Workforce Analytics in the Cloud

ในปัจจุบันงานทางด้าน HR ขององค์กรนั้น เผชิญความท้าทายในหลายประการ เช่น การขาด ความสามารถภายในองค์กรที่จะดำเนินการเกี่ยวกับ workforce metric และ workforce analytics ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถ ทำให้ HR เป็น Strategic Partner ของธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการขาดเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินคุณค่าขององค์กร รวมถึงกิจกรรมของ HR ในแง่ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ชัดเจน

นอกจากนี้การ Workforce Analytics ทำให้องค์กรไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ขาดการพัฒนา strategic workforce plan ในระยะยาว ขาดการพัฒนา Future-Focused Skill ของบุคลากรในองค์กรที่จะมาแทนที่ตำแหน่งสำคัญในอนาคต

เราอาจสรุป strategic workforce plan ที่สำคัญได้ดังนี้

1 strategic analysis ทำความเข้าใจกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ การกำหนดบทบาทของบุคลากรในแต่ละฝ่าย

2 forecasting การพยากรณ์ว่าองค์กรต้องการอะไรบ้างในอนาคต

3 Risk Analysis เป็นการประเมินและพยากรณ์สิ่งที่องค์กรต้องระมัดระวังในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ

4 Impact and Cost Modeling เป็นการประเมินว่าองค์กรจะได้รับผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในลักษณะใดบ้าง

5 Action and Accountability องค์กรจะประเมินการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมถึงจะวัดผลความสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งในองค์กรใหญ่ ปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งสามารถประมวลผลได้ในลักษณะ Big Data หรือที่เราเรียกว่า metric and analytics ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องมีการลงทุนในเรื่อง workforce analytics รวมถึงในปัจจุบันที่มีการนำ เทคโนโลยี cloud-based solution ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูล HR ในลักษณะ Big Data เพื่อประมวลผลให้เกิด Best Practice ที่สามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาขององค์กร

Delivering Value by Managing Cost

workforce analytic สามารถจะช่วยองค์กรในการแก้ปัญหาต่างๆได้ เช่น ปัญหาการไหลออกของพนักงานในระดับสูง โดยเฉพาะองค์กรที่มีจำนวนบุคลากรมากกว่า 10,000 คน ต้องประสบกับปัญหาต้นทุนในการทดแทนบุคลากรที่ไหลออกอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้ workforce analytics จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยการช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลอย่างแม่นยำ สามารถประเมินรูปแบบของต้นทุนที่องค์กรต้องเผชิญอยู่ รวมถึงเป้าหมายในอนาคตที่องค์กรจะต้องพัฒนาอย่างมีระบบ ทั้งหมดนี้จะทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ work force analysis สามารถนำมาช่วยองค์กรได้ในหลายรูปแบบ เช่น ช่วยในการจัดระบบการสรรหาและคัดเลือก การอบรมและพัฒนา การประเมิน Return on Investing ของกิจกรรมในด้าน HR

Cloud Solution versus Internally or Custom-Built Alternatives

การลงทุนในด้าน Cloud Technology for workforce analysis and workforce planning จะช่วยทำให้องค์กรสามารถแก้ปัญหา รวมถึงเสริมศักยภาพในการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรมีฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมถึงสามารถบำรุงรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการดำเนินงานอย่างชัดเจน เช่น ระบบ HR Matrix  ระบบ Cloud Computing จะทำให้เกิด Integration และ Synchronization ของ Big Data ขององค์กรได้อย่างปลอดภัย

Cloud Computing คือ ระบบเก็บข้อมูลที่นำเอาข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ โดยอาศัยการใช้งานผ่าน Browser และระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล และบริหารจัดการแทนผู้ประกอบการทุกอย่าง ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ ในด้านการจ้างบุคลากรในการดูแล Server อย่างที่เป็นมาแทนการจ้างเป็นพนักงานประจำ

Cloud Computing เป็นการจัดสรรทรัพยากรของระบบ IT ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มาแบ่งปันในลักษณะของการให้บริการ (Software as a Services: SaaS) โดยการประมวลผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อกัน และทำงานร่วมกัน โดยที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นไม่จำเป็นต้องมี Hardware หรือ Software ที่เหมือนกัน แต่สามารถใช้งานร่วมกัน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการระบบทั้งหมด ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เครื่อง Server เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความเสียหาย ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่อง Server อื่นๆ เนื่องจากระบบ Cloud Computing จะมีการ Switch การประมวลผลจากเครื่องที่เสียหายไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติทันที และลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อย่างใด

การพัฒนา workforce analytics ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ จะช่วยองค์กรแก้ปัญหาในด้าน HR ได้อย่างรวดเร็ว ก้าวหน้า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เช่น การมี High Quality หรือ Strategic Workforce Report ที่ลด staff workload เกิดการลงทุนในบุคลากรอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว การนำ workforce analytics มาใช้ผลักดันเป้าหมายขององค์กรนั้น

มีประโยชน์ในหลายทาง กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารบุคลากร หรือ Talent Management ได้อย่างมีประสิทธิภาพ workforce metric และ เป้าหมายทางธุรกิจ สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจน เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการนำ workforce metric มาใช้และนอกจากนี้ยังเป็นตัวผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พบความเสี่ยงในด้าน workforce อย่างรวดเร็ว รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ HR ในฐานะ Strategic Business Partner ได้อย่างแท้จริง

กล่าวโดยสรุปด้วยระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่องค์กรนำมาใช้ในการสร้าง workforce analytics จะช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุน เพิ่มกำไรขององค์กร นอกจากนี้ยังสามารถนำ Case Study ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพออกไปขายในระบบ Cloud  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรได้ด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Workforce Analytics in the Cloud : Why now-and how you can make a business case for investment 

Success factors SAP Company / White Paper

191 total views, 1 views today