กรณีศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ของบริษัท อ่อนนุช จำกัด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท อ่อนนุช จำกัด เป็นบริษัทผู้นำของโลกด้านโภชนาการสุขภาพพลานามัยและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อ่อนนุช จำกัด ตั้งอยู่ที่เมืองเวเวย์  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีโรงงานผลิต 480 แห่งใน 86 ประเทศ มีศูนย์วิจัยหลัก 1 แห่งอยู่ที่เมืองโลซานน์ และเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีก 23 แห่งใน 4 ทวีป

สำหรับในประเทศไทย บริษัท อ่อนนุช ได้เข้ามาประกอบธุรกิจนานกว่า 1 ศตวรรษแล้ว โดยเปิดตัวครั้งแรกด้วยการลงโฆษณาผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรา “อ่อนนุช อร่อยดี” ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2436  นับตั้งแต่นั้นมา บริษัท อ่อนนุช จำกัด ได้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายออกมาตอบสนองความต้องการของคนไทยจนได้กลายเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ด กรุงเทพ  พร้อมทั้งโรงงานและสำนักงานเครือข่ายในต่างจังหวัด รวมทั้งศูนย์การกระจายสินค้าอีกกว่า 10 แห่งทั่วประเทศ  นอกจากตลาดในประเทศแล้ว บริษัท อ่อนนุช จำกัด ยังผลิตสินค้าส่งออกไปยังตลาดในแถบเอเชีย อินโดนีเซียออสเตรเลียและอเมริกาอีกด้วย

ซึ่งบริษัทในกลุ่มประเทศไทย  ประกอบด้วย

 • บริษัท อ่อนนุช จำกัด
 • บริษัท บางจาก จำกัด
 • บริษัท พระโขนง จำกัด

ปัจจุบัน บริษัท อ่อนนุช จำกัด มีพนักงานกว่า 3,000 คน และ มีโรงงานผลิต 6 แห่ง

 ความเป็นมาของการใช้งานระบบ SAP

บริษัท อ่อนุช  จำกัด ได้เริ่มทำสัญญากับ SAP เพื่อนำระบบ SAP หรือที่ บริษัท อ่อนนุช จำกัด เรียกว่า GLOBE Version 1.0 มาใช้ในปี 2000 เนื่องจาก CEO ของบริษัท อ่อนนุช จำกัด ได้ไปประชุมกับ CEO ของ บริษัท สยาม ซึ่ง บริษัท สยาม จำกัด ใช้ระบบ SAP ในการจัดการงานทุกสายงาน CEO ของ บริษัท สยาม จำกัด สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ต้องการจากระบบได้ทันที ในขณะที่ บริษัท อ่อนนุช จำกัด  ต้องใช้เวลากว่า 3 สัปดาห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า ทำให้ CEO ของ บริษัท อ่อนนุช จำกัด ตัดสินใจ Implement ระบบ SAP ในทุกสาขาทั่วโลก โดยเริ่มแรกมีค่าใช้จ่ายในการ Implement ระบบ ด้วยมูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีค่าที่ปรึกษาประมาณ 80 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อติดตั้งระบบ ERP ให้บริษัทในเครือกว่า 200 สาขา ใน 80 ประเทศทั่วโลก

สำหรับ บริษัท อ่อนนุช จำกัด มีโรงงาน อ่อนนุช ได้นำระบบ SAP มาใช้ในปี 2004 หลังจากนั้นในปี 2006 บริษัท อ่อนนุช ได้ Upgrade เป็น GLOBE Version 1.5 (SAP 4.7) และในปี 2010 บริษัทได้ Upgrade ระบบอีกครั้งเป็น SAP 6.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันโรงงานอ่อนนุช ต้องเสียค่า Service ปีละ 20 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นต้นทุนคงที่ของสินค้าที่ผลิต 

วัตถุประสงค์ของการนำ SAP มาใช้

 1. เพื่อให้มีระบบตรวจสอบสินค้าได้อย่างครบถ้วน
 2. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ต้องการใช้มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบ SAP มาใช้

 • Flexible: ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน SAP เฉพาะที่ตนเองต้องการได้
 • Integrated: ข้อมูลทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกันได้ทั่วโลก
 • Online: ข้อมูลต่างๆ สามารถเรียกดูได้อย่างทันเวลา
 • Real-time: ข้อมูลมีความรวดเร็วและทันเวลา
 • Customized: ข้อมูลและรายงานที่ได้จากระบบมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
 • Interfaced: ข้อมูลสามารถโหลดจากระบบงานอื่นที่ไม่ใช่ระบบ SAP เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ SAP ได้
 • Audit trail: รายการใช้งานต่างๆในระบบจะถูกบันทึกและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้งานได้

SAP Modules

แต่ละ Modules ประกอบด้วย กรุ๊ปของรายการการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้แก่

 • MM – Materials Management (IM & WM) Includes Warehouse Management (WM) and Inventory Management (IM)
 • SD – Sales & Distribution
 • PP – Production Planning
 • QM – Quality Management
 • PS – Project Systems
 • HR – Human Resources
 • FI, CO, EC, TR – Finance, Controlling & Treasury
 • WF – Workflow Management

เนื่องจากการใช้ SAP มีต้นทุนที่สูงมากผู้บริหารจึงให้ความสำคัญให้พนักงานใช้งานระบบอย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันพนักงานมีการใช้งานระบบครบ 100 % 

สรุปรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น 

 1. ผู้ใช้งานระบบมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบงาน
 2. Module การทำงานของระบบ SAP มีมากเกินความจำเป็น บางครั้งทำให้ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใจระบบงานที่ใช้
 3. ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก SAP R3 ได้ครบถ้วน ถึงแม้ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกันก็ตาม แต่เกิดจากความบกพร่องของระบบ SAP และ USER
 4. ปัญหาจาก SYSTEM คือ ฐานข้อมูลอยู่ต่างประเทศ (ออสเตรเลีย) ทำให้การดึงข้อมูลมาใช้ เสียเวลานาน เนื่องจากระบบต้องประมวลผลข้อมูล และเกิดความล่าช้าในการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
 5. ข้อมูล (MATERIAL) ผิดพลาดต้องมาวิเคราะห์ว่าความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไร เช่น เกิดจากการกำหนดสูตรผิดพลาด หรือว่าการคีย์ข้อมูลผิด
 6. ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ระบบ SAP ให้รายงานออกมาไม่เหมือนกันต้องนำมาเปรียบเทียบกับ EXCEL ที่ทำขึ้น แล้วต้องแจ้งถึงข้อแตกต่างให้กับแต่ละแผนกทราบเพื่อหาวิธีการแก้ไขต่อไป เป็นต้น

195 total views, 1 views today