สรุปภาพรวมหลักการเขียน (Writing) ภาษาอังกฤษ

สรุปภาพรวมหลักการเขียน (Writing) มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ส่วนดังนี้  
 1. Paragraph และ Words ต้องครบ
ในการสอบไอเอล (IELTS) ต้องเขียนขั้นต่ำ 3 paragraph แบ่งเป็น
 • Introduction 1 paragraph
 • Body 1-3 paragraphs
 • Conclusion 1 paragraph
และต้องมี Words อย่างน้อย 250 words ดังนั้นหากเขียนบรรทัดละ 10 words จะต้องเขียนอย่างน้อย 25 บรรทัด ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้
 • Introduction 4 บรรทัด
 • Body อย่างน้อย 6+6+6 บรรทัด
 • Conclusion 3 บรรทัด
 
 1. Sentence เขียนประโยคตามโครงสร้าง
โครงสร้างประโยค
Sentence Structure Conjunction
Simple Sentence (ประโยคอย่างง่าย) S + V S + V to be + adj. *S Subject *V Verb ใช้ “and” เชื่อม S and S + V S + V and V
Compound Sentence (ประโยคโดยรวม) S + V, Co. + S + V *Co. Coordinating Conjunction ใช้ and, but, so, or, for เชื่อม
Complex Sentence (ประโยคเชิงซ้อน) S + V Conj. S + V Conj. S + V, S + V *Conj. Subordinating Conjunction ใช้ because, since, although, though, even though, when, before, after เชื่อม
– ตัวอย่างการเขียน Simple Sentence I study English in the room. My brother works at his home. – ตัวอย่างการเขียน Compound Sentence I have a cup of soup, and the soup make from some mushrooms. I don’t know about I should buy a new brand watch, or I should buy a new bag. I want to get a new LEVIS jean, or I get a new Onisuka shoes. – ตัวอย่างการเขียน Complex Sentence] I love mom because she makes me born. My brother is rich because he works hard. Although I am poor, I never ask anyone for money. When I was young, my mom taught me how to cook fried egg, boiled egg and omelet. Active / Passive
Tenses Active Passive
Present Simple S + V1 S + is/am/are + V3
Past Simple S + V2 S + was/were + V3
Future Simple S + will/shall + V1 S + will/shall + be + V1
Prest. Cont. S + is/am/are + Ving S + is/am/are + being + V3
Prest. Perfect S + have/has + V3 S + have/has + been + V3
 
