การนำกลยุทธ์คู่คิดทางธุรกิจไปใช้ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จากแนวคิดของ Dave Ulrich ในปี 1997 ซึ่งได้นำเสนอตัวแบบด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับ HR Business Partner ซึ่งหลังจากนั้น ตัวแบบ HR Business Partner ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง Human Resource Business Partner มีบทบาทในฐานะที่เป็นคู่คิดทางยุทธศาสตร์ภายในองค์กรทางธุรกิจ (ฝ่ายHR ไม่เพียงทำงานวันต่อวัน หรือทำงานตามแบบเดิม เช่น สรรหา คัดเลือก ค่าตอบแทน เท่านั้น แต่ทำงานเพื่อตอบสนอง และมุ่งให้เป้าหมายหลักขององค์การบรรลุผลด้วย) Human Resource Business Partner จะสามารถนำไปสู่ประสิทธิผลในทางกลยุทธ์ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างไร  และจะสามารถทำให้องค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทีมงาน HR Business Partner ได้อย่างไร

ปี 1997 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวความคิดในเรื่องแนวคิด Service HR ซึ่งถือว่าเป็น จุดสำคัญของการสร้างผู้เชี่ยวชาญของ Center of Excellence (COEs) เป็นแนวความคิดใหม่ของมืออาชีพด้าน HR ที่เรารู้จักกันในชื่อ HR Business Partner  หน้าที่หลักของ HR Business Partner คือ การนำเสนอ ข้อแนะนำในเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพแก่องค์กรทางธุรกิจ ที่ถือเป็นลูกค้าภายในของ HR  มีองค์การทางธุรกิจจำนวนมากนำแนวคิด HR Business Partner ไปใช้ในทางปฏิบัติ

1 องค์กรทางธุรกิจจะสามารถเพิ่มบทบาทด้านกลยุทธ์ได้อย่างไร จากตัวแบบ Human Resource Business Partner จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ Business Partner จำเป็นต้องเน้นย้ำ คือ จะทำอย่างไรให้ความเป็น Business Partner นี้ช่วยองค์กรเพิ่มมุมมองทางด้านกลยุทธ์มากขึ้น และสามารถแปลงกลยุทธ์ดังกล่าว รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ที่ควรจะเป็นของธุรกิจ อะไรที่เป็นแรงขับดันขององค์กร รวมถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และ HR จะสามารถสนับสนุนองค์กรทางธุรกิจได้อย่างไร ในทางอุดมคติแล้ว โครงสร้างของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นั้น ควรจะทำหน้าที่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างขององค์กรโดยรวม  นอกจากนี้ HR ยังควรมุ่งเน้นการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่สำคัญแก่องค์กรด้วย  เช่น  ภาษีอากร การควบรวมกิจการ ดังนั้น HR ขององค์กรจะทำหน้าที่ในลักษณะที่เป็น Center of Excellence (COEs) ขององค์กร  ให้คำแนะนำทางด้านการบริหารจัดการกับธุรกิจ โดย Center of Excellence ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร

กล่าวโดยสรุปข้อแนะนำในเชิงปฏิบัติได้ คือ

1 นิยามความคาดหวังขององค์กรให้ได้ว่า ต้องการให้ Human Resource Business Partner ทำหน้าที่อะไร  และนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นที่กลยุทธ์ขององค์กร เช่น การพัฒนา Human Resource Success Matrix ที่ช่วยพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น (เช่น การเตรียมแผนสืบทอดตำแหน่งหลักขององค์กร เป็นต้น)

2 สิ่งที่จะทำให้แนวคิดเชิงกลยุทธ์นั้นไปสู่การปฏิบัติได้ ภายใต้ตัวแบบ Human Resource Business Partner นั้นคืออะไร คำตอบของคำถามนี้ก็น่าจะกลับไปสู่องค์ประกอบของกลยุทธ์ในเชิงพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1.Formulation การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันโดยเปรียบเทียบเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เช่น การวิเคราะห์ SWOT 2.Implementation ซึ่งต้องการความพร้อมในหลายเรื่อง เช่น ความพร้อมในด้านกลยุทธ์เชิงวัฒนธรรม การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์การ การจัดสรรทรัพยากร  3. การประเมินผลของกลยุทธ์และการดำเนินกลยุทธ์

