เงินสะสม-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร

          เงินสะสม คือ เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่ออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือ ทุพพลภาพ ส่วนเงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้สมทบนอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง ควรสะสมเงินในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายจ้างจะสมทบให้ ทั้งนี้ เงินสะสม-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย ได้แก่ 1) เงินสะสมที่สมาชิกนำเข้ากองทุน สามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท แต่สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี 2) เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละราย 3) ผลประโยชน์จากการลงทุนของกองทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษี 4) เงินที่สมาชิกได้รับจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ส่วนที่เป็นเงินสะสมได้รับยกเว้นภาษี

419 total views, 1 views today