 1. Detail ต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน
Noun (คำนาม) (คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สิ่งที่ไม่มีตัวตน (abstraction, การ ความ))
Countable Noun Uncountable Noun
โครงสร้าง        S + Vs  หรือ Ss + V – คำนามนับได้จะมาเดี่ยวๆ ไม่ได้ ต้องมี a + N, an + N, each + N, every + N, the + N (กรณีเป็นเอกพจน์) และ the + Ns, some + Ns, any + Ns, few + Ns (กรณีเป็นพหุพจน์) – Possessive adj. : my, his, her, your, their, our, its – มื้ออาหารไม่ต้องมี article เช่น lunch, dinner โครงสร้าง        S + Vs   – คำนามนับไม่ได้ เช่น food, fruit, furniture, luggage, water, stuff, traffic, money, equipment, junk, โดยไม่จำเป็นต้องมี article หรืออาจใส่ the, some, any, little ได้ – Possessive adj. : my, his, her, your, their, our, its  
**คำนามส่วนใหญ่มักลงท้ายด้วย tion, sion, ment, or, er, ist, ness   Pronoun (สรรพนาม)
Pronoun Possessive adj. Possessive Pronoun Self (เอกพจน์) / Selves (พหุพจน์)
S O
he him his his himself
she her her hers herself
it it its its itself
I me my mine myself
you you your yours yourself / yourselves
we us our ours ourselves
they them their theirs themselves
  Modal Verb           Modal Verb อยู่หน้าราก V (ราก V เป็น V ที่ไม่เติม s. es. ly. ed. ฯลฯ ต่อท้าย) ทำหน้าที่เป็น V ช่วย (Modal V + ราก V)
Modal Verb รูปปฏิเสธ
can     (V1) สามารถ (สุภาพ) cannot (เขียนติดกัน) / can’t
could   (V2) สามารถ (สุภาพกว่า can) couldn’t
will     (V1) จะ (สุภาพ) won’t
would  (V2) จะ (สุภาพกว่า will) would like = want (สุภาพกว่า want) wouldn’t
shall    จะ (ใช้เฉพาะ I และ We) shan’t
should ควรจะ (ใช้ได้กับทุกตัว) shouldn’t
may    (V1) อาจจะ น่าจะ (ไม่ 100%) may not ไม่มีรูปย่อ
might  (V2) อาจจะ น่าจะ (ไม่ 100% แต่ไม่เท่า may) might not ไม่มีรูปย่อ
must   ต้อง mustn’t
ought to = should shouldn’t ใช้รูปเดียวกับ should
ตัวอย่างเช่น      She can go to the office. ปฏิเสธ  She cannot go to the office. คำถาม  Can she go to the office? / Could she go to the office? (สุภาพกว่า) Could she please go to the office? (สุภาพมาก) Would you like + N/Ving/to V1 ?
 1. Vocab คำศัพย์ต้องมีความหลากหลาย
เช่น “ได้รับ” = get, gain, earn, acquire, receive, obtain “ใหม่” = new, novel, current, recent, fresh, innovative, modern “เร็ว” = brisk, prompt, fast, quick, speedy, high-speed, swift, express “มีชื่อเสียง” = famous, renowned, notable, well-known, celebrated, illustrious, eminent, prominent, distinguished, famed, noted “โดดเด่น, แตกต่างในเชิงบวก” = distinction, exclusive  
 1. Meaning / Understanding / Logic / Order / Example เขียนให้เข้าใจง่ายๆ แต่ใช้โครงสร้างประโยคยากๆ
– การขึ้นต้นประโยค (ปัจจุบันนี้, ในปัจจุบัน ฯลฯ) Recently, S + V / Nowadays, S + V / Currently, S + V / Now S + V – Order หรือลำดับในการเขียน Body Firstly, S + V => Secondly, S + V => ……. => Finally, S + V – ระหว่างประโยค (จากนั้น, ต่อจากนั้น, ต่อไป ฯลฯ ซึ่งเป็น adj.) Then, S + V / Next, S + V / After that, S + V (prep. + N = adj.) – สำหรับ Paragraph สุดท้าย (Conclusion) In conclusion, S + V / In summary, S + V / In short, S + V / In brief, S + V To conclude, S + V / To summarize, S + V / To sum up, S + V / All in all, S + V – การยกตัวอย่าง For example, S + V / For instance, S + V / S + V such as N, N and N เช่น For instance, stock market index in many countries downs, and America citizen go out to street for protesting.  
 1. Fluent ความคล่องแคล่วในการเขียน / Structure ต้องมีความหลากหลาย / Parallelism ความคู่ขนานในการเขียน
