Blog 3(11-2-62) ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย

Blog 3(11-2-62)

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย

 

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย ได้แก่ กิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ และมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการแล้วมีรายได้  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ

          1.กิจการขนส่งระหว่างประเทศ

  1. มูลนิธิหรือสมาคม
  2. กิจการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่จดทะเบียนในต่างประเทศมีรายได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศและกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย และกิจการที่กระทำในประเทศไทยนั้นเป็นการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลต่างประเทศนั้น มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ดังนี้           

(ก) กรณีรายรับจากการรับขนคนโดยสาร รายได้เกิดจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บใน ประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น ให้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของรายรับจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
                                      ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้คำนวณจากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับหรือพึงได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากคนโดยสารอันเนื่องมาจากการให้บริการรับขนคนโดยสาร ไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้ก็ตาม

(ข) กรณีรายรับจากการรับขนของ รายได้เกิดจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าใน หรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้นให้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของรายรับจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทย

ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนของที่ต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณจากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รับหรือพึงได้รับ สำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในแอร์เวย์บิลในกรณีรับขนสินค้าโดยอากาศยาน หรือสำหรับระยะทางถึงปลายทางตามที่ระบุในบิลออฟเลดิงในกรณีรับขนสินค้าโดยเรือทะเล รวมถึงค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการอันเนื่องมาจากการการให้บริการรับขนของ ไม่ว่าสายการบินหรือสายการเดินเรือนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมด หรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

อนึ่ง หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบกิจการในประเทศไทยประเภทการขนส่งระหว่างประเทศ หากมีรายได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น มีรายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เป็นต้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องนำรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการนั้น ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิตามปกติ ซึ่งหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ ก็อาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดขายหรือยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ มีหน้าที่ต้องนำรายได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้แบบแสดงรายการที่ยื่น คือ ภ.ง.ด.52 แต่จะไม่มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป

                    ตัวอย่างที่ 3.2   บริษัท ดาวเด่นจำกัดเป็นบริษัทในต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยได้กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย จึงต้องเสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่ง  กล่าวคือ ถ้าบริษัทดาวเด่นประกอบกิจการขนส่งเมื่อไร  รายได้จากการขนส่งระหว่างประเทศจะไม่เข้ามาตรา 66 วรรค 2  แต่จะไปเข้ามาตรา 67 คือ จะต่อยอดจาก มาตรา 66 วรรค 2 ถ้าประกอบธุรกิจโดยทั่วไปเสียจากฐานกำไรสุทธิ  เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขนส่ง  เช่น มีการขนส่งระหว่างประเทศ ขนผู้โดยสารและมีการขนพวก cargo ต้องไปปรับใช้ตามมาตรา 67

                   ดังนั้น บริษัทดาวเด่น มีรายได้ 2 ส่วน คือ รับขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร กับ ขายสินค้าที่ระลึก จะต้องเสียภาษี 2 ฐาน การรับส่งผู้โดยสารหรือขนส่งสินค้าก็แล้วแต่ ต้องเสียภาษีตามมาตรา 67 คือยื่นภงด.52  แต่ว่าในเรื่องของการขายสินค้าที่ระลึก  ต้องเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิปกติ เนื่องจากมีรายได้ 2 ส่วน เปิดสาขาปุ๊บถ้าอะไรไม่ใช่ขนส่งต้องเสียตามมาตรา 66 วรรค 2 แต่ถ้าเป็นขนส่งต้องยื่น ภงด.52 แยกออกมา

การคำนวณภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานนี้ ได้แก่ นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ และมูลนิธิหรือสมาคมแล้ว แต่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลฐานภาษีซึ่งใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่คำนวณจากฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายแสดงรายละเอียดในแต่ละกรณีได้ดังนี้

  1. นิติบุคคลต่างประเทศ นิติบุคคลต่างประเทศที่จะต้องเสียภาษีจากฐานนี้ คือ นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ได้มีการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ฐานภาษีที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกได้เป็น 2 กรณี คือ
    • กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้เกิดจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บได้ในประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่อจากการรับขนคนโดยสารซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับหรือพึงได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากคนโดยสารอันเนื่องมาจากการให้บริการรับขนคนโดยสาร ไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้
    • กรณีรับขนของ รายได้ที่เรียกเก็บจากค่าระว่าง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในหรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องจากการรับขนของออกจากประเทศไทย ให้คำนวณเสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนสินค้าซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าระว่างที่ได้รับหรือพึงได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางไม่ว่าสารการบินหรือสายการเดินเรือนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

 

197 total views, 1 views today