สัญญลักษณ์ที่สำคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา

  1. เมืองหลวง ราชอาณาจักรกัมพูชามีเมืองหลวง คือ กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำสี่สายมาบรรจบกัน ได้แก่ แม่น้ำโขงตอนบน แม่น้ำโขงตอนล่าง แม่น้ำบาสสัก และแม่น้ำโตนเล จึงเป็นที่เรียกขานกันว่า เมืองจตุรมุข ในอดีตเมืองจตุรมุขแห่งนี้เคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย เพราะเป็นเมืองอาณานิคมฝรั่งเศสที่มีการออกแบบก่อสร้างและวางผังเมืองไว้อย่างสวยงามที่สุดในอินโดจีนช่วงทศวรรษ 1920 โดยมีถนนสายกว้างตัดผ่านกันหลายสาย นอกจากเป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพนมเปญ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศกัมพูชา
  2. ธงชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชามีธงชาติเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ผืนธงแบ่งตามแนวยาวเป็น 3 ริ้ว โดยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน มีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลาง ริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละ 1 ส่วน พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้นสะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏในคำขวัญประจำชาติว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยพื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมีรากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ส่วนสีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งก็เหมือนกับธงชาติไทย ที่สีแดงคือชาติ สีขาวคือศาสนา และสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์นั่นเอง นับตั้งแต่สมัยที่กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นต้นมา ธงชาติของกัมพูชาเกือบทุกแบบจะมีรูปปราสาทหินนครวัดอยู่ตรงกลางเสมอ ธงชาติกัมพูชาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ถือกำเนิดขึ้นในช่วงการเรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2491 และใช้มาจนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เนื่องจากนายพลลอนนอลได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลสังคมราษฎร์นิยมของสมเด็จกรมพระนโรดมสีหนุ และได้ใช้ธงชาติแบบใหม่แทน
  3. ตราประจำชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชามีตราประจำชาติเป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลุมพานแว่นฟ้า อัญเชิญพระแสงขรรค์และเครื่องหมายอุณาโลมภายใต้พระมหามงกุฎที่เปล่งรัศมี โดยมีลายช่อต่อมาจากกรรเจียกจรทั้งสองข้าง อยู่เหนือรูปดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกัมพูชา (Royal Order of Cambodia) ใต้รูปฉลองพระองค์ครุยมีรูปลายก้านขดอยู่ด้านซ้ายและขวาขนาบด้วยรูปฉัตร 5 ชั้นที่ประคองฉัตรไว้โดยคชสีห์ (ช้าง) ทางด้านซ้าย และราชสีห์ (พญาสิงโต) ทางด้านขวา ด้านล่างสุดของรูปทั้งหมดเป็นแพรแถบข้อความ “พระเจ้ากรุงกัมพูชา” ด้วยอักษรเขมรแบบอักษรมูล ปัจจุบันใช้เป็นตราประจำราชวงศ์กัมพูชา และตราหน้าหมวกทหารกัมพูชา
  4. เพลงชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชามีเพลงชาติ คือ เพลงนครราช (ชาวกัมพูชาออกเสียงว่า โนโกร์เรียช) มีความหมายว่า เมืองของพระเจ้าแผ่นดิน เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2484 แต่ด้วยสภาพการเมืองไม่มั่นคง ทำให้เพลงนี้ถูกยกเลิกการใช้เป็นเพลงชาติหลายครั้ง จนกระทั่ง พ.ศ. 2534 เพลงนครราชก็ได้รับการรับรองเป็นเพลงชาติอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน
  5. ดอกไม้ประจำชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชามีดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกลำดวน เป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อมีความหมายถึงความสดชื่น ดอกลำดวนมีสีเหลืองนวลกลิ่นหอมเย็น จึงเรียกอีกชื่อว่า หอมนวล ขนมกลีบลำดวนของไทยจำลองลักษณะของดอกลำดวนได้คล้ายคลึงกับดอกจริงมาก

ที่มา: วรรณา ศิลปอาชา. (2559). การท่องเที่ยวอินโดจีน. ในเอกสารการสอนความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรราธิราช.

178 total views, 1 views today