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ โดยใช้ตัวแบบ  Business Partner ได้ประกอบด้วย

-การใช้แนวคิด Investment-based Service Approach ซึ่งไม่ใช่เพียงการลงทุนในลักษณะของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แต่ยังหมายถึงการลงทุนในเรื่องการพัฒนา การให้โอกาส การวางแผนด้านทุนมนุษย์ขององค์กรด้วย

-Brokering Knowledge  คือ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ที่เฉพาะเจาะจงที่จะสามารถช่วยผู้บริหารขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายองค์การได้

-Succession Planning & Talent Management แนวทางการสืบทอดผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการผู้ที่มีความรู้ความสามารถขององค์กร  นับว่าเป็นแนวการปฏิบัติที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยธำรงรักษาบุคลากรที่มีทักษะในเชิงการบริหารไว้ได้

-Forecasting and Contingency Planning ธุรกิจควรจะมีการวางแผนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น รวมถึงมีการสร้างแผนทดแทนกำลังคนที่มีสมมุติฐานจากหลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

3 มีหนทางใดที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากลยุทธ์ในเชิง Human Resource Business Partner ด้วยทักษะและศักยภาพที่เพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากการมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพในเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ความสามารถที่จะทำนาย และปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวโน้มทางธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในเชิงของการปฏิบัติด้วย เช่น

-Require HRBP and  Business Leaders to Partner and Work Closely Together ทำงานร่วมกันในลักษณะพันธมิตรอย่างใกล้ชิดโดยใช้แนวคิด Human Resource Business Partner เป็นโอกาสในการเสริมทักษะของธุรกิจในด้านกลยุทธ์  

-Job Rotation คือ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของบุคลากรในองค์กร ระหว่าง Human Resource Business Partner กับส่วนงานอื่นๆ เพื่อให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

-Skill Upgrading/Business Education ส่งเสริมให้ Human Resource Business Partner และ Human Resource พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม เช่น การศึกษาต่อ

-Work to Develop World Class HR Functions ต้องสร้างผู้นำที่พัฒนานวัตกรรม รวมถึงศักยภาพเชิงนวัตกรรมให้มากขึ้น โดย HR ในอนาคตจะต้องสรรหา สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ รวมถึงสามารถทำความเข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

-Attract Top Millennial Talent to HR  สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรุ่นใหม่เข้ามาสู่ส่วนงานของ HR เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นถัดไป

Analytics ในอนาคตจะต้องใช้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า People Analytics and Data โดยใช้เมทริกซ์เข้ามาเก็บข้อมูล และพยากรณ์ความสัมพันธ์ต่างๆจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  ซึ่งจะต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญในด้าน Data Science รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านข้อมูล ซึ่งการสร้างฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจะวิเคราะห์ Return on Investment ได้อย่างมีประสิทธิภาพ People Analytics จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคตได้

แนวโน้มในอนาคต Human Resource จะต้องเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้บุคลากรทำงานด้วยความสุขและมีผลิตภาพมากขึ้น  มีแนวทางในการแก้ปัญหาทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อจะสร้างผลผลิตให้มากขึ้น HR จะต้องสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพัฒนาความคิดใหม่ๆ  โครงสร้างองค์กรใหม่ๆ รวมถึงสร้างผู้นำที่มีพรสวรรค์ Human Resource Business Partner ในยุคใหม่ จะต้องตอบสนององค์กรด้วย New Tool  ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นคำตอบที่สำคัญสำหรับการสร้างสรรค์ทีมงานทางธุรกิจต่อไป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Njemanze, I. (2016). What does being a strategic HR Business Partner look like in Practice?

Cornell University, ILR School.

206 total views, 1 views today