ทิศทางการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของธุรกิจ SMEs สู่ AEC ตอนที่ 3

ผลกระทบของธุรกิจ SMEs เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผ่านห่วงโซ่คุณค่าจะพบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นจะส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจ SMEs ดังนี้

กิจกรรมหลัก

  1. Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บและการแจกจ่ายวัตถุดิบ จากความเชื่อมโยงทั้ง 3 ด้าน จะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถจัดหาวัตถุดิบต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกขึ้น เนื่องจากมีการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึง และการส่งข้ามเขตแดนที่ง่ายขึ้นจากการปฏิรูปกฎระเบียบการขนส่ง ที่สำคัญต้นทุนด้านภาษีนำเข้าที่ต่ำลง จะทำให้ธุรกิจ SMEs มีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนด้วยกันต่ำลง ซึ่งช่วยเพิ่มส่วนต่างของผลกำไร
  2. Operation เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้า หรือกล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนการผลิตนั่นเอง เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะส่งผลต่อระบบการผลิตของธุรกิจ SMEs ในด้านความต้องการของสินค้า และการแข่งขันที่สูงขึ้น เพราะคู่แข่งขันไม่ใช่เฉพาะคู่แข่งภายในประเทศเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นธุรกิจ SMEs ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้า ความทันสมัยในตัวสินค้า หรือกล่าวได้ว่า ต้องมีการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้านั่นเอง
  3. Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม จัดจำหน่ายสินค้าและบริการไปยังลูกค้า แน่นอนว่า เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้ธุรกิจ SMEs สามารถกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการเชื่อมโยงด้านระบบศุลกากรและส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่งสิน ที่ลดลงอีกด้วย นอกจากนี้ภาษีนำเข้าในกรอบอาเซียนที่ลดลง ช่วยสร้างความได้เปรียบด้านราคาของสินค้าธุรกิจ SMEs ไทยเทียบกับสินค้านอกกลุ่มอาเซียน
  4. Marketing & Sales เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ เมื่อธุรกิจ SMEs ไทยสามารถกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคในอาเซียนได้ง่าย ฉันใด ธุรกิจ SMEs ของประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนก็สามารถกระจายสินค้าได้ง่ายขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้สินค้าชาติอาเซียนอื่นมีแนวโน้มเข้ามาตีตลาดภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ผลกระทบที่ธุรกิจ SMEs จะได้รับคือ การแข่งขันด้านการตลาดและการขายที่สูงขึ้น สิ่งสำคัญที่ธุรกิจ SMEs ต้องมีการจัดการคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีพันธมิตรที่ดีเพื่อประโยชน์ในการกระจายสินค้า แต่เมื่อพิจารณาถึงตลาดนอกภูมิภาค ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องมีการวางแผนด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะให้ตลาดนอกภูมิภาคเลือกสินค้าของไทย แทนที่จะเลือกของคู่แข่งขันที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน
  5. Customer Services เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ารวมถึงบริการหลังการขาย จากความเชื่อมโยงของทั้ง 3 ด้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลให้การบริการหลังการขายเป็นไปได้โดยง่าย เนื่องจากมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางและมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ

กิจกรรมสนับสนุน

  1. Procurement เป็นกิจกรรมในการจัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมหลัก ธุรกิจ SMEs สามารถจัดหา – จัดซื้อ วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งอีกทั้งยังมีต้นทุนด้านภาษีนำเข้าต่ำลง ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนต่างของกำไรให้กับธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เพราะธุรกิจ SMEs สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะกับความต้องการ และเติมเต็มห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. Technology Development เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ SMEs ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่ธุรกิจ SMEs ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ ธุรกิจ SMEs ของประเทศในกลุ่มอาเซียน และต้องมีการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
  3. Human Resource Management เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการ สรรหา และคัดเลือก ประเมินผล พัฒนาฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และแรงงาน จากความเชื่อมโยงในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ จะส่งผลดีต่อธุรกิจ SMEs คือสามารถสรรหา คัดเลือก แรงงานต่างชาติที่มีฝีมือและคุณสมบัติตามต้องการได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น อาจส่งผลกระทบในแง่ของอัตราการลาออกที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศที่ให้ค่าตอบแทนต่ำไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
  4. Firm Infrastructure เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เช่น ระบบบัญชี ระบบการเงิน การบริหารจัดการขององค์กร เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถแข่งขันกับธุรกิจ SMEs อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้นั้น ธุรกิจ SMEs ไทยย่อมต้องมีการปรับตัว โดยมีการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น เพื่อรองรับกิจกรรมหลักภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

255 total views, 1 views today