วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม 4.0

วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม 4.0

วิสัยทัศน์อุตสาหกรรม 4.0 แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Vision to reality) เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริการให้มีความทันสมัย (modernization) เพิ่มประสิทธิภาพ (optimization) และ ลดต้นทุน (cost reduction) ให้กับระบบการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีขั้นตอนการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิม จากการผลิตสินค้าและบริการจากการผลิตจำนวนมาก (mass production) เป็นการผลิตได้หลากหลายในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว (mass customization) โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่หนึ่ง ยุคการใช้พลังงานไอน้ำ HYDRO-STEAM POWER (ค.ศ.1784-1869)  การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สอง ยุคการใช้พลังงานไฟฟ้า ELECTRIC POWER (ค.ศ. 1870-1969)   การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สาม ยุคการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสารสนเทศ COMPUTERIZE & INFORMATION TECHNOLOGY (ค.ศ. 1970-2016) การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สี่ ยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและสังคมดิจิทัล SMART INDUSTRIAL & DIGITAL SOCIETY (ค.ศ.2013-2033)   การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่หนึ่งสู่ยุคที่สี่ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่างๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทำให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มากมายในแทบทุกสาขาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 กลไกการขับเคลื่อนชุดใหม่ (New Growth Engines)
 1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
 2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
 3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)
  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม Thailand 4.0: กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)
การเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ INDUSTRY 4.0
 1. การเข้าสู่อุตสาหกรรม 0 เป็นวิสัยทัศน์ธุรกิจระยะยาว ต้องประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันและวางแผนคนให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 2. การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแต่ละช่วงของการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน โครงสร้างองค์กรทั้งเสริมจุดแข็งและแก้ปัญหาจุดด้อย เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
 3. เทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมไม่มีสูตรสำเร็จ ต้องรู้จักเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรม ตลาด และวัฒนธรรมขององค์กร
 4. เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม จะต้องเตรียมพร้อมด้วยการจัดทำแผนธุรกิจ “BUSINESS & STRATEGIC PLAN” ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และลักษณะการผลิตเพราะการนำเข้าเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีต้นทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
 5. การพัฒนาคนคือหัวใจของการสู่ยุคอุตสาหกรรม 0 ในอนาคตจึงต้องการพัฒนาทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริหาร รวมทั้งแรงงานให้มีทักษะและเป็นอัจฉริยะ (SMART EMPLOYEE)
บันไดห้าขั้นในการเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ INDUSTRY 4.0 แผนปฏิบัติการสู่ INDUSTRY 4.0
 • สร้างแผนกลยุทธ์
 • หาโครงการนำร่อง
 • กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ ์
 • ใช้ข้อมูลวิเคราะห์และตัดสินใจ
 • แปลงเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
 • ปรับตัวสู่ห่วงโซ่ยุคดิจิทัล
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ INDUSTRY 4.0
 1. เริ่มต้นที่คน
– ผู้บริหารจัดการควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและตั้งทีมเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล – มุ่งมั่นในการบริหารจัดการและการฝึกอบรม / การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ
 1. เริ่มต้นที่แปลงเป็นดิจิทัลทีละขั้นตอน
– เริ่มต้นด้วยกระบวนการที่จะเรียนรู้และนำมาใช้การเปลี่ยน – รวมกลยุทธ์เทคโนโลยีที่มีรูปแบบธุรกิจและทรัพยากรของคุณ
 1. เรียนรู้จากลูกค้าและคู่ค้า
– มุ่งเน้นลูกค้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล – ฟังและเรียนรู้จากลูกค้าและคู่ค้าดีที่สุดในอุตสาหกรรม
 1. การทำงานร่วมกันด้วยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด
– แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่เรียนรู้จากเทคโนโลยีดิจิทัล – อย่าประมาทพลังของการทำงานร่วมกันในการสร้างระบบแวดล้อมที่ดีกับคู่ค้า – ใช้สื่อสังคมชุมชนออนไลน์และช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการคู่ค้า
 1. ยืดหลัก TTT
– รูปแบบธุรกิจใหม่สามารถเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว – ทำการบ้านและการประเมินผลเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรในทันที  

ห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันแบบดั้งเดิม

 

ห่วงโซ่อุปทานใหม่ยุคดิจิตอล

1,461 total views, 1 views today