กระบวนการของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ

         Pedro Robledo ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Business Process Management & Digital Transformation) เห็นว่ากระบวนการหรือวงจรของการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่การเป็นองค์การดิจิทัลนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ระยะ คือ ระยะของการนิยามและการออกแบบดิจิทัล (definition) ระยะการนำดิจิทัลไปปฏิบัติ (implementation) และระยะการประเมินผลการนำดิจิทัลไปใช้ (evaluation) โดยมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ (1) ขั้นการกำหนดยุทธศาสตร์การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ (strategic digital innovation) (2) ขั้นการออกแบบกระบวนงานหลักให้เป็นแบบดิจิทัล (key processes modeling) โดยในสองขั้นตอนแรกจะเกี่ยวข้องการกำหนดจุดยืนใหม่ขององค์การในการที่จะเป็นองค์การดิจิทัลซึ่ง Robledo เห็นว่าเป็นระยะของการนิยามขององค์การตนเองให้ชัดเจน โดยจะต้องมองภาพของรูปแบบธุรกิจ องค์การ และกระบวนการแบบองค์รวมแบบดิจิทัล (3) ขั้นการนำกระบวนการแบบดิจิทัลไปปฏิบัติ (key processes implementation) โดยในขั้นตอนนี้จะต้องทำให้องค์การ ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการ และหัวข้อที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนฐานของการบริหารจัดการและการทำงานแบบดิจิทัล (4) ขั้นการเรียนรู้และวิเคราะห์ผลของการนำไปปฏิบัติ (learning & advanced analysis) และ (5) ขั้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) โดยในสองขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีการประเมินผลเพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบธุรกิจ องค์การ หัวข้อเรื่องที่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและสารสนเทศและกระบวนการให้อยู่บนระบบงานแบบดิจิทัล

208 total views, 2 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช