(ภาษาไทย) สถานการณ์การดำเนินธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ CLMV ตอนที่ 1

กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก และเนื่องจากมีพรมแดนติดกับไทยทุกประเทศจึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปลงทุนหรือหาลู่ทางทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศ CLMV นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทย ทั้งที่เข้าไปดำเนินการเองและเป็นผู้รับเหมาช่วง (sub-contract) เนื่องจากกลุ่มประเทศ CLMV อยู่ในช่วงการพัฒนาประเทศจึงทำให้มีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่จำนวนมากตามการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี อีกทั้งการแข่งขันในธุรกิจดังกล่าวยังไม่รุนแรงมากนัก จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างไทยที่จะเข้าไปดำเนินธุรกิจก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV นี้ ประเทศในกลุ่ม CLMV มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกื้อหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี (ดังตารางที่ 1) จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุนในสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตามมา ทั้งอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตารางที่ 1    อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและ CLMV ปี 2554-2556
2554 2555*

2556**

   โลก 2.6 2.1 2.6
       เอเชีย 4.0 4.6 5.0
–          กัมพูชา 6.1 6.0 6.6
–          สปป. ลาว 8.1 7.7 8.0
–          เมียนมา 4.8 5.0 5.3
–          เวียดนาม 5.9 5.3 6.6
หมายเหตุ * ตัวเลขเริ่มต้น  ** ตัวเลขคาดการณ์ ที่มา : EIU (กรกฎาคม – สิงหาคม 2555) ทั้งนี้รายละเอียดสถานการณ์การดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV แยกตามรายประเทศได้ดังนี้ ประเทศกัมพูชา (Cambodia: C) เศรษฐกิจกัมพูชามีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องกว่าร้อยละ 7 ในปี 2559-2563 ทำให้มีความต้องการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนไทยในการไปลงทุนในโครงการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกัมพูชา อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง เกษตรและเกษตรแปรรูป ประมง สิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน นอกจากมีโอกาสสร้างช่องทางการค้าในกัมพูชาแล้ว ผู้ประกอบการไทยยังสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ในกัมพูชาได้ค่อนข้างหลากหลาย เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อประกอบกับปัจจัยดึงดูดการลงทุนที่มีอยู่นานัปการแล้วยิ่งช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของกัมพูชาในฐานะหนึ่งในประเทศเป้าหมายเพื่อการลงทุนที่สำคัญของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่นับวันนักลงทุนจากนานาประเทศต่างมุ่งเข้าไปสร้างฐานการลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจกัมพูชากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องดังเช่นปัจจุบัน ทั้งนี้การเข้าไปลงทุนในกัมพูชาให้ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการควรรู้จักแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ทั้งกฎระเบียบการลงทุน ระบบภาษีทีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเนื่อง และต้นทุนทางธุรกิจ เป็นต้น ปัจจัยดึงดูดการลงทุนในกัมพูชา ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ที่สำคัญคือ สินแร่ต่างๆ อัญมณี อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ บริเวณนอกชายฝั่ง นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทำประมงน้ำจืดในแม่น้ำสายต่างๆ อาทิ แม่น้ำโขง รวมทั้ง ในโตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) และแหล่งประมงทางทะเล ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว กัมพูชามีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันยาวนาน โดยเฉพาะแหล่งวัฒนธรรมที่เสียมราฐ รวมถึงประวัติศาสตร์การเมือง ตลอดจนการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีหลายประเภท อาทิ อากรขาเข้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ตลอดจนอนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี รวมทั้งส่งออกกำไรหรือเงินทุนกลับประเทศได้ทั้งระหว่างดำเนินโครงการและภายหลังเลิกโครงการ ค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต่ำ ประมาณ 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน (เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของกัมพูชา) กัมพูชาได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ได้รับเงินทุนและความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) และธนาคารโลก (World Bank) กัมพูชามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ซึ่งมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และ จีน และ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ซึ่งมีสมาชิก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ได้รับสิทธิ์ GSP จากประเทศพัฒนาแล้วกว่า 20 ประเทศ ทั้ง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้นักลงทุนต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตมายังกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีเมื่อส่งออกสินค้าไปประเทศดังกล่าว สินค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ตามภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวอย่างร้อนแรง วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และเคหะสิ่งทอ การดำเนินมาตรการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลและการลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้าสู่กัมพูชา ส่งผลให้ความเป็นเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วและกระตุ้นการลงทุนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สะท้อนจากมูลค่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2558 ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อน อีกทั้งรัฐบาลยังเร่งลงทุนในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งโครงข่ายถนน ท่าเรือ และสนามบินทำให้มีความต้องการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ แร่ยิปซัม สายไฟและสายเคเบิล เพิ่มขึ้น ขณะที่การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจากไทยไปกัมพูชาสะดวกและมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำกว่าคู่แข่งบางประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไทยจะขยายตลาดวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างในกัมพูชา นอกจากนี้โครงการก่อสร้างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นจำนวนมาก ทั้งอาคารสำนักงานและอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้าคอนโดมิเนียม และโรงแรม โดยเฉพาะในกรุงพนมเปญ กระตุ้นความต้องการเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สุขภัณฑ์ และเคหะสิ่งทอ เพื่อตกแต่งอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่จำนวนมาก ขณะที่สินค้าไทยมีการออกแบบทันสมัย อีกทั้งชาวกัมพูชามีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนและเวียดนาม สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากผู้ประกอบการไทยมีความชำนาญในการสร้างโรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย นับเป็นโอกาสของผู้รับเหมาไทยในการเข้าไปรับงานในกัมพูชา นอกจากนี้ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะปูนซีเมนต์ เหล็ก อะลูมิเนียม รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกถ้วยไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็นับเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องในงานก่อสร้างที่มีส่วนสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบไฟฟ้าในกัมพูชาด้วยเช่นกัน บรรณานุกรม EXIM Thailand, (2016). Trade and Investment Guidebook: Cambodia. Retrieved on 8 August 2017, from http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/48407.pdf EXIM Thailand, (2016). Trade and Investment Guidebook: Lao PDR. Retrieved on 8 August 2017, from http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/47568.pdf EXIM Thailand, (2016). Trade and Investment Guidebook: Myanmar. Retrieved on 8 August 2017, from http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/47570.pdf EXIM Thailand, (2016). Trade and Investment Guidebook: Vietnam. Retrieved on 8 August 2017, from http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/47488.pdf

255 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.