6.1 การใช้ Subject (S) ของประโยคซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นคำนาม (N) – NN              เช่น Teacher Don – adj. N          เช่น Beautiful girl – adj. NN        เช่น Hansom teacher Don – NNN            เช่น Toyota Altis Saloon – adj. adj. N     เช่น Highly smart man, Smart tall man   6.2 ส่วนขยายประโยคซึ่งทำให้ประโยคยาวขึ้น   Adjective (ส่วนขยายคำนาม)           Adj. อยู่หน้าคำนาม (adj. + N) หรือ อยู่หลัง V to be (V to be + adj.) ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย al, able, ful, ic, ive, less, ous   Preposition (as, in, on, at, of, from, for, because of, like (เหมือน)) Prep. อยู่หน้าคำนาม prep. + N หรืออยู่หน้า Ving prep. + Ving และสามารถอยู่ได้ทุกที่ในประโยค – S + V + prep. + N    เช่น I study English in the room. / My brother is rich because of working hard. – Prep. + N, + S + V   เช่น Like my friend, I study English. / In the morning, I go to market. – S + prep. + N + V    เช่น A group of student works in the school. / Na-dej on the beach sleeps. – S + V + prep. + N + prep. + N + prep. + N          เช่น A cat runs on the rooftops at my home on Chaengwattana road. – Prep. + N, S + prep. + N + V + prep. + N เช่น In this day, a group of employees goes to pray at the temple.   Infinitive / Gerund – Infinitive with “to” คือ V + to …….. – To อยู่หน้าคำนาม to + N หรืออยู่หน้าราก V to + V เช่น I would like to go to Central. / He decides to go to the party. ปฏิเสธ  He does not decide to go to the party. ปฏิเสธ* He decides not to go to the party. – to + be (ราก V) + N/adj. เช่น I like Batman as whom I want to be stronger. – Gerund คือ V ที่ตามด้วย Ving (V + Ving) เช่น go shopping ไม่ใช่ go to shopping ตัวอย่างเช่น      go camping / go swimming / go hiking / Keep walking / keep on walking => on walking (prep. + Ving) Stop smoking / quit smoking Postpone meeting / put off meeting consider / discuss / finish / enjoy เช่น               – My friends and I enjoy eating pizzas in our office. – I consider getting a new car. ปฏิเสธ  I don’t consider getting a new car. ปฏิเสธ* I consider not getting a new car. – V ที่เป็นได้ทั้ง Infinitive / Gerund start    like     hate    begin   love    continue เช่น     I like to eat seafood. หรือ I like eating seafood.   Adverb Adv. ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย –ly ทำหน้าที่ขยาย V, adj., adv., ประโยค ห้ามนำไปขยายคำนาม (N) เพราะเป็นหน้าที่ของ adj. Adv.    อยู่หน้า V, adj., adv., ประโยค อยู่หลัง  ประโยค ขยายประโยคได้   Adjective clause (ประโยคที่ใช้ขยายคำนาม) – Which => N + (Wh. + S + V)           She has the book (which is on the table.) => which (S) + V The book (which she has) is on the table. => which (O) + S + V I like fried potatoes which are my favorite snacks. – That => = which แต่ which เป็นทางการกว่า I’m an engineer that/who works in the factory. => works เป็น V ของ that (engineer) – Who , Whom => Who เป็น S , Whom เป็น O I love my parents who are my idol. I met the man whom I helped. I like the movies that Tom Hank is an actor whom I like. => adj. clause 2 ชั้น I like Superman (whom I look at) in the movie. I like Superman (at whom I look) in the movie. => prep. + whom I like Batman as whom I want to be stronger. => prep. + whom (เฉพาะ whom, which) – Where           The building (where he lives) is very old.           The building (in which he lives) is very old. => in which (prep. + which) = where           The building (which he lives in) is very old. => in which = where The building (that he lives in) is very old. => that = which John wants to go to the hotel (which his mom likes.) => ไม่มี prep. หน้า which เนื่องจากในวงเล็บจะแปลงได้เป็น His mom likes the hotel. ซึ่งโดยปกติหลัง likes จะไม่ต่อด้วย prep. => คำที่มักต้องต่อท้ายด้วย prep. ; depend on, responsible for, talk to, talk with – Whose => Whose = its, her, his, their I met a man // His money was stolen = I met a man whose money was stolen. A man has a book // Anna reads his book = A man whose book Anna reads has a book.   สรุปโครงสร้าง Adjective clause
adj. clause ทำหน้าที่เป็น S ในประโยค adj. clause ทำหน้าที่เป็น O ในประโยค
Which + V + O Which + S + V
That + V + O That + S + V
Who + V + O Whom + S + V
Whose + N + V Whose + N + S + V
 
   

257 total views, 1 views today