การตรวจสอบโครงสร้างแบบหลายมิติของการรับรู้คุณค่าในธุรกิจสีเขียว

บทคัดย่อ – การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการสร้างโครงสร้างแบบหลายมิติของการรับรู้คุณค่าในธุรกิจสีเขียว (เช่น คุณค่าด้านการทำงาน,คุณค่าด้านเงื่อนไข,คุณค่าด้านมูลค่า,คุณค่าด้านสังคมและคุณค่าด้านอารมณ์) ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว โดยอาศัยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การศึกษานี้ได้ประยุกต์แนวคิดคุณค่าสีเขียว 4 ประการ และสำรวจการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับโครงสร้างหลายมิติของ GPV ในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามที่ดำเนินการด้วยตนเองและใช้แบบสอบถามทั้งสิ้น 150 ชุด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีการทดสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อย 4 องค์ประกอบ และ20 ตัวชี้วัดวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 4 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลลัพธ์และการใช้งานนั้นถูกกล่าวถึงทั้งในแง่ของผลทางทฤษฎีและด้านการจัดการ สำหรับการวิจัยในอนาคตและกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นควรมีการศึกษาในด้านพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว


ที่มา: YEONG GUG KIM. (2019). VALIDATION OF THE MULTIDIMENSIONAL CONSTRUCT OF
GREEN PERCEIVED VALUE. Proceedings of GSRD 2nd International Conference, Tokyo, Japan

196 total views, 1 views today