การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเส้นทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ “AEC Routes เส้นทางมิตรภาพอาเซียน” เชื่อมโยงเส้นทางไทย – กัมพูชา โดยจัดเป็น 2 เส้นทาง คือ

  1. เส้นทางสายตะวันออก (กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ)

เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ – ปทุมธานี – นครนายก – ปราจีนบุรี – สระแก้ว – อรัญประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวโดยเดินทางจากกรุงเทพฯ ทางรังสิตใช้ทางหลวงหมายเลข 305 จนถึงจังหวัดนครนายก และเดินทางต่อใช้ทางหลวงหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ถึงสี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 3077 (ปราจีนบุรี-เขาใหญ่) สามารถเที่ยวที่เขาใหญ่ได้ รวมระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร และในวันต่อมากลับออกเส้นทางเดิม แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ผ่านปราจีนบุรี จนถึงตัวจังหวัดสระแก้ว แล้วเดินทางต่อจนถึงตลาดโรงเกลือบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ รวมระยะทางประมาณ 126 กิโลเมตร

  1. เส้นทางมหัศจรรย์เหนือกาลเวลา (เสียมเรียบ – พนมเปญ)

เริ่มต้นจากอรัญประเทศ – นครวัด – ปราสาทบายน – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทตาพรหม – โตนเลสาบ – กรุงพนมเปญ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวโดยเดินทางข้ามชายแดนไทยที่อำเภออรัญประเทศเข้าสู่ด่านปอยเปตของกัมพูชา ใช้ทางหลวงหมายเลข 6 สู่เมืองเสียมเรียบ ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร วันต่อมาเที่ยวชมนครวัด-นครธม ปราสาทต่าง ๆ รวมถึงการล่องเรือท่องเที่ยวโตนเลสาบ วันต่อมาเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 6 ถึงกรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร และวันสุดท้ายเดินทางย้อนเส้นทางเดิมกลับเข้าประเทศไทย รวมระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตร

ที่มา: วรรณา ศิลปอาชา. (2559). การท่องเที่ยวอินโดจีน. ในเอกสารการสอนความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรราธิราช.

203 total views, 1 views today