ปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ

สำหรับการมองปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น  Nicholas D. Evans ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Mastering Digital Business แลได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งผู้นำ 100 คนแรกของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Innovators360 โดยเป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดการนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมในระดับโลก ได้เห็นว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน  การปรับให้เป็นคนดิจิทัล (digital worker) และสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเต็มที่

400 total views, 1 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช