The HR Scorecard

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในอดีตของบทบาท HR คือ การไม่สามารถวัดผลกระทบที่ HR มีต่อ ประสิทธิภาพ รวมถึงความสำเร็จของบริษัทได้ การที่ไม่สามารถประเมินว่าฝ่าย HR สามารถสร้างความสำเร็จให้กับบริษัทอย่างไรบ้าง ดังนั้น HR scorecard จึงเป็นการพัฒนานวัตกรรมในด้านการประเมิน รวมถึงระบบการวัดว่า HR สามารถสร้างผลิตภาพให้กับองค์กร รวมถึงผลกำไร และคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้อย่างไร บทความนี้ได้นำเสนอ กระบวนการ 7 ขั้นตอนของการสร้าง HR scorecard รวมถึงทำความเข้าใจ HR scorecard ในฐานะเครื่องมือที่วัดการนําคุณค่าจากฝ่าย HR ไปสู่การดำเนินกลยุทธ์และความสำเร็จขององค์การ

HR Deliverables ฝ่าย HR สามารถที่จะเป็น Variables Partner ที่ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้ HR ยังมีฐานะเป็น HR Architecture as a Strategic Asset คือช่วยให้เกิดผลิตภาพ รวมถึงความได้เปรียบต่างๆแก่องค์กร โดยสามารถสร้าง Value Chain ให้เกิดกับองค์กรได้ทั้งในแง่ของการเป็น HR Function HR System และในแง่ของการสร้าง Employee Behavior ให้กับองค์กร นอกจากนี้ HR System ยังหมายถึง ตัวแบบในเชิงประสิทธิภาพที่ช่วยสร้าง High Performance Work System ในฐานะองค์ประกอบของ HR System ซึ่งช่วยทำให้บุคลากรหรือทุนมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพมากขึ้น

            Implementing HR Strategic Role : A Seven-Step Model

ตัวแบบ 7 ขั้นตอนที่ช่วยให้เกิดการนำกลยุทธ์ทางด้าน HR ไปสู่การปฏิบัติ มีขั้นตอนดังนี้

1 Clearly Define Business Strategy หมายถึง การระบุอย่างชัดเจนว่าธุรกิจนั้นมีกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างไรบ้าง เช่น มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ การมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการผลิต เป็นต้น

2 Build a Business Case for HR As a Strategic Asset เป็นการทำให้ HR ของ ให้กับองค์กร

3 Create a Strategy Map คือ สร้างแผนภาพ หรือคำอธิบายที่ชัดเจนในการช่วยองค์กรมีความเป็นมืออาชีพ และสร้างกรณีศึกษาทางธุรกิจ เพื่อช่วยในการสร้าง High Performance Work Systemองค์กรให้สร้าง Customer Value ได้ ตัวอย่างเช่น อะไรคือ Performance Driver ของเป้าหมายองค์กร และมีกระบวนการวัด ว่ากำลังดำเนินไปถึงเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เป็นต้น ซึ่ง Strategy Map จะช่วยให้องค์กรเห็นถึงกระบวนการที่ผลักดันประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กรไปสู่เป้าหมาย

4 Identify HR Deliverables within the Strategy Map

5 Align HR Architecture with HR Deliverables  

ส่งผ่านการดำเนินกิจกรรมของ HR เช่น การฝึกอบรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม เพื่อบรรลุ Strategic goals ขององค์กรนั่นเอง

6 Design the Strategic HR Measurement System มีการประเมินว่า จะสร้าง HR Measurement System หรือระบบการประเมินอย่างไรเพื่อให้เกิด HR scorecard ที่ชัดเจน

7 นำระบบการประเมินไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ในฐานะ New Management Tool นำ HR scorecard เข้าไปใช้ในการพัฒนาทุกส่วนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

Creating HR scorecard  สร้างขึ้นเป็นแบบแผนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะต้องมีองค์ประกอบ คือ

-HR deliverables สามารถเป็นตัวแบบในด้านนวัตกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพขององค์กรหรือส่งเสริมการเจริญเติบโตของกำไรและผลผลิตขององค์กรได้

-HR policy , processes and practice  ช่วยให้องค์กรบรรลุStrategic HR Deliverable ได้

-HR System Alignment เป็นการสร้าง HR Deliverables ให้กับองค์กร เช่น Competency-based recruiting หรือ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากฐานของทักษะต่างๆ HR จะต้องสามารถเพิ่มผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น R&D Staff ให้แก่องค์กร สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยให้องค์กรบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงเป้าหมายขององค์กร

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ เช่น นำการวิเคราะห์ Cost-benefit Analysis มาใช้ในการประเมินคุณค่าของ HR ว่าช่วยให้เกิด Return on Investment สำหรับกิจกรรมของ HR และนโยบายของ HR ที่มีต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง และมุมมองอื่นๆที่ HR จะต้องคํานึงถึง เช่น Knowledge of the Business การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารในเชิงวัฒนธรรม รวมถึงกระบวนการนำ HR scorecard ไปใช้ในทางปฏิบัติที่จะต้องมีแนวทางเพื่อให้การนำไปใช้ประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

The HR Scorecard

ผู้เขียน Brian E. Becker , Mark A. Huselid , Dave Ulrich

220 total views, 1 views today