เอกสารตามประมวลรัษฎากร

เอกสารตามประมวลรัษฎากร

รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ

           ประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ผู้เสียภาษี หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจัดทำเอกสารทางภาษีอากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการคำนวณภาษีอากร และการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
          1. ผู้เสียภาษี ต้องจัดทำและหรือจัดเก็บเอกสารทางภาษีอากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณภาษี โดยเอกสารทางภาษีอากรดังกล่าวต้องแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินงานหรือการประกอบธุรกิจของตน
              1.1 ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมินบางประเภทคำนวณค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (หรือค่าใช้จ่ายจริง ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา) ต้องมีเอกสารทางภาษีอากรแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าว
              1.2  ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องมีเอกสารทางภาษีอากรเกี่ยวกับรายได้ หรือรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ รายจ่าย ทรัพย์สินหรือหนี้สิน เช่น ใบรับเงิน ใบสำคัญจ่ายเงิน เป็นต้น
          2. ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ และจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทน ในกรณีที่ต้นฉบับหนังสือดังกล่าวชำรุด สูญหาย โดยระบุข้อความไว้ว่า “ใบแทน”
          3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ เพื่อออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้า ผู้รับบริการ หรือผู้ถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับออกใบแทน ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวชำรุด สูญหาย โดยระบุข้อความไว้ว่า “ใบแทน”
          กรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น ต้องจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเช่นเดียวกัน
          โดยทั่วไป เอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 สามารถถือเป็นเอกสารตามประมวลรัษฎากรได้ แต่กรมสรรพากรมักพบปัญหาว่า เอกสารหลักฐานของกิจการผู้เสียภาษีในบางกรณีไม่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร ทั้งที่กิจการได้มีรายจ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ดังนั้นกิจการต้องระมัดระวังและรอบคอบเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลรัษฎากร

******************

 

203 total views, 1 views today