การจัดการเชิงบูรณาการ (Integration Management) เป็นการจัดการเชิงบูรณาการในกระบวนการทำงานหลัก เพื่อประสานองค์ความรู้การจัดการโครงการในด้านต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบของโครงการทุกขั้นตอนจะมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี นับตั้งแต่การวางแผนพัฒนาโครงการ (Project plan development) การดำเนินโครงการ (Project plan execution) และการควบคุมโครงการ (Integrated change control)
  2. การจัดการขอบเขตงาน (Scope Management) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่างานของโครงการครอบคลุมเนื้องานที่จำเป็นต้องทำทั้งหมด เพื่อทำให้โครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยเนื้อหาหลักของโครงการจะเกี่ยวข้องกับการริเริ่มงาน (Initiation) การวางแผนขอบเขตงาน (Scope Planning) การจำแนกขอบเขตย่อย (Scope Definition) การตรวจสอบขอบเขตงาน (Scope Verification) และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต (Scope Change Control)
  3. การจัดการเวลา (Time Management) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินโครงการจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดกิจกรรมการทำงาน (Activity Definition) การจัดลำดับกิจกรรมการทำงาน (Activity Sequencing) การประมาณการช่วงระยะเวลาการทำงานของแต่ละกิจกรรม (Activity Duration Estimating) การพัฒนาตารางเวลาการทำงาน (Schedule Development) และการควบคุมเวลาการทำงาน (Schedule Control)
  4. การจัดการต้นทุน (Cost Management) หรือการจัดการงบประมาณ เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด โดยจะประกอบด้วย การวางแผนทรัพยากร (Resource Planning) การประมาณการต้นทุน (Cost Estimating) งบประมาณต้นทุน (Cost Budgeting) และการควบคุมต้นทุน (Cost Control)
  5. การจัดการคุณภาพ (Quality Management) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการที่ดำเนิการแล้วเสร็จจะเป็นที่พึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการและมาตรฐานด้านคุณภาพตามที่กำหนดไว้ โดยจะประกอบด้วย การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องในโครงการจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วย การวางแผนองค์การ (Organization Planning) การคัดสรรพนักงาน (Staff Acquisition) และการพัฒนาทีมงาน (Team Development)
  7. การจัดการการติดต่อสื่อสาร (Communication Management) เป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลและสารสนเทศของโครงการจะได้รับการจัดเก็บ รวบรวม ส่งต่อ และกระจายอย่างเหมาะสมและทันเวลาที่ต้องการใช้ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการติดต่อสื่อสาร (Communications Planning) การกระจายสารสนเทศ (Information Distribution) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (Performance Reporting) และการบริหารจัดการเพื่อปิดและส่งมอบงาน (Administrative Closer)
  8. การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในโครงการ โดยประกอบด้วย การวางแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Planning) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Analysis) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Analysis) การวางแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response Planning) และการควบคุมความเสี่ยง (Risk Monitoring and Control)
  9. การจัดการงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการจากองค์การภายนอก ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Planning) การวางแผนชักชวน (Solicitation Planning) การชักชวน (Solicitation) การคัดเลือกแหล่งที่มา (Source Selecting) การบริหารสัญญา (Contract Administration) และการปิดสัญญา (Contract Closeout)
 

718 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.