ผู้มีหน้าที่หัก-ถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้าที่กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย และถือเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการยื่นเสียภาษีประจำปี โดยผู้จ่ายเงินได้ต้องหักออกจากเงินได้ในอัตรา 1 % สำหรับค่าขนส่งก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับ หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา หัก 3% สำหรับจ้างทำของ หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่เงินได้ที่ไม่เกิน 1000 บาท ทางสรรพากรข้อกำหนดว่าไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ สำหรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง (เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)) จะหักตามอัตราก้าวหน้าเหมือนกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นไปเพื่อให้รัฐบาลมีเงินเข้าคลังสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอเงินภาษีสิ้นปีเพียงครั้งเดียว ซึ่งอาจไม่ทันต่อการนำเงินภาษีไปใช้ประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชาติ

194 total views, 1 views today