การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว

การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ปริมาณนักท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว/กิจกรรมนันทนาการ และระดับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะสามารถรองรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว และประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวควรจะได้รับจากการไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ (วนศาสตร์ 2542) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity: TCC) หมายถึง จำนวนคนสูงสุดที่อาจไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกัน โดยไม่สร้างความเสียหายหรือความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และไม่ทำให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวลดน้อยลงในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ประเภทของขีดความสามารถรองรับได้ ขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ (อุทยานแห่งชาติ) ประเภทของขีดความสามารถรองรับได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (ทรงธรรม สุขสว่าง 2561) ดังนี้ 1) ขีดความสามารถด้านนิเวศวิทยา หมายถึง จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ไม่ทำให้ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไปจนยากแก่การฟื้นฟู เช่น ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ชนิดพันธุ์พืช ดินที่พังทลาย รวมถึงการเกิดมลพิษในแหล่งน้ำ 2) ขีดความสามารถด้านกายภาพ หมายถึง จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่ขนาดเนื้อที่ของแหล่งนันทนาการสามารถรองรับได้ เช่น จุดชมทิวทัศน์บนยอดเขา ที่มีพื้นที่จำกัด 10 ตร.ม. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะยืนชมทิวทัศน์สูงสุดได้ ครั้งละ 5 คน ดังนั้น ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่จึงควรเป็น 2 ตร.ม.ต่อคน 3) ขีดความสามารถด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดที่สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งนันทนาการสามารถรองรับได้ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เช่น ที่จอดรถ บ้านพัก ลานกางเต็นท์ และห้องน้ำ เป็นต้น 4) ขีดความสามารถด้านจิตวิทยา หมายถึง จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจเป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อจำนวนคนที่พบ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนอื่น และความรู้สึกแออัด เป็นต้น 5) ขีดความสามารถด้านสังคมวัฒนธรรม หมายถึง จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด และรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ความเป็นกิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นยอมรับได้ โดยไม่เกิดความรู้สึกด้านลบและไม่สร้างผลกระทบหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนในทิศทางที่ไม่พึงปรารถนา ปัจจัยที่ทำให้เกิดการกำหนดขีดความสามารถรองรับได้ตามแหล่งท่องเที่ยว การกำหนดขีดความสามารถรองรับได้ตามแหล่งท่องเที่ยวนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการเพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1) ปริมาณนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น 2) นักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยก่อให้เกิดผลกระทบ 3) แหล่งท่องเที่ยวมีขีดความสามารถรองรับได้อย่างจำกัด 4) การดูแลรักษาเอกลักษณ์-อัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลัก 5) การส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีเป็นเป้าหมายสำคัญ

249 total views, 1 views today