ผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2018 จาก E–Government Development Index (EGDI)

         จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติปีล่าสุด คือ ปี ค.ศ.2018 โดยพิจารณาจาก E–Government Development Index (EGDI)  โดยเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การสหประชาชาตินำมาในการประเมินการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (United Nations, 2018 : p. xx)  คือปัจจัยด้านการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Telecommunication Infrastructure Index หรือ TII) ปัจจัยด้านการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของประเทศ (Human Capital Index หรือ HCI)  และปัจจัยด้านการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ (Online Service Index หรือ OSI) ซึ่งผลการประเมินค่า EGDI พบว่า 10 ลำดับแรกของประเทศที่มีระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามลำดับ ดังนี้ (1) ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนน 0.9150 (2) ประเทศออสเตรเลีย ได้คะแนน 0.9053 (3) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้คะแนน 0.9010  (4) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้คะแนน 0.8999 (5) ประเทศสวีเดน ได้คะแนน 0.8882 (6) ประเทศฟินแลนด์ ได้คะแนน 0.8815 (7) ประเทศสิงค์โปร์ ได้คะแนน 0.8812 (8) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้คะแนน 0.8806 (9) ประเทศฝรั่งเศส ได้คะแนน 0.8790 และ (10) ประเทศญี่ปุ่น ได้คะแนน 0.8783

สำหรับกรณีของประเทศไทยได้ค่า EGDI score เท่ากับ 0.6543 โดยอยู่ในลำดับที่ 73 จากทั้งหมด 193 ประเทศ โดยผู้นำในระดับอาเซียน คือ ประเทศสิงค์โปร์ และผู้นำในระดับภูมิภาคเอเซีย คือ ประเทศประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (United Nations, 2018)


229 total views, 1 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช