การบัญชีภาษีอากร : ความหมายและประเภท

การบัญชีภาษีอากร : ความหมายและประเภท
                                                                                                                                                           รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

          การบัญชีภาษีอากรไม่ใช่การบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์ภาษีอากร แต่เป็นการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการคำนวณภาษีอากร ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและประเภทของการบัญชีภาษีอากร
          1. การบัญชีภาษีอากร หมายถึง การจัดทำบัญชีของกิจการหรือผู้เสียภาษีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปรับเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีนั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากรโดยจัดทำในกระดาษทำการหรือแบบแสดงรายการภาษี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีอากร การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษ และรายงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากร ตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดไว้
          2. ประเภทของการบัญชีภาษีอากร จำแนกตามประเภทของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรอื่นได้ ดังนี้
              1) การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ถ้าประสงค์จะทำ) ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
              2) การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
          3. การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีของผู้จ่ายเงินได้และผู้รับเงินได้เกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตามลำดับ ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
          4. การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
          5. การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
          6. การบัญชีอากรแสตมป์และการบัญชีภาษีอากรอื่น เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณอากรแสตมป์และภาษีอากรอื่น การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน บัญชีพิเศษและรายงาน และการบันทึกบัญชีอากรแสตมป์และภาษีอากรอื่น ตลอดจนการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบทลงโทษ
          7. การบัญชีภาษีอากรของธุรกรรมระหว่างประเทศ เป็นการบัญชีที่เกี่ยวกับการคำนวณภาษีอากรของกิจการนำเข้าและกิจการส่งออก รวมทั้งธุรกรรมระหว่างประเทศอย่างอื่น เช่น การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศ และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

                                                                           *****************

212 total views, 1 views today